مراقبت و نگهداری از سالمندان Äldreomsorg

آخرین به روز رسانی: 18/1-2023

وقتی افراد سالمند می شوند اغلب برای انجام امور عملی روزمره به کمک نیاز دارند. در سوئد سالمندانی که به کمک و حمایت نیاز دارند طبق قانون بایستی آنرا از جامعه دریافت کنند.

آنچه که اداره مراقبت از سالمندان می تواند به شما ارائه کند با توجه به شهری که در آن زندگی می کنید متفاوت است.

اداره مراقبت از سالمندان می تواند در خانه فرد یا انواع خانه هایسالمندان کمک ارائه کند.

در صورت وقوع مرگ

مُردن در اصطلاح فوت کردن هم گفته می شود. وقتی یک خویشاوند سالمند در خانه فوت می کند بایستی با کارکنان خدمات درمانی تماس گرفت. آنها گاهی اوقات جسد را به بیمارستان می برند و در آنجا یک دکتر مسئولیت اعلام علت فوت را بر عُهده دارد. اگر خواسته بخصوصی وجود داشته باشد، بطور مثال از لحاظ مراسم مذهبی، بایستی با کارکنان خدمات درمانی صحبت شود.

راهنمای بازمانده

از دست دادن یک خویشاوند نزدیک می تواند آزمون بزرگی باشد و شما ممکن است برای سوگواری و مسائل عملی به کمک و حمایت نیاز داشته باشید. راهنمای بازمانده یک وبگاه مستقل است که مهمترین مواردی را که بایستی هنگام فوت یک خویشاوند نزدیک بایستی بدانید را یکجا جمع آوری کرده است.

حمایت بازمانده

اگر با خویشاوندی که فوت کرده وضعیت مالی مشترکی داشته اید، این وضعیت تغییر می کند. ممکن است لازم باشد شما برنامه ریزی کرده و یک بودجه برای وضعیت مالی خود تنظیم کنید. ولی وقتی یک خویشاوند نزدیک فوت می کند حمایت مالی نیز وجود دارد.

حقوق بازنشستگی بازمانده یک حمایت مالی است که به کسی پرداخت می شود که فرد نزدیک خود را از دست داده باشد. حقوق بازنشستگی بازمانده بایستی آن بخش از معاش را که مرحوم تأمین میکرده پوشش دهد.

ارث

برای کسی که پس از متوفی پول و سایر دارائی های او را به ارث می برد در قوانین سوئد مقرراتی وجود دارد که قانون ارث نامیده می شود.