Lektionsupplägg: Identitet, kultur och integration

Senast uppdaterad: 4/3-2024

Steg 1. Introducera ”Identitet, kultur och integration”

Syfte med övningen: Att i grupp börja reflektera kring identitet och traditioner i ett nytt land.

Förberedelse: Förbered så att du kan dela ut post-it lappar i två olika färger.

Skriv citatet nedan på tavlan eller visa det på skärm. Säg att det är ett riktigt citat från en SFI-elev som heter Ariana och som har bott i Sverige i snart två år.

”I mitt land tänker många att det inte är bra med olika identiteter och kulturer och det har jag alltid trott. Men nu tänker jag att människor kan ha flera identiteter och dubbla kulturer. Det betyder mycket för mig att tänka så.”

Låt deltagarna diskutera i ett EPA-samtal om vad de tänker om det som Ariana säger. Låt deltagarna först reflektera själva i några minuter. Para sedan ihop dem två och två och låt dem berätta om sina tankar för varandra. Låt slutligen paren redovisa sina tankar för resten av gruppen. Använd följande frågor:

 • Vad kan det betyda att ha flera identiteter?
 • Vad kan det betyda att ha dubbla (eller fler) kulturer?

Gör två kolumner på tavlan och skriv:

 • Traditioner och vanor som jag har med mig och vill behålla.
 • Traditioner och vanor som jag har mött här och gillar eller vill pröva.

Dela ut post-it-lappar i två olika färger och låt deltagarna fundera i par eller i grupper med 3–4 personer i varje grupp. Det räcker med några minuter, det här första momentet handlar bara om att deltagarna ska komma i gång och tänka. Därefter ska varje deltagare fundera enskilt en stund och skriva sina svar på post-it-lappar i två olika färger, och sedan gå fram och sätta dem i respektive kolumn på tavlan. Hjälp till om någon behöver hjälp att skriva.

Läs sedan upp lapparna och diskutera dem tillsammans i helgrupp. Ställ frågor som:

 • Finns det några hinder för att behålla den här vanan eller traditionen? Om ja, vilka?
 • Finns det möjligheter att dela med sig av den här vanan eller traditionen till andra här i Sverige?
 • Vilka möjligheter har du att ta in någon ny vana eller tradition i ditt liv? Ge gärna exempel.
 • Har du redan nu fått någon ny vana eller tradition i ditt liv? Ge gärna exempel.

Steg 2. Presentera syftet

Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

Förslag på syften:

 • Att deltagarna ska få tillfälle att diskutera vad integration kan betyda, dela erfarenheter och ge varandra tips och idéer.

Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor

Syfte med övningen: Att deltagarna ska börja prata om integration på ett kreativt sätt.

Förberedelse: Inga förberedelser.

Skriv upp på tavlan: “Hur kan vi göra för att INTE integrera oss i det svenska samhället?”

Låt deltagarna först samtala två och två i några minuter och använd sedan metoden Tvärtom i helgrupp.

Låt deltagarna komma med förslag på hur man kan göra för att INTE integrera sig i det svenska samhället. Skriv alla förslag på tavlan. Det ena förslaget får gärna ge inspiration till nästa och så vidare.

Ta sedan ett förslag i taget och be deltagarna hjälpa till att vända det till sin motsats, det vill säga “Hur kan vi göra för att integrera oss i det svenska samhället?”. Utveckla och konkretisera så mycket som möjligt och bidra med egna tankar och idéer.

Låt sedan deltagarna diskutera frågorna nedan enligt metoden EPA-samtal. Låt deltagarna först reflektera själva i några minuter. Para sedan ihop dem två och två och låt dem berätta om sina tankar för varandra. Låt slutligen paren redovisa sina tankar för resten av gruppen. Använd följande frågor.

 • Är det något på tavlan som du har gjort?
 • Vad visste du om integration i Sverige innan du kom hit?
 • Vad har du för frågor om integration och kultur i Sverige?

Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna

Syfte med övningen: Att fundera på vad man kan göra för att finna sig tillrätta i ett nytt land och diskutera språkets roll för integration.

Förberedelse: Förbered så att du kan visa filmerna ”Vägen in – första mötet”, ”Hemlängtan” och ”Vägen in – språket” ur serien ”Nyanlända föräldrar” från UR.

Visa filmen ”Vägen in – första mötet”. Ni har kanske sett filmen under introduktionspasset ”Första tiden i Sverige” men den passar att se igen tillsammans med de andra filmerna.

Dela in deltagarna i grupper med 2–3 personer i varje grupp och låt de diskutera följande frågor:

 • Vad var mest intressant i filmen?
 • Hur kan idrott användas för att träffa nya människor?
 • Känner du till några idrottsklubbar eller grupper i ditt närområde?
 • Roland säger om Laleh och Ali att “De ville ge lika mycket som de fick”. Vad tror du han menar med det? Hur kan nyanlända ge till det svenska samhället?
 • Har du något annat exempel på “ett första möte”, om dig själv eller någon annan?

Avsluta med att diskutera filmen och frågorna tillsammans i helgrupp.

Visa filmen ”Hemlängtan”. Dela sedan in deltagarna i grupper med 2–3 personer i varje grupp och låt de diskutera följande frågor:

 • Vad var mest intressant i filmen?
 • Hur skulle du beskriva känslan av hemlängtan?
 • Hur kan man prata om hemlängtan med barn?
 • Vad är ditt råd för att njuta av livet trots hemlängtan och rädsla?

Avsluta med att diskutera filmen och frågorna tillsammans i helgrupp.

Visa filmen ”Vägen in – språket”. Dela sedan in deltagarna i grupper med 2–3 personer i varje grupp och låt de diskutera följande frågor:

 • Vad var mest intressant i filmen?
 • Varför är det viktigt att lära sig språket i ett land?
 • Hur tyckte du att svenska lät första gången du hörde det?
 • Vad har du lärt dig på svenska hittills?
 • Vilken hjälp kan du få för att lära dig mer svenska?
 • På vilka sätt och i vilka forum kan du träna på svenska?
 • Om fem år, hur skulle du kunna stötta andra nyanlända?

Avsluta med att diskutera filmen och frågorna tillsammans i helgrupp.

Syfte med övningen: Att deltagarna ska fundera kring möjligheter och hinder med att vara ny i Sverige.

Förberedelse: Förbered så att du kan dela ut post-it-lappar i två olika färger.

Gör en variant av EPA-samtal. Börja med att göra två kolumner på tavlan. I den ena skriver du möjligheter och i den andra skriver du hinder.

Be deltagarna att fundera på följande frågor, först själva i några minuter och sedan tillsammans med den som sitter närmast:

 • Vilka möjligheter ser du för en bra framtid i Sverige?
 • Vilka hinder känner du att du möter som ny i Sverige?

Be sedan paren att skriva ner de hinder och möjligheter de har pratat om. De ska skriva möjligheter på lappar i en färg och hinder på lappar i en annan färg. Var tydlig med att de endast ska skriva en möjlighet/ett hinder på varje lapp.

Se till att det i varje par finns en deltagare som kan skriva. Rör dig runt i rummet och stötta om det behövs.

När paren är klara ber du dem att sätta sina lappar på tavlan under respektive rubrik. Gå sedan igenom lapparna i helgrupp. Diskutera tillsammans, en fråga i taget:

 • Hur kan vi göra för att ta vara på de möjligheter som finns?
 • Hur kan vi göra för att ha så få hinder som möjligt i våra liv?

Syfte med övningen: Att samtala med någon som har varit i liknande situation som deltagarna.

Förberedelse: Bjud in någon som själv har varit ny i Sverige men bott här en tid nu.

Kommentar: Om det är svårt att hitta någon att bjuda in och om du har egna erfarenheter av att vara ny i Sverige kan du istället välja att berätta om dina egna erfarenheter, om du vill det.

Låt den inbjudna personen berätta om vilka frågor och svårigheter som hen hade i början. Personen kan också berätta hur hen tänkte och agerade den första tiden, till exempel om hen hade några särskilda strategier. Personen kan också berätta om sin nuvarande situation och svara på deltagarnas frågor, gärna med stöd av bilder.

Ta en paus under presentationen eller ge deltagarna några minuter efter presentationen för att tänka ut frågor som uppstått under tiden de har lyssnat, och låt deltagarna ställa dem.

För att den inbjudna personen ska kunna förbereda sig på frågor som kan komma kan du i förväg skicka svaren på nedanstående frågor från introduktionspasset ”Första tiden i Sverige”:

 • Vad var fint och bra med att komma till Sverige?
 • Vad var svårt när du kom till Sverige?
 • Vad ville du veta om Sverige när du kom till Sverige?
 • Vilka frågor har du om Sverige idag?

Syfte med övningen: Att deltagarna ska dela med sig av olika tips för integration.

Förberedelse: Inga förberedelser.

Dela in deltagarna i grupper med 5–6 personer i varje grupp. Be dem att skriva ner alla tips för integration de kan komma på. Det får gärna vara egna erfarenheter. Tipsen kan handla om allt möjligt, till exempel hur man kan göra för att få kontakter, hur man kan aktivera sig, engagera sig och skaffa kunskaper.

Låt sedan varje grupp redovisa sina tips samtidigt som du skriver dem på tavlan. Bidra gärna med egna tips, till exempel:

 • Bibliotek: Fråga bibliotekarier, titta på anslagstavlor
 • BVC och MVC: Fråga om mamma- och pappagrupper, föräldraaktiviteter, titta på anslagstavlor
 • Öppna förskolor
 • Ringa på hos grannarna och presentera sig
 • Språkcaféer
 • Medborgarkontor
 • Kyrkor och samfund
 • Kulturföreningar
 • Leta efter lokaler att låna för att arrangera en aktivitet
 • Bli medlem i Facebookgrupper som till exempel ”Träna svenska”

Uppmuntra deltagarna att pröva något av tipsen till nästa gång ni träffas och berätta för gruppen hur det gick. Säg att det är en frivillig uppgift.

Steg 5. Utvärdera

Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att utvärdera lektionsupplägget ”Identitet, kultur och integration”.

Förberedelser: Ta fram papper och pennor.

Dela ut papper och pennor till deltagarna. Be dem skriva ner minst tre saker som de vet nu som de inte visste innan.

Låt sedan deltagarna diskutera en kort stund i par:

 • Vad var viktigast för dig att få information om?
 • Vad vill du veta mer om?

Be deltagarna berätta vad de har pratat om i helgrupp.