انسان و اداره ها

آخرین به روز رسانی 27/5-2024

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

آدریان به تازگی به سویدن نقل مکان کرده است. او قبلاً هم درسویدن و هم در کشورهای دیگر با ادارات در تماس بوده است. اما به نظر می رسد که ادارات سویدن به گونه ای متفاوت عمل می کنند و نسبت به اداراتی که او درگذشته با آنها در ارتباط بوده، نام های متفاوتی دارند. درصورت نیاز به مشاوره برای تقاضای کار او باید با کدام مرجع تماس بگیرد؟ اگربخواهد لایسنس رانندگی/جواز رانندگی بگیرد با کدام مرجع باید تماس بگیرد؟ دانستن این که ادارات مختلف چه کارهای را انجام میدهند، کار راحتی نیست.

این متن دربارهٔ ادارات درسویدن است. در این مورد که ادارات مختلف چه کار های را انجام میدهند و چه تصامیم را می گیرند که می تواند بالای زندگی رومرۀ شما تاثیر بگذارد، خواهید خواند. همچنین می توانید دربارهٔ نحوه درخواست تجدیدنظربرتصمیم یک اداره نیز بخوانید.

هر کس حق جستجو و دریافت معلومات از ادارات را دارد. آزادی جستجو و دسترسی اطلاعات مبنایی برای آزادی عقیده و آزادی بیان است. این حق ارتباط می گیرد به جامعه و معلومات، مثلاَ این که چه قوانینی وجود دارند و هم این که کدام اطلاعات در مورد شما موجود می باشد. به طور مثال هرگاه نزد یک اداره دارای دوسیه باشید.

ادارات باید اطمینان حاصل کنند که افراد با شرایط مختلف، امکان دریافت و درک اطلاعات از ادارات را دارند. مثلاَ در هنگام تماس شما با دولت یا شهرداری ها اگر به زبان سویدنی صحبت نمی کنید یا آن را نمی دانید یا اگر به زبان اشاره صحبت می کنید، ممکن است حق داشته باشید ازمترجم استفاده کنید.

شما باید بتوانید از ادارات اسناد را به شکلی که برای شما مناسب است، مانند خط بریل، متن آسان برای خواندن یا متنی که با وسیله کمکی خوانده می شود، بدست بیآورید یا آن را سفارش بدهید. اطلاعات دیجیتال ادارات نیز باید با شرایط افراد مختلف متناسب ساخته شود. این بدان معناست که فلم های ادارت باید دارای زیرنویس باشد و متن ویب سایت های ادارات باید به راحتی قابل درک باشند.

اداره ها در سویدن

درسویدن، اداره ها، ناحیه ها و شهرداری ها وجود دارند. آنها وظایف و مسئولیت های مختلفی دارند.

اداره ها

در سویدن صد ها ادارۀ دولتی وجود دارد. آنها باید اطمینان حاصل کنند که قوانینی که توسط پارلمان و دولت وضع شده است، اجرا می شوند.

ناحیه

ها در سویدن ۲۱ ناحیه وجود دارد. درهر ناحیه، سیاستمداران انتخاب شده توسط کسانی که در ناحیه زندگی می کنند کار می کنند. ناحیه ها به طور مثال برای مراقبت های صحی و حمل و نقل همگانی مسئولیت دارند. سویدن به ۲۱ ولایت تقسیم شده است. درهر ولایت اداره یی به نام شورای ولایتی وجود دارد.

شهرداری ها

در سویدن ۲۹۰ شهرداری وجود دارد. شهرداری مسئول خدمات عمومی منطقه است، مثل مکاتب، مراقبت ازکودکان و مراقبت از سالمندان. ساکنان یک شهرداری انتخاب می کنند که نماینده آنها در انتخابات شهرداری کدام افراد باشند.

در حال حاضر در کدام ناحیه و کدام شهرداری حضور دارید؟

دربخش های زیاد زندگی می توانید با اداره ها تماس بگیرید. به ظور مثال اگر درخواست اجازۀ اقامت می کنید به ادارۀ امور مهاجرت مراجعه می نمایید. اداره های دیگری نیز هستند که تصمیماتی می گیرند که زندگی روزمره شما را تحت تأثیر قرار می دهند، مانند اداره کار، اداره بیمه های اجتماعی و اداره مالیات.

درخواست استیناف برتصمیم یک اداره

اگرشما تصمیمی از یک اداره دریافت کرده اید و فکر می کنید اشتباه است، می توانید براین تصمیم درخواست استیناف کنید. مرجعی که تصمیم را اتخاذ کرده است باید در مورد نحوه درخواست تجدیدنظر شما را مطلع کند. شما این معلومات را همراه با تصمیم دریافت خواهید کرد. درآنجا در مورد نحوۀ درخواست برای تجدید نظر یا استیناف، آخرین فرصتی که باید درخواست برای استیناف را بفرستید و همچنان به طور مثال کدام اسناد را باید بفرستید، نوشته شده است.

مثال: به آنیتا برای تجدید نظر در تصمیم گیری کمک می شود

آنیتا ۷۳ ساله است واز اداره خدمات اجتماعی درشاروالی محل زندگی اش خدمات خانگی (برای سالمندان) را تقاضا نموده است. یک مامور کمک کننده بررسی می کند که آیا آنیتا به پشتیبانی نیاز دارد یا نه. پس از بررسی، مامور کمک کننده این تصمیم را در نامه ای برای آنیتا ارسال می کند. به درخواست او جواب منفی داده شده و او خدمات خانگی دریافت نمیکند. او فکر می کند این اشتباه است. او باید چه کار کند؟ در این تصمیم درباره درخواست استیناف نوشته شده است، اما به نظر او فهمیدن آن دشوار است. وی با مسئول مساعده كه موظف است آنیتا را در مورد نحوه مراجعه به محکمه اداری مطلع كند تماس می گیرد.

هرگاه در مورد چگونگی تجدید نظر روی یک تصمیم، به معلومات بیشتر نیاز داشته باشید، دربرخی شهرداری ها medborgarkontor (ادارۀ خدمات عامه) می تواند به شما در این مورد کمک نماید.

آیا می دانید چگونه می توانید بر تصمیم یک اداره اعتراض کنید؟

آمریت های مختلف چی کارهایی انجام میدهند؟

اداره های زیادی در سویدن وجود دارند. دراینجا اطلاعاتی مربوط به برخی ازاداره هاست که ممکن است لازم باشد با آنها تماس بگیرید.

اداره مهاجرین مسئول امورمهاجرت و نیز به تقاضای کسانی که میخواهند به سویدن برای بازدید، زنده گی، پناهنده و یا به تقاضای شهروندی سویدنی، رسیدگی میکند.

اداره کار آمریتی است که به کمک میکند که بازار کاربه خوبی پیش برود. اداره کار در جستجوی کاربرای متقاضیان کاروبه صاحبکاران برای پیدا کردن کارکنان جدید ازمتقاضیان کار حمایت می کند.

آنها همچنان وظیفه دارند تا برخی از افراد تازه وارد بتوانند برای دستیابی به کار یا آموزش یک برنامه ریزی فردی را بدست بیآورند. به آن برنامۀ استقرار و جاگزینی می گویند.

اداره بیمه های اجتماعی مسئول بخش های زیادی ازبیمه های اجتماعی سویدن است. بیمۀ اجتماعی در جریان بخش های مختلف زندگی، مصونیت اقتصادی را فراهم می سازد.

کمک ها و تعویض های مختلف پولی وجود دارد. مانند (معاش مرخصی والدین)، (کمک مالی برای کرایۀ مسکن)، (کمک مصارف فرزند)، (تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی) و تعویض پولی در هنگامی که شما بیشتر از ۱۴ روز مریض می باشید.

اداره بیمه اجتماعی درخواست شما را دریافت می کند و تصمیم می گیرد که آیا شما حق دریافت مساعدت مالی دارید یا نه. آنها به شما مساعدت های مالی و دیگر تعویض های پولی را پرداخت می کنند.

وظایف ادارۀ مالیات از جمله جمع آوری مالیات و ارزیابی این که شما مالیۀ درست را بپردازید، می باشد. ادارۀ مالیات برای ثبت احوال نفوس مسئولیت دارد. احوال نفوس فهرستی است در مورد افرادی که در سویدن زندگی می کنند، محلات زندگی آنها و این که دارای کدام روابط خانوادگی می باشند. آنهاهمچنین برای افرادی که درسویدن ثبت احوال نفوس هستند کارت شناسایی صادرمی کنند.

پولیس درمورد جرم بررسی و با جرم و جنایت مبارزه میکند. آنها همچنان برای افزایش امنیت و جلوگیری از جرم و جنایت تلاش می کنند. اگردرمعرض جرم قرارگرفته اید، می توانید آن را به پولیس گزارش دهید.

ادارۀ خدمات اجتماعی درتمام شهرداری ها درسویدن وجود دارند. آنها به باشنده گان شهرداری کمک و حمایت می کنند که به آن نیاز دارند. کار ادارۀ خدمات اجتماعی توسط قوانین مختلف مانند قانون خدمات اجتماعی، رهبری می شود. در قانون خدمات اجتماعی، مقرراتی و جود دارد مثلاَ در این مورد که چه کسی مستحق دریافت کمک های اقتصادی و مراقبت های اجتماعی می شود.

اگردرتأمین مصارف خود یا خانواده خود مشکلی دارید، می توانید تقاضای کمک مالی کنید. درباره خدمات اجتماعی در وب سایت شهرداری خود بیشتر بخوانید.

اداره ترافیک وظیفه دارد که سرک های کشور را باز نگه دارد، قطار به وقت حرکت کند و اطلاعات ترافیک قطار درست باشد. این اداره همچنین مسئول امتحانات لایسنس راننده گی است.

این آژانس حمل و نقل سویدن است که مجوز لایسنس رانندگی را صادر می کند. وظایف آژانس حمل و نقل نیز شامل کار در ایمنی جاده و طرح قوانین در ترافیک است.

ادارۀ دولتـی جمـع آوری قرضــه سـویـدن را به زبـان سـویـدنـی اکثــراً "Kronofogden" می گویند. شرکت جمـع آوری قرضه به قرضـه هـای که پرداخت نشـده اند رسیدگی میـکند. اگر شخصـی از شمـا قرضـدار است مقامات اجرایی سویدن میتوانند در دوباره گرفتن پول به شما کمک کند. مقامات اجرایی سویدن به امور تصفیه قرضه نیز رسیدگی میکنند. به این معنی که مقامات اجرایی به کسانیکه قرضه های بزرگ دارند کمک میکند تا مشکلات مالی خود را حل کنند.

اداره ملی آموزش سویدن تلاش میکند تا اطمینان حاصل شود که همه دانش آموزان در یک محیط امن آموزش خوب را دریافت کنند. اداره ملی آموزش سویدن به عملی کردن آنچه که پارلمان و دولت در مورد مکتب تصمیم گرفته اند، کمک می کند. به طور مثال ادارۀ ملی آموزش برنامه های درسی و آموزشی را ایجاد نموده و در مورد آنچه که شاگرد باید آن را بیآموزد، توضیح می دهد.

اداره بازرسی مکاتب سویدن چگونگی کار مکاتب در سویدن و این که آنها قوانین را پیروی نمایند، بررسی می کند. هدف این است که همه دانش آموزان در یک محیط امن آموزش خوب حاصل کنند. هرگاه مردم فکر می کنند که چیزی در مکتب به خوبی عمل نمی کند، می توانند در این مورد به ادارۀ بارزسی مکاتب گزارش بدهند.

مرکز خدمات دولتی مسئول دفاتر خدماتی است که در آن چندین اداره همکاری می کنند.

کارکنان یک دفتر خدماتی از جمله می توانند به شما کمک کنند تا از خدمات الکترونیکی استفاده کنید، فورم ها و تقاضانامه ها را پر کنید، و همچنین اطلاعاتی در مورد دوسیه های در جریان به شما ارائه دهند و گواهی ها و مدرک های مختلف را چاپ کنند. در بسیاری از دفاتر خدماتی، همچنین می توانید اطلاعاتی دربارهٔ ادارهٔ کار دریافت کرده و در استفاده از خدمات آنها کمک بگیرید. در بعضی از دفاتر خدماتی می توانید برای دریافت کارت شناسایی تقاضا نموده و از آنجا آن را تحویل بگیرید. در دفاتر خدماتی افرادی کار میکنند که می توانند به زبان های غیر از سویدنی و انگلیسی به شما کمک کنند.

آیا کدام ادارۀ دیگر را در سویدن می شناسید؟

با کدام اداره ها در تماس بوده اید؟

چه کسی اداره ها را کنترل می کند؟

اداره ها و محکمه ها و کسانی که درآنجا استخدام شده اند باید کار خود را انجام بدهند و ازقوانین پیروی کنند. به همین دلیل، آنها توسط اداره های دیگر، از جمله ناظرحقوقی عدالت (JO) و کارگزار حقوقی عدالت (JK) مورد بررسی قرارمی گیرند.

ناظرحقوقی عدالت (JO) و کارگزار حقوقی عدالت (JK) باید اطمینان حاصل کنند که محکمه ها و ادارات به پرونده ها و دعاوی حقوقی به درستی رسیدگی میکنند. اگرفکرمی کنید که یک اداره یا محکمه با شما یا فرد دیگری بدرفتاری کرده است، می توانید آن را به ناظرحقوقی عدالت (JO) وکارگزارحقوقی عدالت (JK)گزارش دهید. همه می توانند شکایت کنند لازم نیست سن خاصی داشته باشید. برای این که بتوانید شکایت کنید لازم نیست شهروند سویدن باشید و یا در سویدن زندگی نمایید.