حق و حقوق و وظایف

آخرین به روز رسانی: 6/4-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.
کلاژ مصور گروهی از مردم که نماینده برابری جنسیتی، حق و حقوق کودکان و قانون منع تبعیض هستند.

موضوع این بخش حق و حقوق و وظایف فردی است.

شما در مورد حقوق بشر و چگونگی تاثیر آن بر قوانین سوئد مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد حق و حقوق ویژه مثلاً زنان، کودکان، افراد دارای ناتوانی و گروه های اقلیت مطالبی خواهید خواند.

موضوع این بخش تبعیض است. شما از جمله در مورد اینکه اگر مورد تبعیض قرار گرفتید چکار می توانید بکنید، مطالبی خواهید خواند. شما همچنین به نورم ها/هنجارها و چگونگی تأثیر آنها بر زندگی روزمره مردم نیز فکر می کنید.