وقتی اجازه اقامت گرفتید

در اینجا می توانید مطالبی در مورد کارهایی که بایستی پس از گرفتن اجازه اقامت بعنوان پناهنده یا نیازمند پناه جایگرینی انجام دهید، مطالبی بخوانید.