حقوق و مکلفیت ها درمسکن شما

آخرین به روز رسانی 3/7-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن دربارهٔ حقوق و مکلفیت های شما هنگام اجاره خانه یا وقتی که صاحب خانه می شوید، می باشد. شما باید همیشه در خانه خود احساس امنیت کنید. به همین دللیل در ارتباط به مسکن شما، حقوق و مکلفیت ها وجود دارد. حقوق و مکلفیت ها میتوانند متفاوت باشد و دلیل آن اینست که آیا شما خانه خود را به کرایه گرفته اید یا مالک آن هستید.

شما ازجمله در مورد قرار کرایه و این که اگر در اپارتمان چیزی خراب شود چه واقع خواهد شد، خواهید خواند. دربارهٔ بیمه خانه و کمک مالی برای کرایه مسکن نیز مطالبی را خواهید خواند.

همه افراد حق دارند، مسکن داشته باشند. این که شما حق مسکن دارید به این معناست که اگر جایی برای زندگی ندارید می توانید برای دریافت یک نوع مسکن تقاضای کمک کنید. شهرداری مسئولیت دارد تا اطمینان حاصل کند که ساکنان شهرداری مسکن وجود دارد.

شما همچنین حق دارید نقل مکان کنید و درسویدن یک محل را برای زندگی انتخاب کنید.

همه مستحق به داشتن مسکن میباشند

در سویدن همه مستحق به داشتن مسکن میباشند. تبعیض در صف انتظار مسکن به سبب موارد زیر غیرقانونی است:

 • نژاد و قوم
 • دین و باور های مذهبی دیگر
 • ناتوانایی ها
 • جنسیت
 • هویت جنسی و مناسبات جنسی
 • گرایش جنسی
 • سن

اگر احساس می کنید که مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید برای دریافت مشاوره و حمایت با یک سازمان ضد تبعیض تماس بگیرید. (ادارۀ راهنمایی مصرف کنندگان) شهرداری وجود دارد که می توانید برای دریافت حمایت با آن تماس بگیرید.

قرارداد کرایه

قرارداد کرایه، حقی است که شما در هنگام کرایه گرفتن مسکن از آن برخوردار می باشید. دراین قرارداد ذکر شده است که چه چیزی شامل اجاره می شود، چه مدتی می توانید درخانه زندگی کنید ومهلت فسخ اجاره نامه چه مدت است. دراین قرارداد همچنین مکلفیت های شما به عنوان مستأجر ذکر شده است. برای مثال، چه وقتی اجاره خانه پرادخت شود واینکه شما باید ازخانه مراقبت کنید. اگرشما یک آپارتمان اجاره کرده یا صاحب آن هستید، بعضاً قوانینی برای رفاه وجود دارد که هرکسی که درآن بودوباش می کند باید ازآنها پیروی کند.

شاروالی سویدال Svedala فلمی را دربارهٔ قراداد آپارتمان کرایی ساخته است. این فلم به زبان های عربی، دری، انگلیسی، سومالی و سویدنی موجود است.

صاحبخانه و یا کرایه نشین اجازه ندارند تا برای یک قرارداد کرایه پول بگیرند و یا آن را بفروشند. آن قرداد کرایه که در بدل پول خرید و فروش می شود، معمولاَ قرارداد سیاه نامیده می شود. فردی که بخواهد شما برای اجاره نامه هزینه پرداخت کنید مرتکب جرم می شود و می تواند به خاطر آن به حبس محکوم شود.

شما که یک قرارداد کرایه را با پول میخرید، با خطر بزرگ مواجه می شوید. اگرموجر متوجه شود که شما قرارداد را سیاه خریداری کرده اید، می تواند قرارداد شما را فسخ کند.

شما منحیث یک مستاجراگربخواهید نقل مکان کنید، همیشه حق دارید که اجاره نامه مربوط به آپارتمان اجاره ای خود را فسخ کنید . پس از پایان قرارداد خود، ممکن است لازم باشد برای مدت مشخصی به پرداخت کرایه ادامه دهید. این بنام مدت پس دادن نامیده میشود. دوره اخطار مدت پس دادن معمولا سه ماه است مگر اینکه در قرارداد چیزدیگری ذکر شده باشد. دوره اطلاع پس دادن ازماه پس از اینکه توافقنامه اجاره را لغو کرد آغاز خواهد شد.

صاحبخانه در بعضی اوقات حق به فسخ قرار داد کرایه خانه را دارد. این در موارد زیر ممکن است:

 • درپرداخت کرایه خانه بیش از یک هفته تأخیر داشته باشد.
 • اجاره دادن یا تحویل دادن خانه به شخص دیگری بدون اجازه صاحبخانه.
 • استفاده کردن از خانه بدون آنکه در آن زندگی کرد برای مثال کارهای جنایی و یا کارکردن شرکت کلانی در آن مسکن.
 • مسئول جلوگیری ازورود حشرات موذی به ساختمان است یا خبر ندهد که حشرات موذی درآنجا پخش شده است.
 • بدون دلیل قانع کننده ای اجازه ندهد که صاحبخانه وارد مسکن شود، و منحیث مثال هنگام تعمیرات اجازه ندهد که صاحبخانه وارد خانه شود.
 • درمراقبت از خانه اهمال کند.
 • درمراقبت از خانه اهمال کند.

منحیث کرایه نشین وقتی که چیزی در آپارتمان بشکند مانند یخچال و اجاق شما نیازی به تادیه آن ندارید. در وقتی که چیزی در آپارتمان کرایی بشکند، صاحبخانه مسئول است که آنرا تعمیر کند. اما اگر شما باعث شکستن آن شده اید، شما مجبور به تادیه آن میباشید. صاحبخانه پیش از کوچ کردن شما از خانه بازدید میکند. به این خاطر که شما مجبور به تادیه خسارات کرایه نشین پیشین نشوید.

اگرشما دریک آپارتمان باسرقفلی زندگی می کنید، هزینه تعمیرات و نگهداری آپارتمان با خود شماست. اگراجاق، یخچال یا هر چیز دیگری خراب شوند، شما باید خودتان هزینه آن را تمویل کنید.

"غفلت در مراقبت ازخانه" به چه معناست؟

آیا می توانید مثال های از موارد مراقبت در آپارتمان خود ارائه دهید؟

مسکن متناسب برای افراد معلول

اگرشما یا کسی درخانواده تان معلولیت دارید، انواع مختلفی از مسکن متناسب برای درخواست درشهرداری شما وجود دارد. این می تواند به طور مثال به این معنی باشد که شما برای متناسب ساختن مسکن خود با نیازمندی های تان، کمک دریافت می کنید.

اگربه کمک بیشتری نیاز دارید، می توانید درخواست زندگی درمسکن های تطبیق داده شده کنید که درآنجا از پرسنل کمک و پشتیبانی دریافت می کنید.

تبادلۀ آپارتمان

اگر یک قرارداد دست اول برای یک اپارتمان دارید و در صورتی که یک دلیل تایید شده داشته باشید، می توانید اپارتمان خود را تبدیل کنید. دلایل تایید شده می تواند این باشد که شما به یک اپارتمان بزرگتر، یک اپارتمان با کرایۀ کمتر یا اپارتمان نزدیک تر به محل کار نیاز دارید. باید خود تان فردی را پیدا کنید که بخواهد اپارتمانش را با شما تبدیل نماید. هنگامی که چنین فردی را یافتید باید هر دو صاحبخانه، تبدیلی اپارتمان را تأیید کنند. اگر اپارتمان خود را بدون تأیید مالک خانه تبدیل نمایید، ممکن است قرارداد دست اول خود را از دست بدهید.

انجمن کرایه نشین ها

انجمن کرایه نشین ها یک سازمان مشارکتی برای مستاجران در سویدن است. یکی از مهم ترین وظایف آنها مذاکره در مورد اجاره برای اعضای شان است. هدف آنها این است که اجاره ها نباید بیشتر از قیمت های دیگر در جامعه افزایش یابد و ازافزایش غیر معقول اجاره جلوگیری کنند. انجمن کرایه نشین ها همچنان می تواند در اختلافات، حمایت حقوقی ارائه نماید و به سوال ها در مورد حقوق و مکلفیت های شما به عنوان یک کرایه نشین، پاسخ بدهد. برای مثال اگر همسایه هایی دارید که مزاحم شما می شوند یا اگر شما و صاحبخانه خود در مورد اجاره به توافق نرسیدید، آنها می توانند حمایت و مشاوره دهند.

محکمۀ امور اجاره

محکمۀ امور اجاره یکنوع محکمۀ است که در صـورت بروز اختلاف بین صـاحب خـانـه و کرایه نشـین کمک میـکند. هشـت محکمۀ امـور اجـاره در سویدن وجود دارد. این محکمه ها در شهـرهـای استکهلـم، واستـراس، لینشوپینگ، یونشوپینـگ، مالمـو، يوتِبورى، سندسـوال و امـویـو موقعیـت دارند. محکمۀ امور اجاره در رابطه به مسائل مشخصـی که صاحب خـانه و کرایه نشین موافقت ندارند بطور مثال اگر کرایه نشین بخواهد آپارتمان کرایی را به کرایـه بـدهـد، فیصلـه میکنـد. اگـر به کمـک ضـرورت داریـد، محکمۀ امور اجاره میتواند به سوالات راجع به قوانین و قواعـد نافـذه به شما جواب ارائه نماید.

مکلفیت های شما، اگر چنانچه منزل با سرقفلی دارید

شما که صاحب منزل با سرقفلی هستید، عضو انجمن اپارتمان های سرقفلی دار نیزهستید. همه اعضا درقبال انجمن اپارتمان های سرقفلی دار، دارای مکلفیت های می باشند. برای مثال، شما باید هرماه یک مقدار پول را به انجمن پرداخته و نباید در نگهداری خانه غفلت ورزی کنید. اگربه مکلفیت های خود عمل نکنید، دربدترین حالت می توانید حق مسکن خود را از دست بدهید. آن وقت شما باید خانه را بفروشید. اما این بسیار غیر معمول است.

بیمۀ خانه

داشتن بیمۀ خانه بسیار مهـم است زیرا این امر به شمـا مصونیت می بخشد. شرکت های مختلف زیادی وجود دارند که بیمۀ خانه میفروشند. در هنگام خرید بیمه شرکت های بیمـه را مقایسـه کنید و شرکتی را انتخاب کنید که بتواند ضرورت های شما را بر آورده کنـد. بیمـۀ خـانه برای اشیـای سرقت شده یا خسارت دیده بطورمثـال دراثرآتش سـوزی یا سیل جـبران خسـارت پرداخت میکند. بیمۀ خانه تمام اشیـای خـانه را تحت پوشش قرارمیدهـد. آن همچنان تمام اشخاصی را که اسم شان در پالیسی بیمه لیست گردیده تحت پوشش قرارمیدهد. اگر شما خـانه یا آپارتمان با حق سرقفلی داشته باشید، میتوانید بیمۀ خانه خود را با بیمۀ خانه یا آپارتمان با حق سرقفلی یا بیمه ویلا تبدیل کنید.

کمک مخارج مسکن

اگر عایدات شما پایین است و در سویدن راجستر شده اید، شما مستحق پرداخت کرایۀ خانـه از طرف ادارۀ بیمه اجتماعـی هستیـد. به این کمک مخارج مسکن میگویند. اگر دارای طفل هستید شما حق درخواست برای کمک مخارج مسکن را دارید. اینکه آیا واجد شرایط هستید یا خیر و اگر باشید چه مقدار پول دریافت خواهید کرد بستگی به تعداد اعضای فامیل شما دارد. همچنان این امر به کرایۀ خانـه و عایـدات شمـا ارتباط میگیرد. اگر شما در بین سنین ۱۸ الی ۲۸ سال قرار دارید مستحـق کمک مخـارج مسکن هستـید.

اگر درآمد یا وضعیت مسکن شما تغییر کند، مهم است که به ادارۀ خدمات اجتماعی اطلاع دهید، برای مثال اگر کار جدیدی را شروع کنید یا عایدی بالاتری دریافت کنید. هرگاه فرآموش کنید به ادارۀ خدمات اجتماغی اطلاع بدهید، این امکان وجود دارد که به اندازه زیاد کمک اقتصادی دریافت نمایید. دراین صورت، ممکن است که شما پول را باید بازپرداخت کنید.

زندگی کردن نزدیک دیگران

دریک مجتمع مسکونی شما نزدیک همسایه های خود زندگی میکنید. این بدان معناست که شما باید بتوانید به طرز زندگی دیگران احترام گذاشته و صبور باشید. همه مستاجران دریک ساختمان آپارتمانی کرایه یی مشترکاً مسئول مکانهای هستند که ازآنها استفاده می کنند، مثل راۀ زینه، اتاق لباسشویی ومنطقه های اطراف ساختمان.

درشبها و نیمه شبها باید سطح سروصدای خود را متناسب کرده و به همسایه های خود توجه خاصی نشان داد. منحیث مثال صدای تلویزیون ویا استریو بیش ازحد بلند نباشد، به دیوار میخ نکوبند و مته نزنند ودر شب ها ازاستفاده کردن دستگاه های خانگی بر حذر کنند.

به دلایل ایمنی آتش سوزی و تسهیل تمیز کردن، اشیا را در پله ها، راهروها یا زیرزمین قرار ندهید.

کباب کردن روی بالکن معمولا مجاز نیست. امکان دارد درحیاط کباب کردن مجاز باشد، ولی توجه داشته باشید که ممکن است دود آن برای همسایگان مزاحمت ایجاد کند.

سیگار کشیدن درتمامی اماکن عمومی مانند راه پله ها، راهروها، زیرزمین ها و لباس شویی ها ممنوع است. سیگار کشیدن دربالکن ممکن است مجاز باشد سپس اطمینان حاصل کنید وهمسایگان خود را در نظر بگیرید و فیلترها را از بالکن بیرون نریزید.

اتاق لباسشویی یک فضای مشترک است که تمام ساکنان درآن سهم دارند. بنابراین، مهم است که اتاق لباسشویی پس از استفاده تمیز شود. دراکثر بلوک های آپارتمان باید هنگام شستشو وقت رزرو کرد. این از طریق یک سیستم رزروی انجام می شود.

شما مسئول هستید که حیوانات خانگی مزاحم همسایه ها نباشند، و یا محل های بازی کودکان، باغچه ها، چمن ها و دیگر محل های عمومی را کثیف نکنند.

اگرمیخواهید یک آنتن یا دیش پارابول نصب کنید، باید ازصاحبخانه یا انجمن مالکین مستاجر مالکیت خود اجازه بگیرید.

فلمهایی دربارهٔ زندگی کردن در نزدیکی دیگران

شاروالی سویداله Svedala فلم هایی را دربارهٔ زندگی در آپارتمان و خشنود بودن در آن ساخته است. این فلم به زبان های عربی، دری، انگلیسی، سومالی و سویدنی موجود است.

"احترام گذاشتن وصبردربرابر نحوه زندگی دیگران" به چه معناست؟

آیا از قوانین رفاهی که در محل زندگی شما اعتبار دارد اطلاع دارید؟

مهمترین حقوق ومکلفیت ها هنگامی که خانه اجاره میکنید چیست؟