فیصله درباره تقاضای پناهنده گی

آخرین به روز رسانی 2/3-2023

پس از رسیدگی به کیس پناهنده گی و ارزیابی اداره مهاجرت سویدن،انوقت فیصله ای دریافت میکنید که کدام جواب مثبت یا جواب منفی به تقاضای پناهنده گی خود گرفته اید.

این فیصله بر اساس گپ ها و مدارکی که شما در پشتیبانی از آنچه شما گفته اید ارائه شده است. واین نیز بر اساس آنچه که اداره مهاجرت سویدن در مورد وضعیت کشور شما می داند تصمیم گیری شده است.

مسئول آمریت مهاجرت سویدن درمورد فیصله با شما گپ میزند

هنگامی که اداره مهاجرت برای شما تصمیمی گرفت، آنها یک نامه به شما ارسال می کنند. درنامه نوشته شده که شما چه وقت و درکجا با قیم خود مسئول اداره مهاجرت را ملاقات میکنید.

مسئول دوسیه به شما می گوید که تقاضای پناهنده گی شما تأیید یا رد شده است. مسئول همچنین به شما می گوید که اداره مهاجرت سویدن چگونه برای این فیصله تصمیم گیری کرده است.