فعالیتهای انجمنی

آخرین به روز رسانی 7/12-2022

فعالیتهای انجمنی درسویدن قوی هست. بسیاری از باشنده های سویدن عضو یک یا چند انجمن هستند. اگربه چیزی علاقه دارید و یا به چیزی نیاز دارید بخاطر علاقه خود درآن انجمن عضو شوید.

بودن در یک انجمن به همراه دیگران خود برای به پیش بردن علاقه شما بصورت گروهی یک روش است. دریک انجمن روی مسایل اجتماعی که شما علاقه دارید میتوانید کار بکنید. این خود فرصتی است برای رشد علاقه و دانش شما، ایجاد شبکه بزرگتر و آشنایی با افراد جدیدتر. از طریق انجمن های مختلف شما همچنین می توانید با چیزهایی که ممکن است دشوار باشد و یا به کسی که درخانواده تان حال روحی بدی دارد کمک و پشتیبانی کنید.

درسویدن، آزادی انجمن ها وجود دارد که بخش مهمی از جامعه دموکراتیک است. آزادی انجمن ها به این معنی است که هرکس حق دارد انجمنی راه انداخته و یا عضو یک انجمن شود. یک گروه از افراد که منافع مشترکی دارند یا یک سابقه مشترک داشته می توانند انجمنی را شروع کنند.

شما می توانید برای پیوستن به انجمن بعنوان عضو هیئت مدیره، رهبر و یا به عنوان عضو ​ داوطلبانه در فعالیت های انجمن شرکت کنید. زندگی انجمنی گاهی به عنوان مکتبی در دموکراسی توصیف می شود. اعضا فرصتی را برای یادگیری درفرآیندهای دموکراتیک و تصمیم گیری در راستای اصول دموکراتیک به ارمغان می آورند. انجمن ها بطورکلی دردموکراتیک کردن جامعه سویدن نقش مهمی ایفا کرده اند. بسیاری از اعضای یک انجمن عضوغیرفعال یک انجمن هستند.

اگرمیخواهید عضو انجمنی شده و یا انجمنی به را اندازید ویا تقاضای کمک مالی برای انجمنتان کنید با شاروالی خود تماس بگیرید. درشاروالی میتواند آمریت بخش تفریحات سالم به انجمن ها کمک کند.