وقتی که اجازه اقامت دریافت میکنید

درمورد اینکه چی باید بکنید وقتیکه منحیث پناهنده ویا منحیث کسی که نیاز به محافظت دارد اقامت دریافت کردید، دراینجا میتوانید مطالعه کنید.