Vad gör olika myndigheter?

Senast uppdaterad: 16/7-2024

Det finns många myndigheter i Sverige. Här är information om några av de myndigheter du kan behöva ha kontakt med.

Migrationsverket prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Arbetsförmedlingen är en myndighet som ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen stöttar arbetssökande i att hitta jobb och arbetsgivare att hitta nya medarbetare.

De ansvarar också för att vissa nyanlända får en individuell planering för att komma i arbete eller utbildning. Det kallas etableringsprogrammet.

Försäkringskassan ansvarar för stora delar av den svenska socialförsäkringen. Socialförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd under livets olika delar.

Det finns många olika bidrag och ersättningar, till exempel föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag, etableringsersättning och ersättning när du är sjuk längre än 14 dagar.

Försäkringskassan tar emot din ansökan och beslutar om du har rätt att få ersättning. De betalar också ut bidrag och ersättningar till dig.

Skatteverkets uppgifter är bland annat att ta in skatt och kontrollera att du betalar rätt skatt. Skatteverket ansvarar för folkbokföringen, som är registreringen av vilka som bor i Sverige, var de bor och vilka familjerelationer de har. De utfärdar också id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige.

Polisen utreder och bekämpar brott. De arbetar också för att öka tryggheten och för att förhindra brott. Om du har blivit utsatt för ett brott kan du anmäla det till Polisen.

Socialtjänsten finns i varje kommun i Sverige. De ger stöd och hjälp till boende i kommunen som behöver det. Socialtjänstens arbete styrs av olika lagar, till exempel socialtjänstlagen. I socialtjänstlagen finns regler om till exempel vem som har rätt till ekonomiskt bistånd och social omsorg.

Om du har svårt att försörja dig själv eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Läs mer om socialtjänsten på din kommuns webbplats.

Trafikverkets uppgift är att se till att vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. De är också den myndighet som ansvarar för förarprov när du ska ta körkort.

Det är Transportstyrelsen som ger tillstånd till körkort. Till Transportstyrelsens uppgifter hör också arbete med trafiksäkerhet och utformning av regler i trafiken.

Kronofogdemyndigheten kallas ofta för Kronofogden. Kronofogden tar hand om skulder som inte är betalda. Om någon är skyldig dig pengar kan Kronofogden hjälpa dig att få tillbaka dem. Kronofogden arbetar också med skuldsanering. Det betyder att Kronofogden hjälper den som har stora skulder att få ordning på ekonomin.

Skolverket arbetar för att alla elever ska få en bra utbildning i en trygg miljö. Skolverket hjälper till att genomföra det som riksdagen och regeringen har bestämt om skolan. Till exempel tar Skolverket fram kurs- och ämnesplaner som beskriver vad elever ska lära sig.

Skolinspektionen kontrollerar hur skolorna i Sverige fungerar och att de följer lagarna. Målet är att alla elever ska få en bra utbildning i en trygg miljö. Alla personer kan anmäla till Skolinspektionen om de tycker att något fungerar dåligt i skolan.

Statens servicecenter ansvarar för servicekontor där flera myndigheter samarbetar.

På ett servicekontor kan du få hjälp och information från Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Personalen kan bland annat hjälpa dig att använda e-tjänster, fylla i blanketter och ansökningar samt ge information om dina pågående ärenden. På vissa servicekontor kan du även få stöd från Migrationsverket.

Du kan få hjälp på svenska och engelska på servicekontoret. Om du behöver få hjälp på ett annat språk kan personalen anlita en tolk åt dig.