درخواست پناهندگی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 5/7-2023

در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضای پناهندگی در سوئد مطالبی بخوانید.

بطور مثال می توانید در مورد چگونگی تسلیم درخواست پناهندگی خود، انواع اجازه اقامت هایی که می توانید دریافت کنید و اینکه پس از تصمیم گیری ادارۀ امور مهاجرت در مورد تقاضای پناهندگی شما چه اتفاقی می افتد، مطالبی بخوانید.

شواریعالی امور اجتماعی دو فیلم در مورد آنچه که پس از درخواست پناهندگی اتفاق می افتد تهیه کرده است

فیلم برای افرادی که در یک خانه خانوادگی/فامیلی زندگی می کنند

فیلم برای افرادی که در یک خانه HVB زندگی می کنند