قضاوت در مورد سن و سال شما

آخرین به روز رسانی: 8/5-2023

اداره مهاجرت برای آنکه بتواند پرونده پناهندگی شما را صحیح بررسی بایستی سن و سال شما را بداند.

در سوئد همه افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند. حق و حقوق پناهجویان زیر 18 سال با افراد بزرگسال، بالای 18 سال فرق دارند.

اینکه شما برای اداه مهاجرت تعریف کنید چند ساله هستید کافی نیست. پناهجو بایستی نشان دهد که حرف هایش درست هستند.

اگر با خود مدارک شناسائی دارید

اگر مدارک شناسائی دارید که در آنها سن و سال شما نوشته شده باشد. مدرک شناسائی می تواند بطور مثال گذرنامه یا کارت شناسائی باشد. این مدرک سن و سال شما را ثابت می کند.

اگر هیچگونه مدرک شناسائی ندارید

اگر هیچگونه مدرک شناسائی با خود ندارید راههای دیگری برای نشان دادن سن و سال تان به اداره مهاجرت وجود دارد. با توجه به مدارکی نشان می دهید اداره مهاجرت در مورد سن و سال شما قضاوت می کند. یعنی اینکه اداره مهاجرت با توجه به چیزهایی که به آنها نشان داده اید قضاوت می کند که آیا حرف هایی که در مورد سن وسال خود زده اید احتمال دارد درست باشد یا نه.

کارمند مسئول شما در اداره مهاجرت برای شما تعریف می کند که چکار بایستی بکنید. بطور مثال ممکن است اگر ریز نمرات مدرسه خود یا گواهی دیگری داشته باشید که در آن سن و سال شما نوشته شده باشد را نشان دهید.

شما همچنین می توانید یک آزمایش موسوم به آزمایش پزشکی تعیین سن نیز انجام دهید.

آزمایش پزشکی تعیین سن

اگر اداره مهاجرت تشخیص دهد که شما نتوانسته اید نشان دهید که زیر 18 سال هستید ممکن است به شما پیشنهاد کند یک آزمایش پزشکی تعیین سن انجام دهید.

آزمایش پزشکی تعیین سن را اداره پزشکی قانونی انجام می دهد. اداره پزشکی قانونی یک اداره دولتی در سوئد است. در این اداره متخصصان بطور مثال پزشکی کار می کنند.

اگر قرار باشد شما آزمایش پزشکی تعیین سن انجام دهید اداره پزشکی قانون یک نامه برای شما و قیم تان می فرستد. در نامه نوشته می شود که یک وقت انجام آزمایش پزشکی تعیین سن برای شما رزرو شده است. انجام آزمایش پزشکی تعیین سن رایگان است.

آزمایش پزشکی تعیین سن به این معنی است که یک دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند و یک پزشک زانوهای شما را معاینه می کند.

نتیجه این معاینات به اداره پزشکی قانونی فرستاده می شود که حدوداً سن شما را بر مبنای نتیجه معاینات تعیین می کند. اداره پزشکی قانونی قضاوت خود را برای اداره مهاجرت می فرستد.

سپس اداره مهاجرت نامه قضاوت را برای وکیل شما می فرستد. وکیل تان به شما کمک می کند تا نامه قضاوت را بفهمید. با توجه به نتیجه قضاوت وکیل تان همچنین به شما کمک می کند که چکار بایستی بکنید.

در اینجا می توانید یک فیلم در مورد آزمایش پزشکی تعیین سن ببینید که آنرا اداره پزشکی قانونی تهیه کرده است. این فیلم به زبان های سوئدی، عربی، کُردی، دری، سومالیائی و تیگرینیائی وجود دارد.

اداره مهاجرت در مورد سن و سال شما قضاوت می کند

اداره مهاجرت بر اساس اطلاعاتی که در مورد سن و سال شما دارند قضاوت می کند. همه چیزهایی که به اداره مهاجرت نشان داده اید ممکن است اهمیت داشته باشند.

اگر اداره مهاجرت قضاوت کند که شما از آنچه گفته اید کوچکتر یا بزرگتر هستید سن شما را در درخواست پناهندگی تان تغییر می دهد.

اگر اداره مهاجرت قضاوت کند که شما بالای 18 سال هستید درخواست پناهندگی شما مانند درخواست یک پناهجوی بزرگسال رسیدگی می شود.

اگر با قضاوت اداره مهاجرت موافق نیستید

اگر قبل از 1 فوریه 2017 درخواست پناهندگی کرده اید

اگر قبل از 1 فوریه 2017 درخواست پناهندگی کرده باشید اداره مهاجرت همزمان با تصمیم دادن یا ندادن اجازه اقامت به شما در مورد سن تان نیز تصمیم گیری می کند.

اگر با قضاوت اداره مهاجرت موافق نیستید می توانید این را در شکایت از تصمیم در مورد درخواست پناهندگی خود بگویید.

اگر بعد از 1 فوریه 2017 درخواست پناهندگی کرده اید

اگر بعد از 1 فوریه 2017 درخواست پناهندگی کرده اید قبل از دریافت تصمیم در مورد درخواست پناهندگی یک تصمیم موقت در مورد سن تان دریافت می کنید. یعنی اینکه اداره مهاجرت می تواند قبل از تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی، شما را زیر یا بالای 18 سال ثبت کند.

اگر با قضاوت اداره مهاجرت موافق نیستید می توانید از تصمیم در مورد سن خود شکایت کنید.