Funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 5/7-2023

En person med funktionsnedsättning är någon som har en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. I Sverige har ungefär var fjärde person någon form av funktionsnedsättning.

Du som har en funktionsnedsättning har samma rättigheter att delta i samhällslivet som alla andra. Barn med funktionsnedsättning ska till exempel få barnomsorg och skola som alla andra barn. All form av diskriminering på grund av funktionsnedsättning är förbjuden enligt diskrimineringslagen.

Individuellt stöd

För att göra det möjligt att delta i samhället på jämlika villkor finns flera individuella stöd för personer med funktionsnedsättning. Vilka stöd du kan få beror på din funktionsnedsättning och vilket stöd du behöver.

Genom Försäkringskassan kan du få rätt till olika ersättningar för exempelvis anpassning av bostad och bil eller olika former av ekonomiska ersättningar.

Inom hälso- och sjukvården kan du få stöd genom bland annat habilitering och hjälpmedelsutskrivning. Om du har frågor om vilket stöd du kan få ska du tala med din region.

Du kan också få individuellt stöd från din kommun. Det kan exempelvis vara personlig assistans, boende med särskilt service eller ledsagning. Om du har svårt att resa själv eller med allmän kollektivtrafik (bussar, tåg, spårvagn) kan du ha rätt till färdtjänst. Då får du resa med taxi eller liten buss. Om du har frågor kring vilket stöd som du kan få ska du tala med socialtjänsten i din kommun.

Du som har en funktionsnedsättning kan också få särskilt stöd i att få ett arbete eller annan sysselsättning som fungerar för dig. Du kan till exempel få hjälp att bli anställd genom särskilda anställningsformer eller ansöka om arbetshjälpmedel.

Myndigheten för delaktighet (MFD) har en broschyr med information för dig som är ny i Sverige och har en funktionsnedsättning. Broschyren finns på flera språk.

Mer information

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består av flera rikstäckande funktionsrättsförbund.

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade.

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi.

Reumatikerförbundet samlar och sprider kunskap om de reumatiska sjukdomarna.

Autism Sverige arbetar för att göra livet bättre för människor med autism.

Svenska Downföreningen arbetar med att öka kunskapen om Downs syndrom och göra livet bättre för personer med Downs syndrom.

FUB arbetar för att barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv.

Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett projekt för personer som är nya i Sverige och som har en funktionsnedsättning. DRW drivs av Independent Living Institute (ILI).