حقوق بشر

آخرین به روز رسانی: 13/1-2023

در اعلامیه عمومی حقوق بشر درج شده همه انسانها آزاد متولد شده و دارای ارزش و حق و حقوق یکسان هستند. حقوق بشر جهانی است، به این مفهوم که شامل همه انسانهاست.

حقوق بشر در متون قانونی مختلف جمع آوری شده اند که کنوانسیون نامیده می شوند. تعداد نُه فقره کنوانسیون اساسی وجود دارد. سوئد به هفت فقره از این کنوانسیون ها پیوسته است.

مثال برای حقوق بشر می تواند برای نمونه می توان حق حیات، حق برخورداری از یک سطح رضایتبخش زندگی، حق دریافت اطلاعات، حق برخورداری از فرهنگ یا حق رهایی از خشونت را نام برد.

برخی از گروهها در جامعه در معرض خطر ویژه قرار دارند و از اینرو حق و حقوق آنان تحت حفاظت ویژه قرار دارد. نمونه اینگونه گروهها زنان، کودکان، افراد دارای نقصان کارکردی و افراد دگرباش (همجنسگرایان، دو جنسی ها، افراد ترانس و افراد دارای ظاهر یا هویت کوئیر) هستند.

قوانین

در سوئد مورد تبعیض قرار دادن افراد بخاطر موارد زیر ممنوع است:

 • جنسیت
 • ظاهر و هویت فراجنسیتی
 • تعلق قومی
 • دین و مذهب یا سایر اعتقادات
 • نقصان کارکردی
 • تمایلات جنسی
 • سن و سال

سوئد همچنین به کنوانسیون اروپا راجع به حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز پیوسته است. این کنوانسیون از سال 1995 جزء قوانین سوئد است.

اگر حق و حقوق شما زیر پا گذارده شود می توانید به دادگاه حقوق بشر اروپا (دادگاه اروپا) در استراسبورگ مراجعه کنید.

حقوق بشر در سوئد توسط چندین فقره قانون اساسی نیز محافظت می شود. در قانون حکومت سوئد بطور مثال کاتالوگی از حق و حقوق برای آزادای ها و حق و حقوق اساسی ما وجود دارد.

در آن راجع به موارد زیر نوشته شده است:

 • آزادی عقیده (آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی دین و مذهب و غیره.)
 • حرمت جسمی و آزادی جابجائی (ممنوعیت اعدام و شکنجه و غیره)
 • امنیت قضائی (حبس و رسیدگی در دادگاه و غیره)
 • حفاظت از مایملک و حق همگانی برای طبیعت (حق بسر بردن در طبیعت و غیره)
 • حق ابداع (حق مالکیت آثار)
 • آزادی فعالیت اقتصادی (فعالیت اقتصادی و شغلی)
 • اقدامات منازعانه در بازار کار (حق اعتصاب، ممانعت از ورود نیروی کار به واحد اعتصابی و غیره)
 • تحصیل و پژوهش علمی (حق اساسی برای تحصیل و غیره)

سازمان های ضد تبعیض

سازمان های مختلف محلی و ناحیه ای ضد تبعیض در سوئد وجود دارد. آنها می توانند به کسانی که مورد تبعیض قرار گرفته اند مشاوره و حمایت ارائه کنند.

نماینده منع تبعیض

نماینده منع تبعیض (DO) یک اداره دولتی است که بر اجرای قانون منع تبعیض نظارت دارد. اگر مورد تبعیض قرار گرفته اید می توانید به نماینده منع تبعیض اطلاع دهید یا شکایت کنید.

نماینده منع تبعیض از اطلاعیه ها و شکایت ها برای رعایت قانون استفاده می کند، نه برای آنکه وضعیت افراد را حل و فصل کند.