Rättigheter och skyldigheter

Senast uppdaterad: 26/4-2023

Alla människor har mänskliga rättigheter och är därför rättighetsinnehavare. Det är statens ansvar att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter. Staten är därmed ansvarsbärare av de mänskliga rättigheterna. Men det är inte bara staten som är skyldig att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Varje individ har ett ansvar gentemot sina medmänniskor. I praktiken betyder det att man aldrig får använda sina mänskliga rättigheter på ett sätt som kränker andra personers rättigheter. Detta gäller till exempel yttrandefriheten. Alla människor har rätt att uttrycka sina åsikter men du får inte använda yttrandefriheten för att kränka andra människors mänskliga rättigheter. I Sverige finns det till exempel lagstiftning som förbjuder hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp innebär att sprida, hota eller uttrycka förakt baserad på till exempel hudfärg, religion eller sexuell läggning/identitet.

Ett annat exempel är religionsfriheten. Alla människor har rätt att ha en religion eller trosuppfattning. Friheten får dock inte utövas på ett sätt som kränker andra grundläggande friheter och rättigheter. Detta gäller även rätten att utöva sin kultur. Ett sådant exempel är att alla typer av könsstympning av flickor och kvinnor är förbjudet enligt svensk lag. Det är även straffbart att planera och ha kännedom om planerande av denna skadliga sedvänja.

Andra exempel på rättigheter i Sverige som innefattar skyldigheter är till exempel allemansrätten som ger alla människor rätten att vistas i naturen. Det är då samtidigt allas skyldighet att visa respekt för natur och djurliv vid vistelse i naturen. I Sverige finns det även skyldigheter kopplade till rätten till bostad (skyldigheter som hyresgäst), rätten till arbete (skyldigheter som arbetstagare) samt rätten till en social trygghet, och tillfredsställande levnadsstandard, vilket innefattar till exempel sociala försäkringssystemet (skyldigheter kopplade till bidrag).