ኮርሳት ሽወደንኛ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 8 12 2023

ኣብዚ ብዛዕባ ዝተፈላለያ ናይ ሽወደንኛ ኮርሳት ዝህባ ንጥፈታት ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ገሊኦም ትምህርትታት ንዓኻ ሓታት ዕቑባ ዘለኻ ዝኾኑ እዮም። እቶም ካልኦት ድማ ንዓኻ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህበካ ዝኾኑ እዮም።

ትምህርቲ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (ኤስ.ኤፍ.ኢ)

ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (SFI)፡ መሰረታዊ ፍልጠት ሽወደንኛን፡ ኣፍልጦ ብዛዕባ ሕብረተ ሰብ ሽወደንን ዘቕስመካ ትምህርቲ እዩ። ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት፡ ብሽወደንኛ “Svenska för invandrare” መብዛሕትኡ ግዜ ኤስ.ኤፍ.ኢ (SFI) ተባሂሉ ብኣሕጽሮት ይጽዋዕ እዩ።

ነዚ ዝስዕብ ምስ እተማልእ ኣብ ኤስ.ኤፍ.ኢ ክትምሃር መሰል ኣለካ፦.

  • መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝህልወካ።
  • 16 ዓመት ዝመላእካ ምስ እትኸውን።
  • መሰረታዊ ፍልጠት ቋንቋ ሽወደን ምስ ዘይህልወካ።
  • ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ዝተመዝገብካ ወይ ከም ተቐማጢ ናይ ሓደ ኮሙን ኣብቲ ኮሙን ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገብ ምስ እትኸውን።

ኣብ ገሊኡ ኮሙናት እቶም ኣብ መምርሒ ጃምላዊ ስደት እቱዋት ዝኾኑ ካብ ዩክረይን ዝመጹ እውን ኤስ.ኤፍ. ኢ. ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም።

እቲ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ተመዝጊብካ ትነብረሉ ኮሙን እዩ ነዚ ትምህርቲ ዘዳሉ። ከምኡ’ውን ኣብ ገሊኡ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ (folkhögskola) ኤስ.ኤፍ. ኢ. ክትምሃር ትኽእል ኢኻ።

ትምህርቲ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (ኤስ.ኤፍ.ኢ) ክትምሃር ኣይክፈሎን እዩ። ነዚ ትምህርቲ ብምሉእ ሰዓታት፡ ክፋል ሰዓታት ወይ ምስ ስራሕ፡ ልምምድ ስራሕ፡ ወይ ካልእ ትምህርቲ ንኣብነት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወይ ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ (ኮምቩክስ) ኣወሃሂድካ ክትምሃሮ ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ትምህርቲ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (ኤስ.ኤፍ.ኢ) ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ’ቲ ትነብረሉ ኮሙን ርክብ ግበር። ኣብ ኣርበትስፎርመድሊኘን (ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ) ምዝጉብ ምስ እትኸውንን፡ ኣብ መደብ መትከል እግሪ ትሳተፍ ምስ እትህሉን፡ ምስ ኣብ ኣርበትስፎርመድሊኘን ዘሎ ተሓዝ ጕዳይካ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።

ሽወደናዊ ከም ካልኣይ ቋንቋ

ናይ ኤስ. ኤፍ. ኢ. ትምህርትኻ ወዲእካ እንተ ኴንካ፡ ትምህርቲ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ምምሃር ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ። ንኸተመልክት ሓገዝ ንምርካብ ምስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ ዝሰርሕ ናይ ትምህርትን ሞያን ኣማኻሪ ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ኣርበትስፎርመድሊኘን (ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ) ምዝጉብ ምስ እትኸውንን፡ ኣብ መደብ መትከል እግሪ ትሳተፍ ምስ እትህሉን፡ ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኣርበትስፎርመድሊኘን ንዘሎ ተሓዝ ጕዳይካ ክትውከሶ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ሞያ ሽወደንኛ (Yrkessvenska)

ናይ ሞያ ሽወደንኛ፡ ምስ እተፈላለየ ጽላታትን ሞያታትን ዘድሊ ቃላት ከም ዝሰማማዕ ዝተገብረ ትምህርቲ ሽወደንኛ እዩ። እዚ፡ ኣብ ሓደ ውሱን ሞያ ክትሰርሕ ንኽትክእል እቲ ዘድልየካ ሽወደንኛ ትምሃር ማለት እዩ።

ኣብ ትምህርቲ ናይ ሞያ ሽወደንኛ ክትሳተፍ ንኽትክእል ኣብ ኣርቤትስፎርመድሊኘን ዝተመዝገብካ ክትከውን ኣለካ። ነዚ ትምህርቲ ምምሃር ክትጅምር ትኽእል እንተ ዄንካ ዝውስን ኣርቤትስፎርመድሊንኘን እዩ።

ትምህርቲ ሽወደንኛ ካብ ቀዳመይቲ መዓልትን መዓልታዊ ዝዝውተር ሽወደንኛን (Svenska från dag ett och Vardagssvenska)

ሽወደንኛ ካብ ቀዳመይቲ መዓልትን መዓልታዊ ዝዝውተር ሽወደንኛን፡ ንዓኻ ሓታት ዕቑባ ዘለኻ ወይ ናብ ሽወደን ሓድሽ መጻኢ ዝኾንካ ዝኾኑ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን እዮም። ንስኻ ብመሰረት መምርሒ ጃምላዊ ስደት መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህበካ ትምህርትታት ክትምሃር እውን ይፍቀደካ እዩ።

ኣብ’ዞም ትምህርትታት፡ ናይ ምዝራብ፡ ምንባብን ምጽሓፍን መባእታዊ ፍልጠት ሽወደንኛ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። ከምኡ’ውን ነቲ ቋንቋ ኣብ መዓልታዊ ኵነታት ንምጥቃም ክትለማመድ ክትክእል ኢኻ።

ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ወይ ብመንገዲ ማሕበር መጽናዕቲ (studieförbund) ኮርሳት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ኮርሳት ክትወስድ ኣይክፈሎን እዩ።

ዝተፈላለየ ታሪኽን መሰረታዊ ኣተሓሳስባን ዘለወን ዓሰርተ መጽናዕታዊ ማሕበራት (studieförbund) ኣለዋ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ’ቲ ትነብረሉ ኮሙን ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።።

ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ (folkhögskola) ተምሃር

ትምህርቲ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት( ኤስ.ኤፍ.ኢ)፡ ትምህርቲ ሽወደንኛ ካብ ቀዳመይቲ መዓልትን መዓልታዊ ዝዝውተር ሽወደንኛን ዝህባ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ።

ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ፡ ናይ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ደረጃን ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ደረጃን ትምህርትታት ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። ገሊኤን ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ ንዓኻ ሓድሽ ዝመጻእካ ከም ሽወደንኛ፡ ልልይ ምስ ሕብረተሰብን ናይ ስራሕ መቀራረቢ ዓውድን ዝኣመሰለ ናይ እግሪ መትከሊ ትምህርቲ ይቕርባ እየን።