تشخیص سن و سال شما

آخرین به روز رسانی 1/3-2023

برای اینکه اداره مهاجرت بتواند درخواست پناهندگی شما را به درستی بررسی کند، باید آنها را بدانند که شما چند سال دارید.

درسویدن همه کسانی که زیر ۱۸ سال هستند طفل حساب میشوند. شما که پناهجوی زیر ۱۸ سال هستید درمقایسه با پناه جویان کلانسال بالای ۱۸ سال شامل حق و حقوق دیگری هستید.

این کافی نیست که به اداره مهاجرت بگویید چند ساله هستید. شما که تقاضای پناهنده گی میکنید باید ثابت کنید که انچه را میگویید حقیقت دارد.

اگرمدارک هویتی با خود دارید

اگر شما اسناد هویتی با خود داشته باشید، که در آنها سن شما ذکر شده باشد. یک سند هویتی ممکن است به عنوان مثال یک گذرنامه یا کارت شناسایی باشد. این یک مدرکی است که سن شما را ثابت میکند.

اگر با خود هیچ مدرک هویتی نداشته باشید

اگر شما هیچ اسناد هویتی با خودتان ندارید، راه های دیگری برای نشان دادن سن شما به اداره مهاجرت وجود دارند. بر اساس آنچه که شما نشان میدهید اداره مهاجرت یک ازریابی سنی میکند. این به آن مفهوم است که اداره مهاجرت تشخیص میدهد که سن شما احتمالا برمبنای آنچه که گفته اید میباشد.

مسؤل کیس شما در اداره مهاجرت به شما می گوید که شما چه کاری می توانید انجام دهید. به عنوان مثال، می توانید نمبرهای خود را از مکتب یا سایر گواهینامه ها نشان دهید که در آن می گوید که شما چند ساله هستید، درصورتیکه مدارکی داشته باشید. تمامی مدارکی که در آن سن شما را ثابت میکند به اداره مهاجرت نشان دهید.

شما میتوانید به اصطلاح یک تشخیص صحی سن انجام دهید.

تشخیص صحی سن

اگرآنها تشخیص دهند که سن شما بالای ۱۸ سال است، اداره مهاجرت میتواند به شما تست صحی تشخیص سن ارائه دهد.

این سازمان صحی قانونی است که تست تشخیص سن را انجام میدهد. سازمان صحی قانونی یک اداره در سویدن هست. دراین اداره برای مثال متخصصین صحی در این اداره کار میکنند.

اگر میخواهید تست سنی انجام دهید، اداره صحی قانونی یک نامه به شما و قیم شما ارسال میدارد. درنامه ذکر شده که برای تست سنی چطوری وقت رزرو میکنید. انجام تست صحی سنی رایگان هست.

تست سنی صحی به این مفهوم است که یک داکتر دندان دندانهای شما را معاینه میکند و یک داکتر یک زانوی شما را معاینه میکند.

معاینات به اداره صحی قانونی فرستاده میشود که سن شما را براساس تست های انجام شده حدودا تشخیص میدهد. اداره صحی قانونی این تشخیص خود را به اداره مهاجرت ارسال میکند.

اداره مهاجرت بعد ازآن این تشخیص را به وکیل رسمی شما ارسال میدارد. وکیل به شما کمک میکند که نتیجه تست را بفهمید. بستگی به اینکه نتیجه تست سنی شما چقدر تشخیص داده شده، وکیل به شما کمک میکند که چه کاری باید انجام دهید.

دراینجا میتوانید فیلمی از تست صحی سن ببینید که توسط اداره صحی قانونی درست شده است. این فیلم به لسانهای سویدنی، عربی، دری، سومالیایی و تیگرینیا هست.

اداره مهاجرت سن شما را ارزیابی میکند

اداره مهاجرت سویدن ارزیابی را براساس معلوماتی که در مورد سن شما دارند، ارزیابی می کند. همه چیزهایی که به اداره مهاجرت نشان داده اید ممکن است مهم باشد.

اگر اداره مهاجرت تشخیص دهد شما جوانتر یا کلانتر از آنچه که به آنها گفته اید هستید، آنها سن شما را در تقاضای پناهنده گی تان تغییرخواهند داد.

اگر اداره مهاجرت تشخیص دهد که شما بیش از ۱۸ سال سن داشته اید، تقاضای پناهندگی شما هم به روش پناه جویان کلانسال بررسی خواهد شد.

اگر با ارزیابی اداره مهاجرت موافق نیستید

اگر قبل از ۱ فوریه ۲۰۱۷ تقاضای پناهنده گی داده اید.

اگر قبل از ۱ فوریه ۲۰۱۷ تقاضای پناهنده گی داده اید، اداره مهاجرت در مورد سن شما تصمیم می گیرد وهمزمان تصمیم میگیرند که شما اجازه اقامت بگیرید یا نه.

اگر با ارزیابی سنی خود از طرف اداره مهاجرت موافق نیستید میتوانید بگویید که شما میخواهید برروی تصمیم تقاضای پناهنده گی خود اعتراض کنید.

اگر بعد از ۱ فوریه ۲۰۱۷ تقاضای پناهنده گی داده اید

اگر شما در تاریخ ۱ فوریه یا بعد از آن تقاضای پناهنده گی کرده اید قبل ازاینکه تصمیمی برای تقاضای پناهنده گی بگیرید میتوانید تصمیم موقتی درمورد سن خود دریافت کنید. به این معنی که اداره مهاجرت قبل ازاینکه تصمیمی برای تقاضای پناهنده گی تان بدهند شما را منحیث سن بالای ۱۸یا زیر ۱۸ سال ثبت میکند.

اگر با ارزیابی سن اداره مهاجرت موافق نباشید، می توانید در مورد تصمیم گیری در مورد سن اعتراض کنید.