خدمات دندانپزشکی

آخرین به روز رسانی: 9/12-2022

در سوئد مطب‌های دندانپزشکی همگانی و مطب‌های دندانپزشکی خصوصی وجود دارد. مطب‌های دندانپزشکی همگانی توسط بهداری ناحیه اداره می‌شوند. این مطب‌های دندانپزشکی Folktandvården نام دارند.

بسیاری مطب‌های دندانپزشکی خصوصی هم در سوئد وجود دارد. بر اساس مقررات، میزان پرداختی شما بابت خدمات دندانپزشکی ممکن است متفاوت باشد. این بستگی دارد به اینکه شما در کجا زندگی می‌کنید و کدام دندانپزشک را انتخاب کرده‌اید.

خدمات دندانپزشکی در سوئد غالباً خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه است. این بدان معناست که شما به فاصله‌های زمانی معین به دندانپزشک مراجعه می‌کنید تا به این ترتیب سلامت دندان‌های شما حفظ شود.

در سوئد همه افراد زیر 23 سال از خدمات دندانپزشکی رایگان، هم در درمانگاه دندانپزشکی همگانی و هم نزد دندانپزشک خصوصی برخوردارند. همه کودکان و نوجوانان برای معاینه، درمان و اقدامات پیشگیرانه مرتباً به دندانپزشکی دعوت می شوند. افراد بزرگسال بایستی خودشان با دندانپزشک تماس بگیرند.