حقوق و وجایب فرد

آخرین به روز رسانی 6/4-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.
تصویری گروهی از افرادی که از  برابری جنسیتی، حقوق کودکان و قانون علیۀ تبعیض نمایندگی می کنند.

این مضمون درباره حقوق و مکلفیت های فردی است.

شما همچنان مورد حقوق بشر و نحوه تأثیر این حقوق بر قوانین سویدن خواهید خواند. همچنان دربارهٔ حقوق ویژه زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و اقلیت ها نیز خواهید خواند.

این مضمون نیز دربارهٔ تبعیض است. شما از جمله خواهید خواند که اگر مورد تبعیض قرار بگیرد چه کاری را می توانید انجام بدهید. شما همچنین باید درمورد معیارها و نحوه تأثیر معیارها برشما وسایر افراد در زندگی روزمره تان فکر کنید.