یادگیری سویدنی را با !Hej svenska شروع کنید.

آخرین به روز رسانی 14/12-2023

!Hej svenska یک ابزار دیجیتال رایگان برای تمرین زبان سویدنی به عنوان زبان دوم است.

با !Hej svenska شما واژگان، عبارات و دستور زبان را با کمک کارهای متنوعی مانند خواندن، نوشتن یا گوش دادن تمرین می کنید.

!Hej svenska می تواند در مرورگر ویب شما استفاده می شود. می توانید سلام سویدنی! را نیز به عنوان یک اَپ دانلود کنید. پس از دانلود اَپ,می توانید آن را بدون اتصال به انترنت استفاده کنید.

سلام سویدنی! 1, 2, 3 و 4

سلام سویدنی! شامل چهار بخش است. با سلام سویدنی! 1، اولین کلمات و عبارات را به زبان سویدنی یاد می گیرید. در سلام سویدنی! 2, 3, و 4 زبان و دستور زبان دشوارتر هستند.

هر قسمت شامل ده موضوع و هر موضوع شامل تعدادی از تمرینات است. شما می توانید خود انتخاب کنید کدام تمرین ها را و به کدام ترتیب انجام بدهید. می توانید عین تمرین را چندین بار انجام دهید.

!Hej svenska اینگونه کار میکند

سه دکمه وجود دارد که در !Hej svenska تکرار می شوند: دکمه گوش دادن، دکمه اوکی و دکمه کمک.

دکمه گوش دادن

با دکمه گوش دادن (با یک بلندگو به عنوان سمبول) می توانید هر چند بار که بخواهید و نیاز دارید گوش دهید. در برخی از تمرینات، دکمه گوش دادن قابل انتخاب است. این بدان معناست که شما می توانید انتخاب کنید که آیا پشتیبانی صوتی می خواهید یا نه. در تمرین های دیگر بعد از آن که تمرین را به پایان رساندید، مثال به آواز بلند خوانده می شود.

دکمه اوکی

وقتی تمرینی را انجام دادید و احساس کردید تمام شده، دکمه اوکی را برای تصحیح فشار دهید. تصحیح به این معناست که جواب های نادرست به رنگ سرخ و جواب های درست به رنگ سبز نشانی می شوند. هنگامی که اشتباه های احتمالی را تصحیح کردید، می توانید دکمه اوکی را فشار دهید و به تمرین بعدی بروید.

دکمه کمک

با فشار دادن دکمه کمک (با سمبول یک لامپا) می توانید در مورد یک تعداد تمرین ها کمک دریافت کنید. سپس پاسخ صحیح برای چند ثانیه نمایش داده خواهد شد. هر چند بار که بخواهید و نیاز دارید میتوانید دکمه کمک را فشار دهید.