پناهجو بودن

آخرین به روز رسانی: 8/5-2023

صف انتظار ادارۀ مهاجرت ممکن است طولانی باشد و شما مجبور شوید مدتی طولانی منتظر مصاحبۀ پناهندگی باشید. مدت انتظار برای هر فردی متفاوت است. همۀ درخواست های پناهندگی با هم فرق دارند و از اینرو مدت بررسی آنها مختلف است.

معمولاً حال پناهجو بد است

معمولاً وقتی افراد منتظر تصمیم در مورد درخواست پناهندگی هستند برای آنچه که در آینده می خواهد اتفاق بیفتد احساس نگرانی می کنند. برخی از افراد نیز ممکن است برایشان در وطن شان یا در راه آمدن به سوئد اتفاقات وحشتناکی افتاده باشد.

کارت اِل.اِم.آ

LMA یعنی "قانون پذیرش پناهنده"

وقتی در سوئد درخواست پناهندگی می کنید از شما عکس گرفته می شود. بعداً یک کارت بنام کارت اِل.اِم.آ (LMA-kort) دریافت می کنید. قیم شما بایستی کارت اِل.اِم.آ شما را از واحد پذیرش اداره مهاجرت دریافت کند.

ه منتظر تصمیم هستید در سوئد بمانید. کارت اِل.اِم.آ یک کارت پلاستیکی عکسدار است که نشان می دهد شما پناهجو هستید.این کارت مدرک شناسائی (کارت شناسائی) نیست، بلکه نشان می دهد که شما در سوئد پناهجو هستید و اجازه دارید در مدتی.

کارت اِل.اِم.آ جایگزین قبض رسیدی می شود که هنگام تسلیم تقاضای پناهندگی خود دریافت کردید. شما بایستی همیشه کارت اِل.اِم.آ خود را بهمراه داشته باشید. این امر هنگام مراجعه به خدمات درمانی یا گرفتن دارو مهم است. اگر کارت اِل.اِم.آ خود را بهمراه داشته باشید هزینۀ کمتری پرداخت می کنید.

یک کارت اِل.اِم.آ که توسط اداره مهاجرت صادر می شود.

منبع/مأخذ: اداره مهاجرت

معاینه تندرستی

به همۀ پناهجویان یک معاینۀ تندرستی رایگان پیشنهاد می شود. درمانگاه محل سکونت تان یک نامه برای شما ارسال می کند که در آن نوشته شده برای معاینۀ تندرستی مراجعه کنید.

در این معاینۀ تندرستی کارکنان خدمات درمانی را به شرح زیر ملاقات می کنید: یک پرستار و یک دکتر. پرستار از شما در مورد تندرستی تان سوال می کند و آزمایش می گیرد تا ببیند آیا شما نوعی بیماری دارید که بایستی مداوا شود یا نه. پرستار همچنین چگونگی کارکرد خدمات درمانی سوئد را تیز تعریف می کند. یک دکتر را ملاقات می کنید که اگر لازم باشد شما را مورد معاینۀ جسمی قرار می دهد.

اگر در مورد تندرستی خود سوالی دارید با کارکنان خدمات درمانی مطرح کنید. حال روحی خود را تعریف کنید. اگر احساس می کنید حالتان گرفته است، غمگین، نگران، مضطرب هستید، کابوس می بینید یا دشواری خواب دارید، کمک وجوددارد. اگر وسایل جلوگیری از بارداری یا خمایت مادران نیاز دارید نیز می توانید با کارکنان خدمات درمانی صحبت کنید.

کارکنان خدمات درمانی برای ادارۀ مهاجرت کار نمی کنند و وظیفۀ رازداری دارند. یعنی اگر شما آنها را ملاقات کنید یا مطالبی را برای آنها تعریف کنید برای کسی تعریف نمی کنند.

معاینه تندرستی روی درخواست پناهندگی شما تأثیری ندارد. هدف از این معاینه آنست که اگر شما به خدمات درمانی نیاز دارید بتوانید آنرا دریافت کنید.