اگر بالای ۶۵ سال هستید

آخرین به روز رسانی 12/5-2023

اگر شما بیش از ۶۵ سال دارید و دیگر نمی خواهید یا نمی توانید کار کنید، می توانید برای کمک مالی از اداره تقاعدی درخواست کنید. این تقاعد شدن نام دارد.

دریافت معاش از اداره تقاعدی

چه نوع کمک مالی که شما می توانید از اداره تقاعدی دریافت کنید بستگی دارد به:

  • چه مدتی درسویدن زندگی کرده باشید. بنام مدت زمان اقامت نامیده میشود.
  • اگراجازه اقامت بعنوان پناهنده دریافت کرده باشید.
  • اگر در طول زمانی که شما در سوئد زندگی می کردید، درآمدی از کار داشته اید.

چه مدتی شما در سویدن زندگی کرده اید و چه مقدار پیسه از کارتان به دست آورده اید، تعیین می کند که آیا می توانید تقاعد دریافت کنید یا نه.

اگرچنانچه شما نتوانید تقاعدی دریافت کنید

اگر تقاعد شما بسیار کم باشد و یا شما نتوانید معاش تقاعدی دریافت کنید، ممکن است معاش های دیگری از اداره تقاعدی دریافت کنید:

  • کمک هزینه مسکن
  • پشتینابی معاش برای افراد سالمند

بدینصورت از اداره تقاعدی کمک معاش درخواست میکنید.

شما درفورم خاصی درخواست تقاعد میکنید. در فرم دیگری کمک هزینه مسکن و کمک معاش سالمندان درخواست میکنید.شما باید هردو فورم را همزمان به اداره تقاعد تحویل دهید.

راحت ترین راه درخواست تقاعد، کمک هزینه مسکن و معاش سالمندان از طریق وب سایت اداره تقاعد است.

اداره تقاعد درخواست شما را بررسی میکند و تصمیم میگیرد که آیا به شما کمک مالی تعلق میگیرد. پس از آنکه تصمیم تقاعد را دریافت کردید اداره تقاعد درمورد کمک هزینه مسکن و معاش سالمندان تصمیم میگیرد. این کمک ها برمبنای درآمد کاری شما و هزینه کرایه خانه شما است.

شما باید هرساله معاش سالمندان را درخواست کنید.

شما معاش سالمندان را هر دوازده ماه یکبار دریافت میکنید. به این معنی که شما باید هرساله معاش سالمندان درخواست کنید. تقاعد و کمک هزینه مسکن فقط یکبار درخواست میکنید.

تقاعد از کشور دیگر

اداره تقاعد به شما کمک خواهد کرد تا برای تقاعدی از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا (EU) و برخی دیگر کشورهای دیگر که با سویدن موافقتنامه دارند، درخواست کنید، اگر چنانچه حق دریافت تقاعد داشتن باشید. به اداره تقاعد بگویید که در کدام کشورها در آن زندگی کرده و کار کرده اید.