درخواست پناهنده گی کردن

آخرین به روز رسانی 17/10-2023

شما باید برای اداره مهاجرت سویدن بگوئید که می خواهید تقاضای پناهنده گی کنید.

شما می توانید برای پناهنده گی در اداره مهاجرت سویدن در یوتیبوری، مالمو، استکهلم، بودن، نورشپینگ، سوندسوال، اومئو، اوپسالا و اوره برو تقاضا دهید.

هردرخواستی باید بصورت انفرادی بررسی شود. و این به این مفهوم است که اداره مهاجرت باید دلایل شما را برای درخواست پناهنده گی درسویدن بررسی کند

درمدت زمانی که پناه جو هستید امکان دارد که شما به پرسان های شبیه به هم چندین بارجواب دهید. دلیل آن این نیست که اداره مهاجرت به حرفهای شما باور ندارد. دلیل آن این هست که اداره مهاجرت میخواهد مطمئن شود که منظور شما را درست فهمیده هست و شما نیز درگپ هایتان چیزی را فراموش نکرده باشید. گاهی اوقات ممکن است بعد ازگذشت زمان گپ زدن درباره چیزهای سخت راحتتر باشد.

اولین ملاقات با اداره مهاجرت

اولین جلسه ملاقات با اداره مهاجرت یک جلسه کوتاه است. شما به بسیاری از پرسان ها درمورد خودتان جواب میدهید به عنوان مثال:

 • حال شما چطور است.
 • اسم شما چیست.
 • تاریخ تولد شما چیست.
 • درباره خانواده خودتان بگویید.
 • اگرآدرس یا نمبرتلیفون از اولیاء خود دارید.
 • اهل کدام کشور هستید.
 • به چه لسانی گپ میزنید.
 • چی طوری به سویدن سفر کرده اید.
 • چرا شما کشور خود را ترک کردید و اگر به کشورخود برگردید چه اتفاقی خواهد افتاد.

شما بعدا دوباره اداره مهاجرت را با قیم خود و یا وکیل خود ملاقات میکنید. انوقت تقاضای پناهنده گی خود را کامل و تمام میکنید.

کلانسالان میتوانند به شما کمک کنند

شما که بدون والدین خود به سویدن آمده اید، درطول مدت پناه جویی از چند نفرمختلف کلانسال کمک میگیرید.

یک ازاین کلانسالان قیم شما هست، برای مثال وقتیکه با اداره مهاجرت گپ میزنید شخص کلانسال به همراه شما هست.

شما با یک وکیل ملاقات میکنید. اوشخصی هست که به قوانین سویدن خیلی وارد هست. ا ین نماینده قانونی در رابطه با تقاضای پناهنده گی به شما کمک میکند و درصورت لزوم اگرازتصمیم اداره مهاجرت ناراضی بودید برای تقاضای تجدید نظر به شما کمک میکند.

وقتی که تقاضای پناهندگی میکنید باید این کارها را انجام دهید:

 • باید به سوالاتی درمورد برای مثال نام خود، تبعیت خود و درباره خانواده خود را درفورمه هایی پرکنید.
 • برای اثبات شناسایی خود پاسپورت و یا دیگر مدارک شناسایی خود را تحویل دهید.
 • از شما عکس گرفته شود.
 • دادن اثر شصت، شصت گذاری برای این است که کنترل کنند که آیا شما درکشوردیگری از اتحادیه اروپا تقاضای پناهنده گی داده اید، و یا اینکه شما اجازه اقامت کشور دیگری را دارید، و یا اینکه ممنوع هستید که در کشوری باشید.
 • برای اداره مهاجرت تعریف کن که چه کسی هستی. با کمک ترجمان بگو که چرا کشوری را ترک کردی و چگونه به سویدن سفر کردی.
 • اگرهیچ پولی باخود ندارید، تقاضای کمک مالی کنید. شما یک کارت بانکی و در مورد کمک مالی که می توانید آن را تقاضا کنید معلوماتی دریافت خواهید کرد. شماکه ۱۶ ساله هستید می توانید خودتان تقاضای کمک مالی کنید و کارت بانکی خود را دریافت کنید. اگر شما زیر ۱۶ سال هستید، این فرد قیم است که برای شما تقاضای کمک مالی میکند واز پول شما مواظبت میکند.
 • معلوماتی درمورد پروسه پناهجویی و مرحله بعدی چیست و شما چه کاری باید انجام دهید.

بعد ازآنکه درخواست پناهنده گی خود را تحویل دادید یک رسید دریافت میکنید. این مدرک آن است که شما درخواست پناهنده گی کرده اید.

اداره مهاجرت سویدن نامه ای برای شما و قیم یا وکیل قانونی شما ارسال میدارد که در آن ذکر شده که مسؤلی را در اداره مهاجرت ملاقات میکنید. امکان دارد که دردفتردیگری غیر از آنجایی که تقاضای پناهنده گی کردید باشد. در این نامه ذکر شده که درچه تاریخی و در کجا مسؤل را ملاقات میکنید.

هنگامی که شما و قیم شما با مسؤل پرونده خود دراداره مهاجرت ملاقات می کنید، به ما بگویید که چی کسی هستید، از کجا آمده اید، در مورد خانواده و اقوام خود واینکه حال شما چطور هست. شما با همهمچنین در مورد زمانی که شما پناه جو هستید و چی میشود گپ میزنید. شما این امکان را دارید که چند پرسان کنید.

به شما حتی کمک میکنند که با والدین خود یا اقوام خود تلیفونی گپ بزنید و به آنها بگویید که کجا هستید و ازحال خودتان بگویید.

 • صف انتظاراداره مهاجرت میتواند طولانی باشد و امکان دارد رسیدن نوبت شما برای تحقیقات پناهنده گی طول بکشد. مدت وقت انتظار زمان های مختلف است و ازشخصی تا شخص دیگری متفاوت است. کلیه درخواست های پناهنده گی مختلف هستند وبه همین خاطر مدت زمان بررسی آنها هم متفاوت است.وقتیکه نوبت شما برای بررسی پناهنده گی میشود به شما و قیم شما اداره مهاجرت یک نامه ارسال میکند. دراین نامه ذکر شده که درچه تاریخی و در کجا مسؤل کیس را ملاقات میکنید.
 •  

بررسی پناهنده گی مصاحبه ای است که شما توضیح میدهید که کی هستید و چرا از کشورخود فرار کرده اید. درآنجا باید تعریف کنید که اگرمجبورشوید به وطن خود برگردید چه اتفاقی می افتد.

شما، قیم شما و وکیل رسمی شما در طول مدت بررسی کیس مشارکت دارند. یک یا دو نفر از اداره مهاجرت ازشما پرسان میکنند و جوابهای شما را مینویسند. یک مترجم هم به شما کمک میکند که تمامی گپ ها را بفهمید.

همه چیز را برای اداره مهاجرت تعریف کنید

درمصاحبه بررسی پناهنده گی باید حقیقت را بگویید. شما مسئول هستید که دلائل خود را برای درخواست پناهنده گی توضیح دهید. نباید از گفتن چیزی که برای درخواست پناهنده گیتان مهم است را ا ز یاد ببرید. اگرچنانچه حقیقت را نگویید و یا گفتار خود را عوض کنید میتواند بر روی نظر اداره مهاجرت درمورد درخواست پناهنده گی شما تأثیرگذارباشد. اگر مدارک بیشتری دارید و میخواهید که اداره مهاجرت انها را بررسی کنند، آن مدارک را باخود بیاورید.

هر کسی که در بررسی کیس دخالت دارد تعهد به حفظ اسرار دارد. این به مسؤل کیس دراداره مهاجرت، وکیل شما و مترجم مربوط میشود. به این معنی که انها آنچه که شما درکیس پناهنده گی تعریف کرده اید حق ندارند به کس دیگری تعریف کنند.

بعد ازرسیدگی به کیس پناهنده گی ونظراداره مهاجرت شما یک جواب بله یا نه ازاداره مهاجرت به تقاضای پناهنده گی تان دریافت میکنید.