اجازۀ اقامت صادر می شود

آخرین به روز رسانی: 12/4-2023

اگر برای شما اجازۀ اقامت صادر شود یعنی اینکه به درخواست پناهندگی شما جواب مثبت داده شده است.

چه نوع اجازۀ اقامتی

اگر بعنوان پناهنده اجازۀ اقامت گرفته باشید اجازۀ اقامت شما سه سال اعتبار دارد.

اگر بعنوان نیازمند به پناه جایگزینی اجازۀ اقامت گرفته باشید اجازۀ اقامت شما ۱۳ ماه اعتبار دارد.