Avslag 

Senast uppdaterad: 24/5-2024

Om din asylansökan avslås betyder det att Migrationsverket bedömer att du inte har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige.

Du och din gode man pratar med Migrationsverket om din situation och hur du tänker om framtiden.

Om du får avslag har du två val:

  • Att överklaga beslutet
  • Att återvända till ditt hemland eller något annat land där du har tillstånd att vara.

Om du accepterar Migrationsverkets beslut att avslå din asylansökan kallas det för att nöjdförklara sig. Om du har nöjdförklarat dig kan du inte välja att överklaga beslutet senare.

Om du inte tycker att Migrationsverket har bedömt ditt ärende på rätt sätt har du rätt att överklaga beslutet.

Att överklaga betyder att du och din gode man skriver till Migrationsverket och berättar att du inte håller med om beslutet.

I beslutet från Migrationsverket står det hur lång tid du har på dig att överklaga. Det är oftast tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet.

Om du vill överklaga Migrationsverkets beslut ska du och din gode man prata med ditt offentliga biträde. Ditt offentliga biträde hjälper dig att överklaga på rätt sätt.

Överklagande till Migrationsdomstolen

Om du vill överklaga Migrationsverkets beslut skickar ditt offentliga biträde ett brev till Migrationsverket. Där ska det stå:

  • Vilket beslut du vill att Migrationsverket ska ändra.
  • Varför du vill att Migrationsverket ska ändra beslutet.
  • Dina personuppgifter.
  • Ditt ärendenummer. Ärendenumret står på ditt LMA-kort.
  • Telefonnummer och adress där Migrationsverket eller domstolen kan nå dig.

Migrationsverket går igenom ditt överklagande för att se om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket anser att de gjort ett felaktigt beslut kan de ändra sitt beslut. Det kan till exempel vara om det finns asylskäl som Migrationsverket inte kände till när de fattade beslutet.

Om Migrationsverket inte anser att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till Migrationsdomstolen. Domstolen kan ändra beslutet, eller hålla med Migrationsverket.

Överklagande till Migrationsöverdomstolen

Om du inte är nöjd med Migrationsdomstolens dom kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen. Ditt offentliga biträde kan hjälpa dig.

Du måste överklaga till Migrationsöverdomstolen inom tre veckor från den dag som du fick domen från Migrationsdomstolen.

Migrationsöverdomstolen arbetar bara med vissa ärenden. Det kallas att de prövar ärendet. Migrationsöverdomstolen kan pröva ett ärende där det saknas vägledning från tidigare domar eller om Migrationsdomstolen har prövat ärendet på fel sätt.

I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Då är det migrationsdomstolens dom som gäller. Om Migrationsöverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet börjar Migrationsdomstolens dom att gälla direkt.

När det inte går att överklaga

Du kan inte överklaga:

  • Om du har accepterat beslutet och skrivit under en så kallad nöjdförklaring.
  • Om Migrationsöverdomstolen har beslutat att inte pröva ditt ärende.
  • Att du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Om du får ett beslut om utvisning eller avvisning kallas du och din gode man till flera möten hos Migrationsverket för att planera resan tillbaka till ditt hemland, eller till ett annat land som du har rätt att vara i.

Vid mötena kan du ställa frågor till Migrationsverkets handläggare. Du får information om olika alternativ för att resa tillbaka.

Om du är under 18 år måste det finnas någon förälder, annan släkting eller organisation som kan ta emot dig när du kommer fram. Du och din gode man ska lämna namn och telefonnummer till dina föräldrar eller släktingar, så att Migrationsverket kan kontakta dem.

Om du väljer att resa tillbaka frivilligt hjälper Migrationsverket dig med resan. Om Migrationsverket anser att du inte samarbetar med att återvända, måste du ordna med resan själv.

Om du är över 18 år, och får dagersättning från Migrationsverket, kan Migrationsverket minska din dagersättning om de anser att du inte samarbetar med att återvända.

I vissa fall kan du få ett ekonomiskt stöd som betalas ut i samband med att du återvänt. Det beror på vilket land du återvänder till. Du måste ansöka om att få ekonomiskt stöd innan du reser från Sverige.

När ska du lämna Sverige?

Du får en viss tid på dig att lämna Sverige efter att du har fått ditt beslut. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig.

Om du inte återvänder inom den tiden riskerar du att få återreseförbud. Det betyder att du inte får resa in i något land inom Europeiska Unionen (EU), Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein, Rumänien eller Bulgarien under en period av ett till fem år. Det står i ditt beslut hur länge återreseförbudet gäller.