قبل از اینکه به سوئد بیایید

آخرین به روز رسانی: 11/4-2023

شما بایستی در سوئد یا در مرز سوئد باشید که بتوانید درخواست پناهندگی کنید. شما نمی توانید قبل از آمدن به سوئد یا در یک سفارت سوئد تقاضای پناهندگی کنید.

ادارۀ امور مهاجرت در سوئد در مورد برخورداری شما از حق پناه در سوئد تحقیقات می کند. در وبسایت ادارۀ امور مهاجرت اطلاعات بسیاری در مورد درخواست پناهندگی در سوئد وجود دارد.

ادارۀ امور مهاجرت در سوئد در مورد برخورداری شما از حق پناه در سوئد تحقیقات می کند. در وبسایت ادارۀ امور مهاجرت اطلاعات بسیاری در مورد درخواست پناهندگی در سوئد وجود دارد.

اگر قبل از آمدن به سوئد در کشور دیگری تقاضای پناهندگی کرده باشید

اگر از کشوری خارج از اروپا فرار کرده اید بایستی در اولین کشوری در اروپا به آن وارد می شوید، درخواست پناهندگی کنید. این امر در آئیننامه دوبلین نوشته شده که یک توفقنامه میان کشورهای اتحادیه اروپا (EU)، نروژ، ایسلند، سوئیس و لیختنشتاین است.

اگر در سوئد تقاضای پناهندگی کنید ادارۀ امور مهاجرت موارد زیر را بررسی می کند:

  • اینکه آیا شما از کشور دیگری در اتحادیه اروپا (EU) ویزا دریافت کرده اید یا نه.
  • اینکه آیا شما برخی از انواع اجازۀ اقامت ها را در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا (EU) دریافت کرده اید یا نه.
  • اینکه آیا شما در راه آمدن به سوئد از کشور دیگری در اتحادیه اروپا (EU) تقاضای پناهندگی کرده اید یا نه.

اگر هریک از موارد انجام شده باشد دیگر سوئد مسئولیت تقاضای پناهندگی شما را بر عُهده ندارد. دراینصورت شما بایستی به کشوری که از آن ویزا یا اجازۀ اقامت دریافت کرده یا درخواست پناهندگی کرده اید برگردید.

اگر در سوئد خویشاوند نزدیک داشته باشید، با این حال به تقاضای پناهندگی شما در سوئد رسیدگی می شود.