آمریت های مختلف چی کارهایی انجام میدهند؟

آخرین به روز رسانی 24/5-2024

اداره های زیادی در سویدن وجود دارند. دراینجا اطلاعاتی مربوط به برخی ازاداره هاست که ممکن است لازم باشد با آنها تماس بگیرید.

اداره مهاجرین مسئول امورمهاجرت و نیز به تقاضای کسانی که میخواهند به سویدن برای بازدید، زنده گی، پناهنده و یا به تقاضای شهروندی سویدنی، رسیدگی میکند.

اداره کار آمریتی است که به کمک میکند که بازار کاربه خوبی پیش برود. اداره کار در جستجوی کاربرای متقاضیان کاروبه صاحبکاران برای پیدا کردن کارکنان جدید ازمتقاضیان کار حمایت می کند.

آنها همچنان وظیفه دارند تا برخی از افراد تازه وارد بتوانند برای دستیابی به کار یا آموزش یک برنامه ریزی فردی را بدست بیآورند. به آن برنامۀ استقرار و جاگزینی می گویند.

اداره بیمه های اجتماعی مسئول بخش های زیادی ازبیمه های اجتماعی سویدن است. بیمۀ اجتماعی در جریان بخش های مختلف زندگی، مصونیت اقتصادی را فراهم می سازد.

کمک ها و تعویض های مختلف پولی وجود دارد. مانند (معاش مرخصی والدین)، (کمک مالی برای کرایۀ مسکن)، (کمک مصارف فرزند)، (تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی) و تعویض پولی در هنگامی که شما بیشتر از ۱۴ روز مریض می باشید.

اداره بیمه اجتماعی درخواست شما را دریافت می کند و تصمیم می گیرد که آیا شما حق دریافت مساعدت مالی دارید یا نه. آنها به شما مساعدت های مالی و دیگر تعویض های پولی را پرداخت می کنند.

وظایف ادارۀ مالیات از جمله جمع آوری مالیات و ارزیابی این که شما مالیۀ درست را بپردازید، می باشد. ادارۀ مالیات برای ثبت احوال نفوس مسئولیت دارد. احوال نفوس فهرستی است در مورد افرادی که در سویدن زندگی می کنند، محلات زندگی آنها و این که دارای کدام روابط خانوادگی می باشند. آنهاهمچنین برای افرادی که درسویدن ثبت احوال نفوس هستند کارت شناسایی صادرمی کنند.

پولیس درمورد جرم بررسی و با جرم و جنایت مبارزه میکند. آنها همچنان برای افزایش امنیت و جلوگیری از جرم و جنایت تلاش می کنند. اگردرمعرض جرم قرارگرفته اید، می توانید آن را به پولیس گزارش دهید.

ادارۀ خدمات اجتماعی درتمام شهرداری ها درسویدن وجود دارند. آنها به باشنده گان شهرداری کمک و حمایت می کنند که به آن نیاز دارند. کار ادارۀ خدمات اجتماعی توسط قوانین مختلف مانند قانون خدمات اجتماعی، رهبری می شود. در قانون خدمات اجتماعی، مقرراتی و جود دارد مثلاَ در این مورد که چه کسی مستحق دریافت کمک های اقتصادی و مراقبت های اجتماعی می شود.

اگردرتأمین مصارف خود یا خانواده خود مشکلی دارید، می توانید تقاضای کمک مالی کنید. درباره خدمات اجتماعی در وب سایت شهرداری خود بیشتر بخوانید.

اداره ترافیک وظیفه دارد که سرک های کشور را باز نگه دارد، قطار به وقت حرکت کند و اطلاعات ترافیک قطار درست باشد. این اداره همچنین مسئول امتحانات لایسنس راننده گی است.

این آژانس حمل و نقل سویدن است که مجوز لایسنس رانندگی را صادر می کند. وظایف آژانس حمل و نقل نیز شامل کار در ایمنی جاده و طرح قوانین در ترافیک است.

ادارۀ دولتـی جمـع آوری قرضــه سـویـدن را به زبـان سـویـدنـی اکثــراً "Kronofogden" می گویند. شرکت جمـع آوری قرضه به قرضـه هـای که پرداخت نشـده اند رسیدگی میـکند. اگر شخصـی از شمـا قرضـدار است مقامات اجرایی سویدن میتوانند در دوباره گرفتن پول به شما کمک کند. مقامات اجرایی سویدن به امور تصفیه قرضه نیز رسیدگی میکنند. به این معنی که مقامات اجرایی به کسانیکه قرضه های بزرگ دارند کمک میکند تا مشکلات مالی خود را حل کنند.

اداره ملی آموزش سویدن تلاش میکند تا اطمینان حاصل شود که همه دانش آموزان در یک محیط امن آموزش خوب را دریافت کنند. اداره ملی آموزش سویدن به عملی کردن آنچه که پارلمان و دولت در مورد مکتب تصمیم گرفته اند، کمک می کند. به طور مثال ادارۀ ملی آموزش برنامه های درسی و آموزشی را ایجاد نموده و در مورد آنچه که شاگرد باید آن را بیآموزد، توضیح می دهد.

اداره بازرسی مکاتب سویدن چگونگی کار مکاتب در سویدن و این که آنها قوانین را پیروی نمایند، بررسی می کند. هدف این است که همه دانش آموزان در یک محیط امن آموزش خوب حاصل کنند. هرگاه مردم فکر می کنند که چیزی در مکتب به خوبی عمل نمی کند، می توانند در این مورد به ادارۀ بارزسی مکاتب گزارش بدهند.

مرکز خدمات دولتی مسئول دفاتر خدماتی است که در آن چندین اداره همکاری می کنند.

کارکنان یک دفتر خدماتی از جمله می توانند به شما کمک کنند تا از خدمات الکترونیکی استفاده کنید، فورم ها و تقاضانامه ها را پر کنید، و همچنین اطلاعاتی در مورد دوسیه های در جریان به شما ارائه دهند و گواهی ها و مدرک های مختلف را چاپ کنند. در بسیاری از دفاتر خدماتی، همچنین می توانید اطلاعاتی دربارهٔ ادارهٔ کار دریافت کرده و در استفاده از خدمات آنها کمک بگیرید. در بعضی از دفاتر خدماتی می توانید برای دریافت کارت شناسایی تقاضا نموده و از آنجا آن را تحویل بگیرید. در دفاتر خدماتی افرادی کار میکنند که می توانند به زبان های غیر از سویدنی و انگلیسی به شما کمک کنند.