برنامه استقرار و جاگزینی

آخرین به روز رسانی 13/11-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن دربارهٔ برنامه استقرار و جاگزینی است. برنامه استقرار و جاگزینی یک نوع حمایت است که به شکل فعالیت و آموزش برای برخی از مهاجران تازه وارد ارائه می گردد.

شما دربارهٔ افرادی که می توانند در برنامه استقرار و جاگزینی مشارکت کنند و این که کدام فعالیت ها را شامل می شود، خواهید خواند.

همه افراد حق دارند کار کنند. این به معنی حق منزوی نشدن از زندگی کاری است. از کجا هستید، چه جنسیتی دارید یا چند ساله هستید نباید بر امکانات دستیابی شما به یک کار تاثیر داشته باشد.

در پیوند با کار، حقوق متعدد وجود دارد. به طور مثال شما از حق داشتن شرایط کاری عادلانه، معاش یکسان برای کار یکسان و مشارکت در اتحادیه های صنفی برخوردار هستید. شما همچنین حق استراحت و اوقات فراغت ازکاررا دارید.

این همچنان یک حق برای والدین نیز است تا آنها بتوانند زندگی خانوادگی و کار را با هم ترکیب کنند. کودکان حق دارند تا از آنها در برابر کار های محافظت صورت بگیرد که برای آنها مضراست یا مانع رشد و تحصیل شان می گردد.

برنامه استقرار و جاگزینی از طرف ادارۀ کاریابی

برای کسانی که اخیرا مجوز اقامت دریافت کرده اند حمایت خاصی از طرف اداره کار وجود دارد. این برنامه استقرار و جاگزینی نامیده می شود. هدف از این برنامه این است که سویدینی را سریعتر یاد بگیرید، شغل پیدا کنید و از خود پول بدست بیآورید.

منظورازاستقراروجاگزینی چیست؟

برای این که در جامعۀ که زندگی می کنید خود را مستقر احساس کنید به چه چیز نیاز دارید؟

برای مشارکت در برنامه استقرار شما باید:

 • بین ۲۰ تا ۶۴ سال باشید.
 • اجازه اقامت دریافت کرده بعنوان پناهنده، پناهنده سهمیه سازمان ملل، ضرورت به حفاظت، ویا اقوام یکی ازاینها باشید.

اداره کار فیلم هایی درست کرده که در آنها توضیح میدهد که برنامه استقرار چی است.

برنامه استقرارشامل چی هست؟

آن فعالیتهایی که در برنامه ریزی شما هست به ضرورت های شما بستگی دارد. به همراه اداره کار فعالیت های خود را بر اساس تجربیات و علایق شما برنامه ریزی و تنظیم میکنید.

این فعالیتها همیشه شامل است:

 • سویدینی برای مهاجرین, SFI.
 • آشنایی با جامعه . این دوره ای است که در آن شما دانش اساسی جامعه سویدن را بدست می آورید.
 • کارهایی که شما را برای کار آماده می کند. این ممکن است، برای مثال، کارآموزی باشد. شما همچنین می توانید در ارزیابی مهارت های حرفه ای و آموزش خود کمک بگیرید. این سنجش نامیده می شود.

شما دارای کدام فعالیت ها و حمایت ها می باشید؟

دربرنامه ریزی استقرار این فعالیتها چه وقتی انجام میشوند؟

فعالیتهای شما دراین پلان ۴۰ ساعت در هفته است. معمولا ۲۴ ماه دربرنامه استقرار مشارکت میکنید.

دربعضی موارد ساعات کمتری در هفته و یا اینکه ماه های کمتری دربرنامه ریزی استقرارمشارکت میکنید. برای مثال میتواند این باشد که شما:

 • دریافت یک کار پاره وقت در جریان زمان که شما در برنامه استقراروجایگزینی شرکت میکنید.
 • چند روز درهفته درمرخصی والدین هستید.
 • به نوعی توانایی کاری کمتری دارید.
 • مریض هستید و نمیتوانید ۴۰ ساعت درهفته مشارکت کنید.

اگردرطول مدتی که در برنامه استقرار و جایگزینی مشارکت می کنید به رخصتی تمام وقت والدین رفتید، ادامه این برنامه پس از مدت رخصتی والدین نیزامکان پذیر است.

غرامت استقرار

اگر برنامه استقرار را انجام دهید پیسه دریافت میکنید. که آن غرامت استقرار نامیده میشود.

شما میتوانید حق گرفتن پیسه های اضافی هم داشته باشید:

 • اگر بچه داشته باشید حق گرفتن پیسه اضافی استقرار دارید.
 • اگر به تنهایی زندگی میکنید، حق دریافت پاداش مسکن هم دارید.

این صندوق بیمه های همگانی است که تصمیم میگیرد که شما پاداش دریافت میکنید. صندوق بیمه های همگانی حساب میکند که شما چقدر پاداش دریافت میکنید.

گزارش فعالیت ها

هنگامی که شما در برنامه استقرار و جاگزینی اشتراک می کنید، باید هر ماه یک گزارش فعالیت ها را تحویل بدهید. این کار برای بدست آوردن تعویض پولی از صندوق بیمۀ همگانی و همچنان برای بدست آوردن حمایت درست برای دسیابی به یک شغل یا آموزش، مهم می باشد.

وظیفه آموزش و تحصیل

اگر فارغ تحصیل لیسه (جمنازیوم) نیستید و اگر ادارۀ کاریابی ارزیابی نماید که این موضوع باعث می گردد تا شما نتوانید به یک کار دست یابید، در آن صورت باید تحصیل نمایید. به آن آموزش برای وظیفه میگویند.

اطلاعات

راهنمای جامعه یک کورس رایگان درباره جامعه سویدن است برای شما که تازه اجازه اقامت درسویدن دریافت کرده اید.

میتوانید به لسان مادری خود یا به لسان سویدنی ساده و یا لسان دیگری که میدانید این کورس را بخوانید. شاروالی ای که درآن زندگانی میکنید این کورس را ترتیب میدهد. مدت زمان این کورس حداقل ۱۰۰ ساعت است.

کورس به شما معلوماتی میدهد درباره:

 • حقوق بشر
 • ارزشهای اساسی دمکراسی
 • حقوق و مکلفیت ها
 • جامعه سویدن چگونه سازماندهی شده است
 • زندگانی عملی روزمره

چی کسانی میتوانند درکورس راهنمای جامعه شرکت کنند؟

شما میتوانید درکورس جامعه شناسی مشارکت کنید اگر:

 • به تازگی اجازۀ اقامت را دریافت نموده اید
 • شما دربرنامه استقراروجایگزینی ازطرف اداره کارمشارکت دارید
 • اخیراً به فردی در خانواده شما اجازه اقامت داده شده است یا در برنامه استقرار و جاگزینی مشارکت دارد.

چرا باید کورس راهنمای اجتماعی را بخوانید؟

شما درباره حقوق و متکلفات خود، درباره دموکراسی سویدنی و نحوه سازماندهی جامعه سویدن یاد خواهید گرفت. این کورس در مورد زندگی روزمره عملی، از قبیل سؤالاتی در مورد کار و تحصیل، مسکن، بهداشت و مراقبت های صحی و اطفال و خانواده می باشد.

هدف از کورس راهنمای اجتماعی این است که شما آسانتربه جامعه سویدن وارد شوید.

پس از پایان این کورس شما یک دیپلم میگیرید.

چی طوری در کورس راهنمای اجتماعی ثبت نام میکنید؟

اگر اخیرا اجازه اقامت دریافت کرده اید و در برنامه استقراری اداره کار ثبت نام کرده اید میتوانید با مسئول خود در اداره کار صحبت کنید که اسم شما را در این کورس ثبت نام کند.

اگردرارتباط با دفترخدمات اجتماعی هستید، مسئول شما دردفتر خدمات اجتماعی می تواند شما را برای این کورس ثبت نام کند.

اگر میخواهید بیشتر درباره کورس راهنمای اجتماعی بدانید با شاروالی ای که درآن زندگانی میکنید تماس بگیرید.