حق و حقوق شما در دروان پناهجوئی

آخرین به روز رسانی: 10/5-2023

شما در دوران پناهجوئی از جمله از حق دریافت خدمات درمانی، مسکن و در صورت نیاز، از حمایت مالی برخوردار هستید. در اینجا می توانید مطالب بیشتری در مورد حق و حقوق خود بخوانید.

شما از حق دریافت خدمات درمانی و خدمات دندانپزشکی اورژانسی و درمانی که نتوان برای آن در مدتپناهجوئی منتظر شد، برخوردار هستید. شما همچنین از خدمات درمانی زایمان، درمان هنگام کورتاژ، مشاوره در مورد وسایل جلوگیری از بارداری، حمایت مادران و درمان مطابق قانون محافظت در برابر بیماری های مُسری نیز برخوردار هستید.

کودکان و نوجوانان پناهجوی زیر 18 سال از حق برخورداری از خدمات درمانی و دندانپزشکی یکسان با همۀ سایر کودکانی که در سوئد زندگی می کنند، برخوردارند. خدمات درمانی برای کودکان اغلب رایگان است.

ادارۀ مهاجرت در مدتی که منتظر تصمیم هستید یک مسکن موقتی در اختیار شما می گذارد. اگر پولی نداشته باشید ادارۀ مهاجرت هطینۀ مسکن رامی پردازد.

اگر درمعرض وضعیت خاصی قرار داشته باشید از حق دریافت مسکن سازگار با نیازهایتان برخوردار هستید. این شامل افراد زیر می شود:

 • افرادی که همجنسگرا، دوجنسگرا، ترانس سکسوئل یا کوئیر (دگرباش) هستند
 • افراد سالمندی که دارای نیازهای ویژه هستند
 • بارداران
 • پدر یا مادر تنها با فرزند زیر 18 سال
 • سن آنها زیر 18 سال است و بدون والدین خود به سوئد آمده اند
 • افرادی که بیماری جدی دارند
 • افراد دارای معلولیت
 • افراد دارای ناراحتی های روحی/ روانی
 • افرادی که بخاطر تجربیات قبلی خود، بطور مثال اگر مورد تجارت انسان، شکنجه، تجاوز جنسی، ختنۀ زنان یا سایر انواع خشونت های روحی، جسمی یا جنسی به یک مسکن سازگار ویژه نیاز دارند.

به محض آنکه به مسکن سازگار ویژه نیاز دارید با ادارۀ مهاجرت صحبت کنید.

شما بایستی در درجۀ نخست خودتان امرار معاش کنید. اگر پول یا درآمد ندارید می توانید از ادارۀ مهاجرت حمایت مالی درخواست کنید.

برای برخورداری از حق کارکردن در مدت پناهجوئی بایستی یک گواهی دریافت کرده باشید که در مدت انتظار برای صدور تصمیم در تقاضای پناهندگی تان اجازه دارید کار کنید. به این گواهی AT-UND گفته می شود. گواهی AT-UND را می توانید از ادارۀ مهاجرت دریافت کنید.

اگر توان کارکردی شما کاهش یافته باشد طوری که روی شما از لحاظ جسمی و روحی تأثیر بگذارد، گفته می شود که شما یک کاهش کارکرد دارید. کسی دارای کاهش کارکرد است در دوران پناهجوئی از حق و حقوق ویژه ای برخورد است.

 • هنگام درخواست پناهندگی به شما کمک می شود که با کارمند ادارۀ مهاجرت صحبت کنید.
 • شما از حق دریافت یک مسکن سازگار ویژه برخوردلرید.
 • اگر اجازۀ اقامت دریافت کنید از حق دریافت کمک و حمایت برای ورود آسانتر به جامعۀ سوئد، برخودار می شوید.

اداره مشارکت سوئد (MFD) یک بروشور اطلاع رسانی برای افراد دارای کم توانی/ناتوانی تازه وارد به سوئد دارد. اين بروشور به زبانهاى مختلف وجود دارد.

افراد بالای 18 سال که از کشور دیگری گواهینامۀ رانندگی دارند، اجازه دارند در سوئد رانندگی کنند. اینگونه افراد در تمامی مدت پناهجوئی اجازه دارند در سوئد رانندگی کنند. پس از دریافت اجازۀ اقامت ظرف یک سال از تاریخ نامنویسی در ثبت احوال سوئد بایستی گواهینامه رانندگی خود را به گواهینامۀ رانندگی سوئدی تبدیل کنید. در برخی موارد ممکن است لازم باشد مقررات راهنمائی و رانندگی را بخوانید و در آزمون های جدیدی شرکت کنید تا گواهینامۀ رانندگی سوئدی بگیرید.

حق و حقوق کودکان در دوران پناهجوئی با حق و حقوق بزرگسالان فرق می کند.

در سوئد همۀ افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند. اغلب کودکان پناهجو با یکی از یا هردوی والدین خود به سوئد می آیند. کودکانی نیز بدون والدین یا سرپرست دیگری به سوئد می آیند. آنها به حمایت ویژه نیاز دارند.

کودکان حق دارند به کودکستان و مدرسه بروند

همۀ کودکان و نوجوانان پناهجو حق دارند به کودکستان، مدرسه و دبیرستان بروند.

کودکان از حق درمان برخوردارند

کودکان پناهجو از حق دریافت خدمات درمانی و دندانپزشکی با همان شرایط سایر کودکانی که در سوئد زندگی می کنند، برخوردارند. خدمات دندانپزشکی برای افراد زیر 18 سال رایگان است. خدمات درمانی اغلب برای افراد زیر 18 سال رایگان است.

اگر ادارۀ مهاجرت به درخواست پناهندگی جواب منفی بدهد حق دارید شکایت کنید.