Barnets hälsa

Senast uppdaterad: 28/6-2023

Det finns många olika ställen att vända sig till när det gäller frågor om barnets hälsa.

Ett barn träffar en läkare på vårdcentral med sin mamma.

Barnavårdscentral

På barnavårdscentralen (bvc) erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer för ditt barn. Bvc ger hälsovård för alla barn upp till fem-sex år. Du som förälder får stöd och råd i ditt föräldraskap och om ditt barns utveckling, beteenden och sjukdomar. Det går bra att fråga om det mesta. Allt från oro kring barnets hälsa och utveckling till olika vardagsproblem, exempelvis om kost och sömn.

När ditt barn är sjukt och behöver vård ska du vända dig till vårdcentralen.

På många ställen finns barnavårdscentralen i en familjecentral.

Familjecentral

En familjecentral är en plats där det finns samlat olika sorters stöd för familjer. Det finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral och öppen förskola. Du kan också få rådgivning och stöd från socialtjänsten. Ibland erbjuds också ledarledda föräldragrupper där du får träffa andra föräldrar i grupp ett antal gånger för att diskutera föräldraskap.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUM, är specialiserade mottagningar för barn och ungdomar till och med 17 år.

När det gäller tillfälliga sjukdomar hos i övrigt friska barn tar BUM emot barn upp till tolv månaders ålder.

Folktandvården är den tandvård som regionen bedriver. Folktandvården ska ge regelbunden och fullständig tandvård för alla barn och unga upp till och med året de fyller 21.

När det gäller asylsökande ungdomar upphör regionens skyldighet att erbjuda tandvård när ungdomen fyllt 18 år, till skillnad från ungdomar med uppehållstillstånd.

Borsta tänder på barn

Redan när ett barn får sin första tand är det bra att börja med tandborstningen. Om barnet vänjer sig tidigt går det lättare att göra tandborstning till en vana för barnet.

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot flera olika sjukdomar. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar.

Barn upp till 18 år som inte har vaccinerats i enlighet med vaccinationsprogrammet ska erbjudas kompletterande vaccination.

Elevhälsan finns på barnets skola. Elevhälsan arbetar för att stödja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Det är rektorn på skolan som ansvarar för elevhälsan.

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska erbjuda varje elev hälsobesök med syn- och hörselundersökningar och vaccinationer.

Om ditt barn behöver hjälp och stöd för psykisk ohälsa så kan du först kontakta elevhälsan på ditt barns skola eller en vårdcentral. Ditt barn kan få specialistvård vid behov. Om barnet är upp till sex år kan du ta kontakt med barnavårdscentralen för rådgivning. Barnet kan från 13 års ålder också själv kontakta en ungdomsmottagning.

Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom.

Depressioner visar sig på olika sätt beroende på hur gammal man är. Barn och tonåringar som är deprimerade blir inte alltid märkbart nedstämda. Det är vanligare att de i stället är till exempel irriterade och arga.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Bup tar hand om de barn och ungdomar som har störst behov av psykiatriskt stöd eller vård. De tar emot ungdomar upp till 18 år, efter det hör man till vuxenpsykiatrin.

Ungdomsmottagningen är till för ungdomar från ca 12-13 år upp till och med 25 år. Besöken är gratis.

På ungdomsmottagningen finns möjlighet att få samtalsstöd för den som mår dåligt och behöver någon att prata med. Det kan också handla om frågor om kroppen eller om sexualitet och preventivmedel.

Det finns en webbplats som heter Youmo.se med information om kroppen, sex och hälsa på flera olika språk. Yuomo.se är till för ungdomar mellan 13-20 år. På youmo.se finns också kontaktuppgifter till alla Sveriges ungdomsmottagningar.

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv.

Vilket stöd familjen har rätt till beror på vilken funktionsnedsättning barnet har och hur mycket den påverkar barnets vardag. Det är både kommunen och regionen där barnet bor som ansvarar för att ge stöd.

Ibland behöver elever med funktionsnedsättningar gå i andra skolor som är anpassade efter deras behov.

Barnhabilitering

Barnhabiliteringen tar emot barn och unga med omfattande och livslånga funktionsnedsättningar.

Habiliteringsinsatser kan vara råd, stöd och behandling samt förskrivning och utprovning av hjälpmedel.