راهنما برای شما که تحصیلات خارج ازسویدن دارید

آخرین به روز رسانی 4/7-2024

دراین راهنما شما میتوانید درمورد تحصیلات خارج ازکشوربخوانید که چی کاری بکنید.

در مورد شما که دارای تحصیلات از یک کشور دیگر می باشید، چی مقرراتی وجود دارد؟

وقتی که به دنبال یک شغل هستید، یا به دنبال یک کالج یا پوهنتون یا برای تحصیلات تکمیلی، اگر شما یک ارزیابی از تحصیلات خارجی خود را دریافت کرده باشید، هم برای شما، کارفرما وهم برای سازمان برگزار کننده آموزش راحت تر خواهد شد.

اگر نمبرها به لسان سویدنی، انگلیسی، فرانسوی، هسپانویی، المانی و یا لسان یکی ازکشورهای اسکاندیناوی نیست باید آن نمبرها ترجمه شوند.

اگر مدارکی در مورد تمام یا بخشی از تحصیلات بالاترازلیسه خود ندارید، با این وجود میتوانید به شورای پوهنتون ها وتحصیات عالی تقاضا کنید. پس ازآن شما احتمالا می توانید یک شرحی از تحصیلات خود را به جای یک نظریه در مورد تحصیلات خود دریافت کنید.

ازاین توصیف میتوانید بعنوان مبنایی برای تقاضای کار و یا ادامه تحصیلات استفاده کنید.

اگر دیپلوم ها و شهادت نامه های شما به لسان های سویدنی، کدام یک از لسان های اروپای شمالی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، یا هسپانوی نباشند، باید آنها ترجمه شوند.

این میتواند مثلا برای این باشد که کارفرما باید بفهمد که آیا اسناد شما برای کاریکه درخواستی آنرا نموده اید، مناسب میباشند یا خیر.

اگر شما در اداره کاریابی ثبت نام شده اید، میتوانید برای ترجمه اسناد کمک بدست بیاورید. اگر شما در اداره کاریابی ثبت نام نشده اید، در این صورت باید شما خودتان به یک ترجمان دارای جواز تایید شده مراجعه نمایید.

شما در کدام رشته تحصیل نموده اید؟

انتخاب مقامیکه باید تحصیل شما را ارزیابی نماید، ارتباط به رشته ی تحصیل شما دارد و اینکه آیا تحصیل مذکور به اتمام رسیده است یا خیر.

اگرشما شهروند یک کشورمنطقه اقتصادی اروپا یا اتحادیه اروپا هستید یا اجازه اقامت درسوئد دارید میتوانید تقاضا ارزیابی تحصيلات خارجی خود را بکنید. این امرهمچنین شامل شما که پناهجو هستید هم میشود.

شما میتوانید یک ارزیابی نهایی تحصیلات عالی خارجی ارزیابی شده توسط دانشگاه و شورای دانشگاه را بدست آورید. در این صورت شما یک ‏نظریه‌ی کتبی را بدست میآورید که درآن به شکل مختصر ذکر میگردد که تحصیلات شما مطابق کدام سویه ی تحصیلات سویدنی میباشند.

اگر یک تحصیلات عالی را درخارج شروع کرده اید ومایل هستید که آن را درسویدن به پایان برسانید، ممکن است قسمت هایی ازاین تحصیلات را در سویدن قبول کنند. قبول کردن به این مفهوم است که شما مجبورنیستید همان چیز را دوباره درسویدن بخوانید.

این پوهنتون یا کالجی که شما در آن تقاضا می کنید هست که تعیین می کند که کدام قسمت از تحصیلات قبلی شما قابل اعتبار است. آنها هستند که تصمیم می گیرند که آیا شما دارای صلاحیت برای تقاضای تحصیل هستید.

برای رهنمایی، با مکتبی در تماس شوید که تحصیلات مورد علاقه شما را دارد.

شورای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی (UHR) ارزیابی تحصيلات خارجی را انجام میدهد.

اگرشما شهروند یک کشورمنطقه اقتصادی اروپا یا اتحادیه اروپا هستید یا اجازه اقامت درسوئد دارید میتوانید تقاضا ارزیابی تحصيلات خارجی خود را بکنید. این امرهمچنین شامل شما که پناهجو هستید هم میشود.

این ارزیابی جهت حمایت ازکسانی هست که به دنبال کاردرسویدن هستند. اگر شما قصد ادامه تحصیل در سویدن را دارید، ممکن است این ارزیابی تکیه گاهی برای شما باشد.

برای تقاضای به تحصیلات عالی شرط و نیازی نیست که حتما ازشورای پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی ارزیابی بگیرید. شما می توانید تحصیلات خود را توسط پوهنتون یا مؤسسه تحصیلات عالی که درآنجا تقاضا داده اید ارزیابی کنید.

اگرشما شهروند یک کشورمنطقه اقتصادی اروپا یا اتحادیه اروپا هستید یا اجازه اقامت درسوئد دارید میتوانید تقاضا ارزیابی تحصيلات خارجی خود را بکنید. این امرهمچنین شامل شما که پناهجو هستید هم میشود.

شما میتوانید یک ارزیابی نهایی تحصیلات عالی خارجی ارزیابی شده توسط دانشگاه و شورای دانشگاه را بدست آورید. در این صورت شما یک ‏نظریه‌ی کتبی را بدست میآورید که درآن به شکل مختصر ذکر میگردد که تحصیلات شما مطابق کدام سویه ی تحصیلات سویدنی میباشند.

در سویدن برخی از حرفه ها وجود دارند که تنظیم شده اند. این بدان معنی است که در قانون سویدن تعریف شده است که چه چیزی برای کارکردن درحرفه ای لازم است. برای کارکردن درچنین حرفه ای، باید برای کارت معرف حرفه یا گواهی نامه ای از مقام صلاحیت داربرای این حرفه تقاضا دهید.