Vad påverkar möjligheterna att få uppehållstillstånd? 

Senast uppdaterad: 11/4-2023

Du kan få uppehållstillstånd om du är flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Varje asylansökan ska prövas individuellt. Det betyder att Migrationsverket ska utreda just dina skäl att ansöka om asyl i Sverige.

Du måste berätta för Migrationsverket vem du är, varför du har flytt och vad du tror kommer att hända om du måste återvända till ditt hemland. Berätta så mycket du kan om dig själv och din situation, även om det känns svårt.

Det är viktigt att du talar sanning och inte ändrar din berättelse. Det kan påverka om du får uppehållstillstånd eller inte.

I FN:s flyktingkonvention står det vad som krävs för att en person ska räknas som flykting. Som flykting får du ett tillfälligt uppehållstillstånd som gäller i tre år.

Du räknas som flykting om Migrationsverket bedömer att du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:

 • ras
 • nationalitet
 • religiös eller politisk uppfattning
 • kön
 • sexuell läggning
 • tillhörighet till viss samhällsgrupp

Om du fortfarande har behov av skydd efter tre år, kan du få förlängt uppehållstillstånd. Ett förlängt uppehållstillstånd gäller i två år. Efter tre år har du också möjlighet att ansöka om ett permanent uppehållstillstånd.

Du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Tidigast två månader innan uppehållstillståndet går ut kan du ansöka om förlängning.

EU har gemensamma regler för vad som krävs för att en person ska räknas som alternativt skyddsbehövande. Som alternativt skyddsbehövande kan du få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader.

Du räknas som alternativt skyddsbehövande om Migrationsverket bedömer att det finns risk för att du:

 • Straffas med döden.
 • Utsätts för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
 • Skadas på grund av väpnad konflikt, trots att du inte är soldat.

Om du fortfarande har behov av skydd efter 13 månader, kan du få förlängt uppehållstillstånd.

Du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Tidigast två månader innan uppehållstillståndet går ut kan du ansöka om förlängning.

Asylsökande kan i undantagsfall få uppehållstillstånd trots att de inte bedöms vara flyktingar eller alternativt skyddsbehövande.

Det kan till exempel gälla om du har ett synnerligen allvarligt hälsotillstånd, om du har utsatts för människohandel eller ska medverka i en brottsutredning.

Du kan inte få asyl i Sverige om du:

 • Har begått krigsbrott.
 • Har begått brott mot mänskligheten.
 • Har begått annat grovt brott.
 • Utgör ett hot mot Sveriges säkerhet.

Om du riskerar att dödas eller förföljas i ditt hemland kan du få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd även om du begått någon av handlingarna i listan.

UR Skola har gjort en film som förklarar skillnaden mellan begreppen flykting och alternativt skyddsbehövande. Filmen är på svenska. Den har undertexter på svenska, arabiska, kurdiska, persiska, somaliska och tigrinja.