Sverige – en demokrati och rättsstat

Senast uppdaterad: 5/7-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om demokrati och rättsstatens principer.

Du kommer få läsa om hur den svenska demokratin är uppbyggd. Du kommer också få läsa om Sveriges grundlagar och de principer som den svenska demokratin vilar på, som till exempel rösträtt, yttrandefrihet och press- och tryckfrihet.

Flera uppräckta händer i olika hudfärger.

Landet Sverige är en demokrati. Demokrati innebär att folket ska bestämma vem som ska stifta lagar och styra i landet. Folket har stor makt i Sverige. Så är det inte i alla länder. Känner du till något land där en enda person har all makt? Så var det i Sverige förut också, när kungen hade all makt.

Demokratin i Sverige har utvecklats under 100 år. Den är viktig i Sverige. Det är folket som har valt politikerna. Politiker och myndigheter måste arbeta för att folket ska ha det bra. Annars kan de bli av med sina jobb. Det är förbjudet för politiker och tjänstepersoner att ta emot pengar från någon som vill påverka dem och använda sin makt för att ge fördelar till sig själv eller andra. Det kallas korruption. Politikerna ska hjälpa folket, inte göra det bättre för sig själva.

Men demokrati handlar inte bara om politik. Demokrati ska också gälla i skolan, på arbetsplatsen och i föreningar. Det innebär inte att elever bestämmer i skolan eller att arbetare bestämmer sina egna arbetsuppgifter. Men om en lärare, en chef eller en annan människa gör fel och behandlar dig eller någon annan på ett dåligt sätt gör demokratin det möjligt att stoppa det.

Har du varit med om att politiker eller tjänstepersoner gjort fel och inte behandlat alla lika?

Människor har diskuterat demokrati i flera tusen år. Det är svårt att beskriva demokrati så att alla är helt överens. Men de flesta håller med om att det handlar om att människor får vara med och bestämma. Det handlar också om att makten delas mellan staten, invånarna och politikerna och att uppdelningen går till på ett rättvist, jämlikt och lagligt sätt.

Sveriges lagbok med en domarklubba ovanpå.

Grundlagar

Grundlagar är den högsta nivån av lagar och innehåller samhällets grundläggande spelregler. Inga andra lagar får gå emot dessa. I Sverige finns det fyra grundlagar:

 • regeringsformen (målsättningar och regler för hur staten ska vara organiserad)
 • tryckfrihetsförordningen (skyddar det fria ordet i tryckt form)
 • yttrandefrihetsgrundlagen (rätten att yttra sig och uttrycka sin åsikt)
 • successionsordningen (hur den kungliga tronen ska ärvas)

Grundlagarna ska skydda demokratin och är därför svårare att ändra än andra lagar. Här är exempel på hur demokratin skyddas i Sverige:

Yttrandefrihet

Yttrandefrihet innebär att:

 • Alla får bilda sig sin egen uppfattning
 • Alla ska kunna dela och ta emot information
 • Alla har rätt att sprida åsikter

Yttrandefrihet innebär också att du ska kunna yttra dig utan att bli övervakad eller tystad. Du ska kunna följa nyheter om ditt land och hemstad. Du ska kunna vara med i föreningar och du ska kunna demonstrera. Du ska också kunna diskutera dina åsikter och skriva till politiker.

Brott i syfte att minska värdet hos andra människor eller grupper av invånare är förbjudna. Sådana brott kallas för hatbrott. Ett slags hatbrott kallas för hets mot folkgrupp. Det är meddelanden med hatspråk. Du får till exempel inte säga något som kränker en särskild folkgrupp.

Du får inte heller säga något som är ett hot för säkerheten i Sverige, eller uppmana någon annan att göra något brottsligt. Om du gör det kan du bli straffad.

Yngre man pratar inför åhörare på ett torg.

Varför finns en grundlag om yttrandefrihet?

Vad är viktigt att vi får prata om?

Rösträtt

Rösträtt innebär att:

 • Alla får rösta i allmänna och regelbundna val
 • Alla röster ska räknas och ha samma värde
 • Politiker som förlorar valet ska frivilligt lämna över makten till de som vinner

Alla som har fyllt 18 år har rätt att rösta i politiska val i Sverige. Det är resultatet i valen som avgör vilka politiska partier som ska styra landet. Din röst är lika mycket värd som alla andras. Alla val är hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon hur du röstar. Du har också rätt att inte rösta alls.

Legalitetsprincipen

Legalitetsprincipen innebär att:

 • Politiker och myndigheter styrs av lagar
 • Korruption är förbjudet
 • Felaktiga beslut kan överklagas till domstol

Sverige är en rättsstat. Enligt Sveriges grundlag ska alla invånare behandlas med respekt för sin frihet och sitt lika värde. Politiker och myndigheter får inte behandla vissa invånare sämre än andra på grund av kön, hudfärg, kultur, religion, språk, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Våld och trakasserier mellan olika invånare, till exempel på arbetsplatsen eller inom familjen, är förbjudet. I de flesta fall är det straffbart.

Likabehandlingsskyddet i lagarna innebär bland annat att:

 • Lagarna är lika för alla. Det ska inte spela någon roll om du är rik eller fattig, man eller kvinna, sjuk eller frisk.
 • Alla måste följa de lagar som finns. Även politiker, poliser och alla som jobbar på myndigheter ska följa lagarna.
 • Polisen kan inte fängsla dig utan anledning. Du har rätt att veta varför.
 • Om du har begått ett brott eller blir anklagad för ett brott har du rätt att få det utrett. Du har också rätt att få en advokat som hjälper dig och försvarar dig.

Press- och tryckfrihet

Press- och tryckfrihet innebär att:

 • Politiker och myndigheter ska kunna granskas
 • Nyheterna styrs inte av politiker
 • Falska anklagelser och rykten ska motarbetas

Pressfrihet innebär att radio, tv och tidningar får publicera nyheter och information utan att någon ska godkänna dem innan. Även du som privatperson har rätt att trycka och sprida texter utan att de måste granskas i förväg. Det kallas tryckfrihet. Men du kan inte sprida vad som helst. Du kan bli straffad om det du sprider kränker en annan folkgrupp, är ett hot för säkerheten i Sverige eller uppmanar någon annan att göra något brottsligt.

Tror du att medier, till exempel radio, tv och tidningar, kan påverka politiker?

Och kan politiker påverka medier? I så fall hurdå?

Det här var några saker som är viktiga för en demokrati. Det svenska folket har kämpat hårt för att Sverige ska vara en demokrati.

I alla länder finns det människor som tycker att folket ska ha mindre makt och som vill kunna påverka andra människor. De finns även i Sverige. Därför är det viktigt att aldrig sluta kämpa för alla bra saker som finns i en demokrati, för det kan förändras fort. Du kanske känner till något land som haft demokrati och sedan förlorat den?

Vi bygger demokratin tillsammans och du är en viktig del av den. Du kan gå med i en förening eller ett politiskt parti och tillsammans med andra kämpa för något som du tycker är viktigt. Du har rätt att ordna eller delta i möten och demonstrationer. För att demokratin ska överleva måste vi engagera oss. Inte bara när det är politiska val, utan hela tiden.

På vilket sätt kan du påverka i samhället?