اجازه اقامت داده میشود

آخرین به روز رسانی 27/3-2024

اگراجازه اقامت شما قبول شود به این معنی است که به تقاضای پناهنده گی شما جواب مثبت داده اند. به این معنی که شما اجازه دارید در سویدن بمانید.

انواع مختلف اجازه اقامت

اگر اجازه اقامت شما بعنوان پناهنده باشد مدت آن سه سال است.

اگر اجازه اقامت شما بعنوان گزینه نیاز به محافظت باشد، مدت اجازه اقامت شما ۱۳ ماه است.

ثبت احوال نفوس

وقتی که اجازه اقامت گرفتید باید خود را در ثبت احوال نفوس راجستر کنید. شما این کار را در یکی از دفاتر اداره مالیات انجام میدهید. برای ثبت احوال نفوس قیم شما باید به همراه شما باشد.

درثبت احوال نفوس کسانی که در سویدن زندگی میکنند و آدرس آنها هم راجستر میشوند. وقتی خود را راجستر کردید آن چهار نمبردر شماره شناسایی خود را دریافت میکنید.

کیس پناه جویی شما خاتمه می یابد

یک ماه پس از آنکه اجازه اقامت داده شد از سیستم اداره مهاجرت خارج میشوید. و دیگر پول روزانه ای از اداره مهاجرت دریافت نمیکنید. کارت بانکی شما دیگر کار نمیکند. قبل از اینکه از سیستم اداره مهاجرت خارج شوید مهم است که هرچی پول در کارت خود دارید از آن خارج کنید.

و قتی که ازسیستم اداره مهاجرت خارج میشوید دیگر کیس پناهنده گی شما به پایان رسیده است.

تا زمانی که ۱۸ سالتان بشود شاروالی شما درادامه همه مسؤلیت شما را به عهده دارد. برای مثال کمون موظف است که جایی برای زندگانی شما تهیه کرده و شما به مکتب بروید.