حق و حقوق شما درمدت زمان متقاضی پناه جویی

آخرین به روز رسانی 25/1-2023

طفلان پناه جو از همان حقوقی برخوردارند که دیگرطفلان در جامعه سویدن دارند.

برای مثال به این معنی است که:

  • شما آنچه را که فکرمیکنید و احساس میکنید حق دارید بیان کنید. کلانسالان باید هنگامی که برای شما تصمیم گیری میکنند به شما و نیازهای شما گوش دهند.
  • شما درصورت نیازحق دارید ازمراقبت های صحی و داکتر دندان استفاده کنید.
  • حق دارید به مکتب بروید.

حقوق خاص در دوران پناه جویی

همان طوری که طفلان دیگری که درسویدن زندگانی میکنند شما هم حق دارید در زمان پناه جویی به مکتب و لیسه بروید.

شما که زیر ۱۸ سال هستید حق دارید ازمراقبت های صحی و داکتردندان استفاده کنیدهمانند دیگرطفلانی که در سویدن زندگانی میکنند. داکتر دندان برای افراد زیر ۱۸ سال رایگان است. مراقبت های صحی اغلب برای افراد زیر ۱۸ سال مجانی است.

اگر شما پولی یا معاشی ندارید میتوانید در اداره مهاجرت تقاضای کمک مالی کنید.

ا گر شما ۱۶ سال یا بیشتر سن دارید، دردورانی که کیس پناه جویی شما بررسی میشود حق دارید درسویدن کار کنید.

درطول زمانی که درانتظار جواب تقاضای پناهنده گی خود هستید باید مدرک اجازه کار دریافت کنید. ا ین به اسم آت ـ اوند AT-UNDهست شما این مجوز را از اداره مهاجرت دریافت میکنید.

اگر ظرفیت کاری پایینی داشته که بر روی توانایی روحی و جسمی شما تأثیر گذارد به اسم معلولیت نامیده میشود. شما که معلولیت دارید درطول مدت پناهنده جویی حق و حقوق خاصی دارید.

  • وقتی که درخواست پناهنده گی میکنید برای گپ زدن با مسئول اداره مهاجرت میتوانید کمک دریافت کنید.
  • اگر شما اجازه اقامت دریافت کنید، شما حق دارید کمکی دریافت کنید که راحتتر وارد جامعه سویدن بشوید.
  • شاروالی ای که در آن زندگانی میکنید باید به شما کمک کند که از عهده نیازهای روزانه برآیید.

طفلان حق دارند که با خانواده خود باشند و این درکنوانسیون طفلان سازمان ملل ذکر شده و سویدن زیر آنرا امضا کرده است.

مقامات سویدنی میتوانند درپیدا کرده خانواده تان به شما کمک کنند اگر چنانچه بدون آنها به سویدن آمده باشید. اگراولیا یا دیگر نزدیکان شما درکشورامن دیگری هستند شما میتوانید پیش آنها بروید.

اگروالدین شما درکشور دیگری امن نباشند میتوانند ازسویدن اجازه اقامت دریافت کنند. برای اینکه این کار انجام شود باید اجازه اقامت با مدت زمان محدود یا اجازه اقامت دایم برای کسانی که نیاز به حفاظت دارند دریافت کرده باشید. دربعضی موارد حتی برای شما که بدلیل شرایط حساس خاصی اجازه اقامت دریافت کرده باشید هم شامل میشود.

درصورتیکه درخواست پناهنده گی شما رد شد شما حق دارید که روی تصمیم اداره مهاجرت درخواست تجدید نظر کنید.