تبعیض سنی

آخرین به روز رسانی 2/2-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن درباره تبعیض سنی است، به این معنا که شما به دلیل سن خود از امکانات مشابه با دیگران برخوردار نمی شوید. شما درباره تبعیض سنی در زندگی کاری و مکلفیت های کارفرمایان خواهید خواند. شما مثال های از آنچه که می تواند در زندگی کاری تبعیض آمیز باشد را دریافت خواهید کرد و آگاه خواهید شد که اگر احساس می کنید مورد تبعیض قرار گرفته اید چه کاری را می توانید انجام دهید.

تصویر با چهارنفردرکناریکدیگر که CV در دست دارند. دو فرد مسن با صلیب سرخ در بالای سرشان.

شما حق داريد در همه عمر یک زندگي خوب داشته باشيد شما این حق را دارید که بر دلیل سن تان مورد تبعیض قرار نگیرید. شما همچنان حق دارید از صحت خوب برخوردار باشید. شما بدون در نظر داشت سن تان، از حق داشتن تماس های اجتماعی، داشتن یک عاید و مصئونیت برخوردار هستید. شما حق دارید درجامعه مشارکت داشته و احساس کنید می توانید بر زندگی خود تأثیر بگذارید.

درسویدن کسانی که صحت خوب دارند می توانند سال های زیاد یک زندگی فعال و با مفهوم داشته باشند.

در هنگام پیری نیز دقیقاَ مانند دیگر دوره های زندگی تان، برای شما کمک و حمایت وجود دارد که می توانید آن را بدست بیآورید. این، خدمات مراقبتی از سالمندان نامیده می شود و بخش از دولت رفاه سویدن است.

تبعیض سنی چیست؟

تبعیض سنی به این معنی است که شما صرفاَ به دلیل جوانتر یا پیرتر بودن نسبت به دیگر افراد که در عین شرایط (مانند شما) قرار دارند، نمی توانید عین امکانات را بدست بیآورید. این شرایط در تعلیمات، محل کار، شفاخانه ها، کتابخانه ها یا محل های دیگر که افراد در سنین مختلف در یک فعالیت شرکت می کنند این می تواند اتفاق بیفتد. تبعیض سنی در سویدن ممنوع است. اما موارد استثنایی نیز وجود دارد. این استثناها بیشتر درمورد اطفال و افراد جوانتر اعمال میشوند. مثلا، افراد زیر ۱۸ سال حق رای دادن ندارند و اجازه ندارند که مشروبات الکولی و تنباکو بخرند.

تبعیض در زندگی کاری

هم افراد جوان و هم افراد سالمند می توانند در معرض تبعیض سنی قرار گیرند. تبعیض سنی در زندگی کاری اکثرا به این دلیل است که کارفرمایان معتقدند افراد مسن نمی توانند به اندازه جوانترها کار کنند یا افراد جوان به اندازه افراد مسن دانش ندارند.

تبعیض سنی در زندگی کاری یک مشکل بزرگی است، هم برای کسی که درگیر شده و هم برای شرکت. سن تقاعدی در سویدن افزایش یافته و دوباره بیشتر از این هم افزایش خواهد یافت. با این وجود، بسیاری از افراد در زندگی کاری خود، تجربه ای که دارند این است که انها بخاطر سنشان از کار محرم میشوند.

شما تا ۶۸ سالگی حق کارکردن دارید. پس از آن سن، کارفرمای شما باید آن را تأیید کند. اگر بیکار شوید، تا رسیدن به سن ۶۵ سالگی از مزایای بیکاری استفاده میکنید.

تبعیض سنی می تواند در اوایل ۴۰ سالگی هنگام درخواست کار اتفاق بیافتد. زنان بیشتر از مردان مورد تبعیض قرار می گیرند.

یک کارفرما و کسانی که کار میکنند چه کاری می توانند انجام دهند تا مطمئن شوند که کسی درمعرض تبعیض سنی قرار نمیگیرد؟

کمک بگیرید

گاهی اوقات دشوار است بفهمید که آیا شما مورد تبعیض قرار گرفته اید یا نه. همچنین اثبات اینکه به دلیل سن خود مورد تبعیض قرار گرفته اید ممکن است مشکل باشد، منحیث مثال اگر کاری به شما نداده اند یا اینکه به شما قرض بانکی نداده اند. همچنین ممکن است به دلیل چند چیز مختلف همزمان مورد تبعیض قرار بگیرید، مثلاً از نظر سن و جنسیت. هر کسی که فرد دیگری را مورد تبعیض قرار دهد ممکن است آگاهانه این کار را نکند. اما باوجود این می تواند تبعیض باشد.

اگر احساس میکنید که مورد تبعیض قرار گرفته اید، میتوانید کمک دریافت کنید.

  • شما می توانید از طریق یک دفتر مبارزه با تبعیض مشاوره و پشتیبانی دریافت کنید، اگر دفتر آنها در محل زندگی شما وجود داشته باشد.
  • اگر تبعیض در محل کار شما اتفاق بیفتد، می توانید با رئیس یا مسئول ایمنی خود گپ بزنید. کارفرمای شما باید موضوع را بررسی کند و برای جلوگیری از تبعیض در محل کار تلاش کند.
  • اگر در محل کار شما اتفاق بیفتد و شما عضو اتحادیه صنفی باشید، آنها می توانند به شما کمک کنند.

شما همچنین می توانید نکات و شکایات مربوط به تبعیض را به Diskrimineringsombudmannen (DO) ارائه دهید. (DO) در وهله اول از نکات و شکایات برای اینکه مطمئن شود که قانون رعایت شده است استفاده میکند، نه اینکه وضعیت را بصورت انفرادی برای اشخاص حل کند.

اگر مورد تبعیض قرار بگیرید چه کاری می توانید انجام دهید؟