حقوق کودکان

آخرین به روز رسانی: 24/11-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد حق و حقوق کودکان است. کودکانی هستند که در جنگ بزرگ می شوند، کودکانی که باید کار کنند و کودکانی که اجازه رفتن به مدرسه را ندارند. همچنین کودکانی هستند که بزرگتری دارند که به آنها اهمیت بدهد، کودکانی که کتک می خورند و کودکانی که غذا برای خوردن ندارد. سازمان ملل متحد به منظور حمایت از حق و حقوق کودکان کنوانسیون حق و حقوق کودکان را تصویب کرده است. نام آن کنوانسیون حقوق کودک است.

سه کودک نشسته بر روی نیمکت با پرچم سازمان ملل متحد در پس زمینه.

شما از جمله در مورد کنوانسیون حقوق کودک و چگونگی حمایت قوانین سوئد از کودکان مطالبی خواهید خواند. همچنین در بارۀ سازمان هایی که برای خیر و صلاح کودکان کار می کنند نیز مطالبی خواهید خواند.

کنوانسیون کودک

کنوانسیون کودک برای تضمین حقوق بشر برای همه کودکان است. کودکان برای آنکه حقوق بشرشان رعایت شود وابستگی ویژه ای به بزرگسالان دارند. این باعث می شود که کودکان در وضعیت آسیب پذیری زندگی کنند. در کنوانسیون کودک آمده است که همه کودکان دارای شخصیت فردی و حق و حقوق خود هستند.

کنوانسیون کودک بر تمامیت فردی هر کودک نیز تأکید دارد. کودکان دارای تمامیت فردی بوده، دارای نیازهای فردی، علائق و نقطه نظرهای خود هستند.

کنوانسیون کودک حاوی حق و حقوقی است که تا رسیدن همه کودکان به سن ۱۸ سالگی صِدق می کند. به عنوان مثال از کودکان بایستی در برابر جنگ و تعرض محفاظت شود. این حق و حقوق همچنین در مورد حق کودکان برای داشتن یک زندگی خصوصی نیز هست. یعنی مثلا کودکان حق دارند خودشان با دوستان خود صحبت کرده یا دفترچه خاطرات بنویسند که بزرگسالان آنرا نخوانند.

این کنوانسیون همچنین مقررات نیز دارد. کشوری که این کنوانسیون را امضا می کند قول می دهد از مقررات آن پیروی کند. سوئد و تقریباً همه کشور دیگر جهان موافقت کرده اند که کنوانسیون کودک را رعایت کنند. کنوانسیون کودک در سوئد بصورت قانون نیز در آمده است.

کنوانسیون کودک از سال ۱۹۸۹وجود داشته است. سوئد این کنوانسیون را در سال ۱۹۹۰ امضا کرد اما حتی قبل از آن نیز در زمینه حق و حقوق کودکان کار کرده است. به عنوان مثال ضرب و شتم دانش آموزان معلمان در سال ۱۹۵۰ ممنوع شد. در سال ۱۹۷۹ ضرب و شتم فرزندان والدین و خویشاوندان ممنوع شد. از آن زمان به بعد هر گونه خشونت نسبت به کودکان ممنوع شده است.

اصول اساسی کنوانسیون کودک

کنوانسیون حقوق کودک شامل ۵۴ ماده است. همه ماده های کنوانسیون دارای اهمیت یکسان هستند، اما چهار ماده آن راهبر بوده و ما باید هنگام خواندن ماده های دیگر، آنها در نظر بگیریم.

این چهار ماده اساسی کنوانسیون حقوق کودک به شرح زیر است:

  • ماده ٢ در مورد ارزش یکسان همه کودکان حق و حقوق مشابه آنهاست. هیچ کودکی نباید مورد تبعیض قرار بگیرد.
  • ماده ٣ در مورد خیر و صلاح کودک است. سیاستمداران، ادارات دولتی و دادگاه ها همیشه باید در تصمیم گیری های خود که روی کودکان تأثیر می گذارد خیر و صلاح کودک را در نظر بگیرند.
  • ماده ٦ در مورد برخورداری همه کودکان از داشتن حق زندگی و پیشرفت است.
  • ماده ۱٢ به کودکان حق اظهار نظر می دهد و اینکه بزرگسالان بایستی حرف کودکان را بشنوند.

مسئولیت محافظت از حق و حقوق کودکان بر عهده مسئولان و بزرگسالان است و اینکه نظر کودکان را در تصمیمات مربوط به آنها بشنوند. به این معنی که به عنوان مثال باید به کودکان اجازه داده شود قبل از تصمیم گیری هایی که بر مدرسه، اوقات فراغت یا خانواده تأثیر می گذارد نظرات خود را بیان کنند.

به این فکر کنید که شما در دوران کودکی خود از چه محافظت ها و حق و حقوقی برخوردار بودید.

کودکان از حق محافظت در برابر خشونت برخوردارند

هر گونه خشونت علیه کودکان بر اساس کنوانسیون کودک و قوانین سوئد ممنوع است. این ممنوعیت هم شامل خشونت جسمی و هم خشونت روحی و روانی است. خشونت علیه کودکان می تواند بصورت ضرب و شتم، تعرض جنسی یا ختنه آلت تناسلی زنان باشد.

ختنه آلت تناسلی اغلب روی کودکان در سنین بین چهار تا ١٤ ساله صورت می گیرد. در سوئد مُثله کردن آلت تناسلی دختران و زنان ممنوع است. حتی اگر خود فرد با ختنه موافقت کند نیز این عمل ممنوع است. هر کسی که ختنه زنان را انجام دهد می تواند به حبس محکوم شود. حتی اگر ختنه آلت تناسلی در کشور دیگری صورت گرفته باشد نیز می توان در سوئد برای آن محکوم شد. اداره خدمات اجتماعی می تواند در صورت وجود احتمال ختنه آلت تناسلی یک کودک تصمیم به ممنوعیت خروج وی بگیرد.

مرکز ملی مبارزه با خشونت و سرکوب ناموسی بروشوری در مورد ختنه آلت تناسلی دختران و زنان دارد. اين بروشور به زبانهاى مختلف وجود دارد.

در سوئد ازدواج کودکان ممنوع است

ازدواج کودکان به این معنی است که کسی که زیر ۱۸ سال سن دارد یا با فرد دیگری زیر ۱۸ سال یا یک بزرگسال ازدواج کند. ازدواج کودکان بر اساس کنوانسیون کودک و قوانین سوئد ممنوع است. این امر در مورد ازدواج کودکان در خارج نیز صدق می کند. ازدواج کودکان در خارج از کشور، در سوئد صدق نمی کند.

وبسایت Hedersförtryck.se یک فیلم درباره ازدواج کردن بر خلاف میل خود ساخته است. اين فيلم به چندین زبان مختلف در دسترس است.

سازمان هایی که برای خیر و صلاح کودک کار می کنند

در سوئد سازمان های متعددی وجود دارند که برای خیر و صلاح کودکان کار می کنند. برخی از این سازمان ها برای ارائه حمایت مستقیم به کودکان هنگامی که به کمک نیاز دارند کار می کنند. برخی دیگر برای اطمینان از اینکه حق کودک در جامعه جای بیشتری داشته باشد کار می کنند.

نماینده ملی کودکان

نماینده ملی کودکان یک اداره دولتی است که بر رعایت کنوانسیون کودک توسط جامعه نظارت می کند. نماینده ملی کودکان کمبودهایی که در سوئد وجود دارد را به دولت گزارش می دهد. آنها همچنین پیشنهادهایی در مورد چگونگی تغییر قوانین سوئد در جهت بهبود حق و حقوق کودکان در سوئد نیز ارائه می کنند.

سازمان حق و حقوق کودک در جامعه Bris

سازمان حق و حقوق کودک در جامعه Bris، سازمانی است که به کودکان نگران یا دارای مشکل کمک می کند. تماس با شماره تلفن سازمان بریس١١٦١٦ رایگان است. همه افراد زیر ۱۸ سال می توانند زنگ بزنند در مورد هر چیزی با یک بزرگسال صحبت کنند. سازمان بریس نمی تواند ببیند که تماس از کدام شماره تلفن گرفته شده است. صورتحساب تلفن نیز دیده نمی شود کسی به شماره تلفن سازمان بریس زنگ زده باشد. سازمان بریس همچنین می تواند به بزرگسالانی که نگران فرزندان شان هستند نیز کمک کند. بزرگسالان می توانند تلفن بزرگسالان سازمان بریس ١٥٠٥٠٥٠-٠٧٧ تماس بگیرید.

سازمان نجات کودکان Rädda barnen

سازمان نجات کودکان یک سازمان جهانی است که در بسیاری از کشورها و در سوئد تقریباً در همه کمون ها وجود دارد. آنها تلاش می کنند که کنوانسیون کودک در سراسر جهان به اجرا در آید. سازمان نجات کودکان در سوئد برای آموزش سیاستمداران، تصمیم گیرندگان، والدین و سایر بزرگسالان کار می کند. آنها همچنین به کودکانی که در وضعیت دشواری بسر می برند نیز حمایت و محافظت ارائه می کنند.