اجازه اقامت داده میشود

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

اگراجازه اقامت دریافت کنید به این معنی است که به درخواست پناهنده گی شما جواب مثبت داده اند.

انواع مختلف اجازه اقامت

اگر اجازه اقامت شما بعنوان پناهنده باشد مدت آن سه سال است.

اگر اجازه اقامت شما بعنوان گزینه نیاز به محافظت باشد، مدت اجازه اقامت شما ۱۳ ماه است.