Barnets rättigheter

Senast uppdaterad: 24/11-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om barnets rättigheter. Det finns barn som växer upp i krig, barn som måste arbeta och barn som inte får gå i skolan. Det finns också barn som inte har vuxna som bryr sig om dem, barn som blir slagna och barn som inte har mat att äta. För att skydda barn och deras rättigheter har FN kommit överens om konventionen om barnets rättigheter. Den kallas barnkonventionen.

Tre barn sitter på en bänk med Förenta Nationernas flagga i bakgrunden.

Du kommer bland annat få läsa om barnkonventionen och om hur svensk lag skyddar barn. Du kommer också få läsa om organisationer som arbetar med barnets bästa.

Barnkonventionen

Barnkonventionen finns för att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. Barn är särskilt beroende av vuxna för att få sina mänskliga rättigheter respekterade. Det gör att de lever i en utsatt situation. I konventionen står det att alla barn är egna individer med egna rättigheter.

Barnkonventionen betonar också det enskilda barnet. Barn är enskilda individer, med individuella behov, intressen och synpunkter.

Barnkonventionen innehåller rättigheter som gäller alla barn till dess att de fyller 18 år. Rättigheterna handlar till exempel om att skydda barn från krig och från att bli utsatta för övergrepp. Rättigheterna handlar också att om att barn har rätt till ett privatliv. Det betyder till exempel att barn har rätt att ha egna samtal med kompisar eller skriva dagbok som vuxna inte läser.

Konventionen innehåller också regler. Det land som skriver på konventionen lovar att följa reglerna. Sverige och nästan alla andra länder i världen har gått med på att följa barnkonventionen. Barnkonventionen är också lag i Sverige.

Barnkonventionen har funnits sedan 1989. Sverige skrev på konventionen 1990 men har arbetat för barns rättigheter även innan dess. Det blev till exempel förbjudet för lärare att slå sina elever 1950. 1979 blev det förbjudet för föräldrar och släkt att slå sina barn. Sedan dess är allt våld mot barn förbjudet.

Barnkonventionens grundprinciper

Barnkonventionen innehåller 54 regler, så kallade artiklar. Alla artiklar är lika viktiga, men det finns fyra artiklar som är vägledande och som vi ska tänka på när vi läser de andra artiklarna.

Dessa fyra artiklar är barnkonventionens grundprinciper:

  • Artikel 2 handlar om att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Inga barn får bli diskriminerade.
  • Artikel 3 handlar om barnets bästa. Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på vad som är bäst för barnet i alla beslut som påverkar barn.
  • Artikel 6 handlar om att alla barn har rätt att leva och utvecklas.
  • Artikel 12 handlar om att barn har rätt att säga sin åsikt, och att vuxna ska lyssna på barnen.

Det är myndigheternas och de vuxnas ansvar att skydda barnets rättigheter och att lyssna på vad barnet tycker och tänker om beslut som rör dem själva. Det betyder till exempel att barn ska få uttrycka sina åsikter innan det fattas beslut som påverkar skolan, fritiden eller familjen.

Fundera på vilket skydd du hade och vilka rättigheter som gällde dig när du var barn.

Barn har rätt till skydd mot våld

Allt våld mot barn är förbjudet enligt barnkonventionen och svensk lag. Det gäller både fysiskt och psykiskt våld. Våld mot barn kan vara misshandel, sexuella övergrepp eller kvinnlig könsstympning.

Könsstympning utförs oftast på barn mellan fyra och 14 år. I Sverige är könsstympning av flickor och kvinnor förbjuden. Det gäller även om personen själv går med på det. Den som utför en kvinnlig könsstympning kan bli dömd till fängelse. Man kan bli dömd i Sverige även om könsstympningen skett i ett annat land. Socialtjänsten kan ta ett beslut om utreseförbud om det finns risk för att ett barn ska utsättas för könsstympning.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har en broschyr om könsstympning av flickor och kvinnor. Broschyren finns på flera språk.

Barnäktenskap är förbjudet i Sverige

Barnäktenskap innebär att någon som är under 18 år gifter sig med antingen en annan person som är under 18 år eller med en vuxen. Barnäktenskap är förbjudet enligt barnkonventionen och svensk lag. Detta gäller även utländska barnäktenskap. Barnäktenskap som skett utomlands gäller inte i Sverige.

Hedersförtryck.se har gjort en film om att bli gift mot sin vilja. Filmen finns på flera språk.

Organisationer som arbetar med barnets bästa

I Sverige finns det flera organisationer som arbetar för barnets bästa. En del arbetar med att ge barn direkt stöd när de behöver hjälp. Andra arbetar för att barnets rätt ska få större plats i samhället.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet som bevakar att samhället följer barnkonventionen. Barnombudsmannen rapporterar till regeringen vilka brister som finns i Sverige. De lämnar också förslag på hur svenska lagar kan ändras så att barns rättigheter blir bättre i Sverige.

Bris

Barnens rätt i samhället, Bris, är en organisation som hjälper barn som är oroliga eller har problem. Det är gratis att ringa till Bris telefonnummer 116 111. Dit kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Bris ser inte vilket telefonnummer som samtalet kommer från. Det syns inte heller på telefonräkningen om någon har ringt till numret. Bris kan också hjälpa vuxna som är oroliga för sina barn. Till Bris vuxentelefon kan vuxna ringa på telefonnummer 077-150 50 50.

Rädda barnen

Rädda barnen är en global organisation som finns i många länder och i Sverige finns den i nästan alla kommuner. De arbetar för att barnkonventionen ska bli verklighet för barn i hela världen. I Sverige arbetar Rädda Barnen med att utbilda politiker, beslutsfattare, föräldrar och andra vuxna. De ger också stöd och skydd till barn som har det svårt.