Lektionsupplägg: Att invandra till Sverige

Senast uppdaterad: 4/3-2024

Steg 1. Introducera ”Att invandra till Sverige”

Syfte med övningen: Att deltagarna ska börja reflektera över svensk migrationspolitik.

Förberedelse: Förbered så att du kan visa bildmaterialet ”Svensk migrationspolitik”.

Kommentar: Det är viktigt att du som kommunikatör tänker på att texten ”Att invandra till Sverige” innehåller påståenden som kan väcka känslor bland deltagarna, till exempel om strängare regler för invandring. Vissa deltagare kan till exempel ha påverkats av strängare regler för familjeåterförening. Om deltagarna tar upp privata situationer bör du vara tydlig med att detta inte är ett forum för att diskutera enskilda fall. Hänvisa till myndigheter och instanser där deltagarna kan få mer information och stöd. Om du inte vet var deltagarna kan vända sig, kan du säga att ni pausar diskussionen där och att du efter passet ska ta reda på var de kan vända sig. Ett tips är att du förbereder ett dokument med kontaktuppgifter till vanliga myndigheter och lokala kontor.

Visa bildmaterialet ”Svensk migrationspolitik”. Låt deltagarna titta på bilderna under tystnad några sekunder och fråga sedan:

 • Vad tänker du på när du ser bilderna?

Lyssna till allas spontana svar. Skriv sedan orden ”MIGRATION” och ”POLITIK” på tavlan. Be deltagarna att vända sig till den eller de som sitter närmast och diskutera i några minuter i så kallade Bikupor om vad de tänker när de läser de olika orden. Några kanske kommer att diskutera vad ordet migration betyder. Några kanske kopplar ihop de två orden, medan andra kanske ser dem som två separata ord.

Stoppa diskussionerna efter några minuter och skriv ihop orden på tavlan med hjälp av ett ”S” så att det nu står ”MIGRATIONSPOLITIK” på tavlan. Skriv sedan till ”SVENSK” så att det nu står ”SVENSK MIGRATIONSPOLITIK” på tavlan. Fråga deltagarna vad de tänker nu. Låt deltagarna diskutera ett par minuter till. Be sedan varje grupp redovisa något som sagts i deras grupp. Anteckna nyckelord eller fraser från deltagarnas svar under ordet ”SVENSK MIGRATIONSPOLITIK” på tavlan.

Steg 2. Presentera syftet

Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

Förslag på syften:

 • Att deltagarna ska få information om hur migration från och till Sverige har sett ut de senaste hundra åren.
 • Att öka deltagarnas förståelse för hur Sveriges lagar och regler om invandring påverkas av FN och EU, men också av aktuellt läge i Sverige och världen.
 • Att deltagarna får prata om viktiga ord och namn som de möter i nyheter och politiska debatter.
 • Att deltagarna ska få tillfälle att dela sina tankar om svensk migrationspolitik.

Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor

Syftet med övningen: Att du som kommunikatör ska få kunskap om deltagarnas förkunskaper, tankar och frågor kring svensk migrationspolitik.

Förberedelse: Förbered så att du kan dela ut pennor och A3-papper att skriva på.

Gör tre kolumner på tavlan. Skriv följande tre rubriker, en för varje kolumn:

 • Det här vet jag om svensk migrationspolitik
 • Det här tror jag om svensk migrationspolitik
 • Det här vill jag veta om svensk migrationspolitik

Dela in deltagarna i grupper med 3–4 personer i varje grupp. Dela ut ett A3-papper till varje grupp och be någon av dem att skriva. Be den som ska skriva att göra tre likadana kolumner på pappret. Låt grupperna diskutera och skriva i tio minuter. Var tydlig med att deltagarna inte ska kommentera eller besvara varandras förslag i det här läget. Betona också att alla i gruppen ska få möjlighet att bidra.

Be sedan grupperna att redovisa vad de har skrivit, en kolumn i taget. Anteckna vad deltagarna säger i de olika kolumnerna på tavlan. Diskutera sedan tillsammans det som deltagarna tagit upp och som du har antecknat i kolumnerna. Håll det ganska kort. Om det blir svårt att få plats att skriva allt i kolumnerna på tavlan kan du istället sätta upp papperna på en vägg så att alla ser.

Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna

Syfte med övningen: Att deltagarna ska diskutera texten “Att invandra till Sverige”.

Förberedelse: Förbered så att du kan sammanfatta texten ”Att invandra till Sverige”. Anteckna samtidigt begrepp från texten som är viktiga för att förstå helheten. Du kan behöva fylla på med dem i ett moment i övningen.

Börja med att beskriva för deltagarna att du nu kommer att berätta om en text som de senare ska läsa själva. Beskriv sedan kort för deltagarna vad texten ”Att invandra till Sverige” handlar om. Här är ett förslag på hur det kan låta:

Den här texten handlar om migration, alltså när människor flyttar mellan länder. Den handlar om dina möjligheter att få stanna i Sverige för att du behöver skydd eller för att du har fått arbete här. För över hundra år sedan flyttade många fattiga svenskar till Amerika, men idag är Sverige ett land som många flyttar till. Sveriges lagar om invandring styrs både av FN:s flyktingkonvention och av lagar i EU. Men det finns flera saker som påverkar Sveriges migrationspolitik. I perioder har Sverige behövt arbetskraft och då har man gjort det lättare att invandra för att arbeta. När många människor vill komma hit samtidigt, som nu, har Sverige försökt begränsa invandringen. Men människor som har rätt till skydd, ska få stanna. Tillfälligt, eller permanent.

Fråga sedan deltagarna:

A. Vad förväntar du dig att få veta från texten?
B. Vilka begrepp tror du finns i texten?

Låt deltagarna svara i en gemensam Brainstorm och anteckna svaren på tavlan. Dela tavlan i tre kolumner, A, B och C. Skriv deltagarnas svar på de båda frågorna A och B i kolumn A och B.

I kolumn C skriver du sedan begrepp som finns i texten men som deltagarna inte har tagit upp och som du tycker behövs för förståelsen av texten. Till exempel: EU, flykting, söka asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, familjeåterförening och politiska riktlinjer.

Gå tillsammans igenom vad de olika orden betyder. Låt deltagarna svara och hjälp till med förtydliganden. Låt orden stå kvar på tavlan. Du kommer eventuellt att använda dem i en senare övning i det här lektionsupplägget.

Låt sedan deltagarna reflektera och diskutera enligt metoden EPA-samtal. Låt deltagarna först reflektera själva i några minuter. Para sedan ihop dem två och två och låt dem berätta om sina tankar för varandra. Låt slutligen paren redovisa sina tankar för resten av gruppen. Använd följande frågor:

 • Vilka orsaker kan en person ha för att lämna ett land och flytta till ett annat land?
 • Säg något som du tycker att politikerna i ett invandringsland (som till exempel Sverige) behöver tänka på.

Dela in deltagarna i grupper med 3–4 deltagare i varje grupp. Läs sedan texten ”Att invandra till Sverige” högt för deltagarna. Stanna upp vid de diskussionsfrågor som finns i texten och som verkar vara relevanta för deltagarna och be dem diskutera i grupperna. Efter varje fråga kan du be någon eller några grupper dela med sig av något som de pratat om.

Syfte med övningen: Att deltagarna ska få samtala om permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Förberedelse: Förbered så att du kan visa filmer ur serien ”Nyanländ” från UR. Förbered också så att du kan visa webbplatsen sweref.org.

Visa de filmer ur serien ”Nyanländ” som du tror kan vara bra för gruppen och som gruppen tycker verkar vara intressanta. Det finns flera filmer som handlar om uppehållstillstånd. Diskutera sedan filmerna i helgrupp. Här är förslag på frågor att diskutera:

 • Vad tyckte du om filmerna?
 • Vet du andra ställen än Migrationsverket där du kan prata om och få stöd om migrationsfrågor?

Visa webbplatsen sweref.org för deltagarna. Förklara vad den handlar om och vilken information deltagarna kan hitta där. Sök på några saker som ni har diskuterat, till exempel “uppehållstillstånd”, och läs tillsammans. Fråga deltagarna vilka de tror är de vanligaste sökningarna på webbplatsen.

Syfte med övningen: Att tillsammans sammanfatta vad ni har diskuterat under det här lektionsupplägget.

Förberedelse: Förbered så att du har svaren till påståendena tillgängliga.

Använd någon av följande övningar (A, B eller C) för att sammanfatta lektionsupplägget ”Att invandra till Sverige”.

Alt. A Gå tillbaka till kolumn C i övning 4.1

Dela in deltagarna i grupper med 3–4 personer i varje grupp. Säg att de ska välja ett ord i taget ur kolumn C på tavlan och utifrån det ordet återberätta vad de minns från texten ”Att invandra till Sverige”. Gå runt bland grupperna och lyssna. Ibland kan du behöva prata med alla om något som du hör i en av grupperna, till exempel för att korrigera något eller ställa följdfrågor för att stödja förståelse.

Alt. B Gå tillbaka till kolumn A i övning 4.1

Titta tillsammans på det som står i kolumn A. Fråga deltagarna i helgrupp:

 • Har du fått svar på det du förväntade dig att få svar på?
 • Har du fått veta något som du inte visste förut? I så fall, vad?
 • Finns det saker du fortfarande vill ha svar på?
 • Var kan du få svar på sådant som du fortfarande vill ha svar på?

Alt. C Ta ställning till påståenden

Deltagarna ska ta ställning till om de tror att ett antal påståenden stämmer, inte stämmer, eller om de är osäkra. Deltagarna kan använda texten ”Att invandra till Sverige” som stöd när de söker svar på frågorna.

Låt deltagarna fundera och svara enskilt. När de är klara läser du upp påståendena i helgrupp. Be dem som svarar att motivera sina svar. Om deltagarna har missuppfattat något kan du som kommunikatör hjälpa till. Om deltagarna är osäkra kan ni ha en dialog kring det aktuella påståendet. Vissa frågor kräver mer funderande och att man har förstått sammanhang och dragit slutsatser, än andra.

Var tydlig med att det här inte är ett kunskapstest utan ett sätt sammanfatta och repetera.

Exempel på påståenden:

Påstående: En miljon människor i Sverige har utländsk bakgrund.
Svar: Nej, 2,6 miljoner är födda utomlands eller har föräldrar som är födda utomlands.

Påstående: Sverige har alltid varit ett invandringsland.
Svar: Nej, i början av 1900-talet var Sverige ett utvandringsland då många familjer i Sverige var fattiga.

Påstående: Sverige bestämmer själva alla svenska lagar för invandring och asyl.
Svar: Nej, Sverige är medlem i Europeiska Unionen (EU). Det innebär att vissa saker som handlar om migration, alltså invandring och utvandring, bestämmer EU-länderna tillsammans.

Påstående: De senaste åren har det blivit lättare att invandra till Sverige för att arbeta.
Svar: Nej, sedan slutet av 1980-talet har det blivit svårare att invandra till Sverige. Kontrollen vid landets gränser har blivit noggrannare.

Påstående: Om du vill ha uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige, måste du få ditt tillstånd innan du flyttar hit.
Svar: Ja.

Påstående: Mellan 95 000 och 150 000 personer fick uppehållstillstånd varje år mellan 2010–2019.
Svar: Ja.

Påstående: Om du har fått NEJ till uppehållstillstånd, kan du söka arbetstillstånd istället om du har fått arbete medan du väntade på svar.
Svar: Ja.

Påstående: Det har blivit svårare för familjer att återförenas i Sverige.
Svar: Ja.

Steg 5. Utvärdera

Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att utvärdera lektionsupplägget ”Att invandra till Sverige”

Förberedelser: Inga förberedelser.

Be deltagarna att reflektera enskilt under några minuter över vilka nya tankar, idéer eller insikter de har fått. Diskutera sedan följande frågor:

 • Vad tyckte du var mest intressant idag?
 • Var det något som gjorde dig förvånad eller nyfiken? Vad var det i så fall?
 • Är det någonting som du vill veta mer om? Vad är det i så fall? Vet du var du kan hitta mer information om detta?
 • Vilken övning tyckte du var bäst och varför?