Vad är mänskliga rättigheter?

Senast uppdaterad: 20/12-2022

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om mänskliga rättigheter. Du har säkert hört talas om begreppet mänskliga rättigheter. Men vad innebär det, och för vem gäller de mänskliga rättigheterna? I grunden handlar de mänskliga rättigheterna om saker du har rätt till för att du är människa. Rättigheterna gäller alltså för alla människor. Du har till exempel rätt till sjukvård och utbildning. Du har rätt att äta dig mätt. Du har rätt att ha ett land att leva och vara medborgare i.

Du kommer bland annat få läsa om bakgrunden till de mänskliga rättigheterna, vad rättigheterna innebär och om Förenta nationernas arbete för mänskliga rättigheter.

Illustrerat collage av sjukvårdspersonal, en tallrik med mat och en skolklass.

De mänskliga rättigheterna har kommit till som uppror och reaktioner mot allvarliga och utbredda övergrepp och missförhållanden.

Mänskliga rättigheter grundar sig på idén om att alla människor har universella rättigheter som är lika för alla, oavsett kön, sexuell läggning, kultur, etnicitet eller andra saker som kan göra att man skiljer sig från andra människor.

Bakgrunden till de mänskliga rättigheterna

Idén om att varje människa har rättigheter är lika gammal som de olika världsreligionerna. Exakt vilka de rättigheterna är har diskuterats under århundraden av folk från olika kulturer och religioner runtom i världen.

Men det var först i mitten av 1900-talet skyddet för de mänskliga rättigheterna blev en världsomfattande fråga. Då pågick ett stort krig mellan länder från hela världen. Kriget varade från 1939 till 1945 och kallas för andra världskriget. Andra världskriget är ett av de dödligaste krigen i historien. 50–60 miljoner människor dog. Under kriget hade nazister makten i Tyskland. Nazisterna tyckte inte att alla människor var lika mycket värda.

Nazisterna förföljde, förslavade och mördade sex miljoner judar under kriget. Folkmordet på judarna kallas för Förintelsen. Men nazisterna attackerade inte bara judar. Till exempel romer, homosexuella, personer med funktionsnedsättning och människor som hade andra åsikter blev också offer för nazisterna. När kriget var slut var många städer i Europa och Asien förstörda. Människor som hade överlevt kriget var på flykt och saknade bostäder och mat. Många länder ville se till att det som hänt inte skulle hända igen. Tillsammans bestämde de sig för att skapa organisationen Förenta nationerna, FN.

FN bildades år 1945. Då var 51 länder medlemmar. De startade FN för att förhindra krig i framtiden. Men också för att skydda varje människas rättigheter. Sedan FN bildades har de bland annat arbetat för att skapa fred och hjälpa människor i nödsituationer. FN hjälper bland annat till med fredsbevarande insatser, mat, vatten och sjukvård i länder där det är krig. Idag är 193 länder medlemmar i FN.

Är det land eller de länder du har bott i tidigare medlem i FN?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Ett av de första uppdragen för FN var att komma överens om rättigheter alla människor har, som ingen annan får förneka eller ta ifrån dem. 1948 presenterade FN den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Detta var det första internationella dokument som tydligt beskrev alla människors friheter och rättigheter.

Mycket av det som står i förklaringen om de mänskliga rättigheterna handlar om att de hemska saker som skedde under andra världskriget inte ska hända igen. Det står bland annat detta:

 • Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
 • Du har rätt till ett liv fritt från våld.
 • Du har rätt att säga din åsikt och dela den med andra.
 • Du har rätt att leva och känna dig trygg.
 • Du har rätt att arbeta och du har rätt till vila och semester från arbetet.
 • Du har rätt att gå i skolan.
 • Du ska inte bli sämre behandlad för att du har ett visst kön eller hudfärg.
 • Du har rätt till en bra hälsa och sjukvård.
 • Du har rätt att gifta dig och bilda familj.
 • Du har rätt till mat, kläder och bostad.
 • Du har rätt att fly till och söka asyl i ett annat land om ditt liv är i fara.
 • Du har rätt att tro på vilken religion du vill. Du har också rätt att inte tro på någon religion.

Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter innehåller totalt 30 bestämmelser, som kallas artiklar.

Konventioner skyddar extra utsatta grupper

För att länderna ska följa den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter har FN tagit fram regler för hur det ska gå till. Reglerna finns i något som kallas för konventioner. Konventionerna är ett slags avtal mellan länder. De länder som skriver under en konvention lovar att följa vad som står i den. Det finns flera konventioner. Varje konvention innehåller ett antal rättigheter inom ett visst område.

De första FN-konventionerna togs fram nästan samtidigt med den allmänna förklaringen och handlade om flyktingars rättigheter, om skyldigheten att bekämpa folkmord och om förbudet mot rasdiskriminering.

På 60-talet tog FN fram konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Samtidigt tog de fram konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Men trots att FN bestämt att alla människor skulle ha samma rättigheter följdes det inte av alla länder. Till exempel blev det under 70- och 80-talen känt att flera länder fortfarande accepterade barnäktenskap och att flickor förbjöds att gå i skolan. Därför skrev FN särskilda konventioner som tydligt förbjuder diskriminering av kvinnor och erkänner barnets rättigheter.

Andra viktiga frågor som FN har tagit fram regler kring är förbudet mot tortyr och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

De har också tagit ställning för rättigheter för hbtqi-personer, det vill säga homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Sverige har skrivit under många konventioner. Konventionerna handlar om detta:

 • Barnets rättigheter
 • Förbud mot alla former av diskriminering av kvinnor
 • Att avskaffa alla former av rasdiskriminering
 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Medborgerliga och politiska rättigheter
 • Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
 • Att förhindra tortyr och andra former av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Fundera på vad som är skillnaden mellan en konvention och en lag.

Vad tror du händer när ett land bryter mot en konvention?

Lagar skyddar våra mänskliga rättigheter

Om en myndighet eller en privatperson bryter mot de mänskliga rättigheterna är det i första hand statens ansvar att se till att den utsatte personen får hjälp. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna genom flera lagar. Den svenska staten ska se till att alla människor får sina grundläggande friheter och skydda dem mot övergrepp. Staten ska också ge människor deras grundläggande behov och arbeta för att alla behandlas lika, oavsett vad man till exempel har för kön eller hudfärg.

Här är några exempel på lagar som skyddar våra mänskliga rättigheter:

 • Grundlagarna i Sverige skyddar flera rättigheter. Bland annat förbjuder grundlagarna dödsstraff, tortyr och kroppsbestraffningar. Grundlagen säger också att den som är misstänkt för brott har rätt till en rättvis rättegång.
 • Skollagen säger att alla barn har rätt att få utbildning.
 • Föräldrabalken och barnkonventionen beskriver föräldrars och samhällets ansvar för barn och skyddar barnens rätt.
 • Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering mot människor på grund av deras religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, etniska grupp, funktionsnedsättning eller ålder.
 • Hälso- och sjukvårdslagen säger att alla som bor i Sverige har rätt att få vård. Du som har uppehållstillstånd har samma rätt till vård som svenska medborgare.

De mänskliga rättigheterna skyddas också av Europakonventionen och Flyktingkonventionen.

Europakonventionen

Europakonventionen innehåller bestämmelser som skyddar de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. I konventionen står att ingen får bli utsatt för tortyr eller diskriminering och att alla har rätt att utöva sin religion.

Europakonventionen är lag i Sverige. Det betyder att alla lagar och beslut i Sverige måste stämma överens med det som står i Europakonventionen.

Det finns en särskild domstol du kan vända dig till om du fått dina rättigheter kränkta. Den heter Europadomstolen.

Flyktingkonventionen

Det är en mänsklig rättighet att fly till ett annat land om ditt liv är i fara. För att ge skydd åt flyktingar finns en konvention som heter flyktingkonventionen. Flyktingkonventionen säger att ingen flykting ska tvingas åka tillbaka till ett land där den riskerar att bli dödad, fängslad eller utsatt för övergrepp.

Det finns särskilda regler för vem som är flykting. Du är flykting om du kan visa att du har orsak att vara rädd för förföljelse på grund av:

 • ras
 • nationalitet
 • religiös eller politisk uppfattning
 • kön
 • sexuell läggning eller
 • att du tillhör en viss samhällsgrupp.

Det kan vara myndigheterna i hemlandet som förföljer en person. Det kan också vara att myndigheterna inte vill eller kan skydda personen mot hot och förföljelse.

Vad betyder det att "du kan visa" att du har orsak att vara rädd och behöver asyl?

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Många länder runtom i världen kränker de mänskliga rättigheterna. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna sker även i länder där det inte är krig. Många människor är utsatta för förföljelse och förtryck. Många länder är så fattiga att de inte har råd att ge alla människor sina rättigheter.

Det finns grupper inom FN som ska se till att länderna följer reglerna i konventionerna. Om något land inte följer reglerna kan gruppen ge kritik och säga vad de måste förbättra. Grupperna kallas för övervakningskommittéer. Sverige har till exempel fått kritik av FN för att ha avvisat flyktingar till länder där de riskerar att bli utsatta för tortyr eller dödsstraff.

Fler länder i världen har förbättrat sitt arbete med de mänskliga rättigheterna. Några exempel på det är att färre människor blir avrättade och att fler människor har tillgång till utbildning och sjukvård. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att alla människor ska ha sina mänskliga rättigheter.

Vad betyder de mänskliga rättigheterna för människor i vardagen?

Vi använder våra rättigheter varje dag. Vi kan klaga om vi inte får det som vi har rätt till. Därför är det viktigt att veta vilka rättigheter du har.

När du eller dina barn går till skolan eller universitetet använder ni er rätt till utbildning. Skola och universitet är gratis i Sverige. Om du blir sjuk och behöver en operation, behöver du inte oroa dig för hur mycket pengar operationen kostar. Rätten till vård på lika villkor i Sverige betyder att vi betalar för allas sjukvård tillsammans, med skatten.

Du ska inte behöva vara rädd för att polisen ska stoppa dig eller gripa dig utan att du är misstänkt för något brottsligt. Om du blir anklagad för brott får du en advokat gratis eftersom alla ska vara lika inför lagen och ha lika chans att försvara sig.

Du har rätt att starta en grupp eller förening, och många föreningar får ekonomiskt stöd av staten. Du kanske vill starta en förening för sport, eller kultur? Eller kanske en studiegrupp för att prata om politik? Du har rätt att mötas och bilda grupper och diskutera vad du vill.

Dina rättigheter gäller också i ditt arbetsliv. Om en arbetsgivare inte vill anställa dig för att du har en religion som chefen inte gillar kan du till exempel ta hjälp av antidiskrimineringsbyrå. De kan ge dig råd och stöd om du har blivit diskriminerad. De kan också hjälpa dig att anmäla det som har hänt.

Hur använder du dina mänskliga rättigheter i vardagen?