حمایت و مساعده

آخرین به روز رسانی 12/5-2023

نوع های مختلف حمایت مالی ومساعده مالی که شما می توانید درخواست کنید درسویدن وجود دارد. شما باید برای دریافت مساعده مالی واجد شرایط خاصی باشید.

صندوق بیمه های همگانی (Försäkringskassan) یک آمریت دولتی است که مسئول بخش های بزرگی از سیستم ایمنی سویدن است. برای اکثر مساعده ها باید در سویدن بیمه باشید.

نوع های مختلف حمایت های مالی

مساعده مالی قبلا کمک هزینه اجتماعی نامیده میشد. کمک های مالی حمایتی است که شما درصورتیکه مشکلات مالی داشته باشید از طریق خدمات اجتماعی در شاروالی خود میتوانید درخواست کنید. اگر شما حق دریافت پیسه از صندوق بیکاری داشته ، کمک و قرض تحصیلی یا درآمد دیگری و سایر مساعده های دیگرداشته باشید، ابتدا باید از آنها استفاده کنید.

حمایت معاشی بخشی از مساعده مالی است. حمایت معاشی را میتوان دریافت کرد که معاش خود را تأمین کنید. اما شما همچنین می توانید کمک مالی برای نیازهای دیگر مانند مراقبت از دندان، دوا، عینک یا تجهیزات خانگی دریافت کنید.

کمک مخارج والدین پیسه ای است که والدین می توانند دریافت کنند و به جای کار یا تحصیل در خانه با فرزند خود زندگی کنند. کمک مخارج والدین از طریق صندوق بیمه سویدن درخواست می شود. کمک مخارج والدین برای حداکثر ۴۸۰ روز برای یک کودک پرداخت می شود.

برای بهره مند شدن از کمک مخارج والدین، باید درسویدن اقامت داشته و درآنجا بیمه باشید.

فلمی اطلاعاتی ازطرف صندوق بیمه های همگانی

مساعده مالی فرزند یک حمایت مالی است که به طور اتوماتیک توسط صندوق بیمه های همگانی سویدن به والدینی که در سویدن زندگی می کنند و کودکان زیر ۱۶ سال دارند، پرداخت می شود. مساعده مالی فرزند در هر ماه ۱۲۵۰ کرون است و در تاریخ ۲۰ هر ماه پرداخت می شود. اگر چندین فرزند داشته باشید، مساعده اضافی مالی فرزند دریافت خواهید کرد.

نفقه یک حمایت مالی است از طرف صندوق بیمه های همگانی که میتواند به شما که تنها با فرزندانتان زندگی میکنید پرداخت شود، درصورتیکه والده دیگر نفقه خود را پرداخت نکند.

برای دریافت نفقه لازم است از جمله که شما و فرزندتان در سویدن بودوباش کنید. و طفل زیر ۱۸ سال باشد و درثبت نفوس به آدرس شما راجستر باشد. برای دریافت نفقه شما همچنین باید حضانت طفل را داشته و والده دیگر با شما بودوباش نکند.

فلمی اطلاعاتی ازطرف صندوق بیمه های همگانی

کمک مخارج مسکن یک کمک دولتی است که به شما که عایدات کمی داشته و نیاز به کمک برای مخارج مسکن هستید، پرداخت میشود. کمک مخارج میتواند پرداخت شود به:

  • فامیل طفل دار
  • جوانان بین ۱۸ تا ۲۸ سال.

مبلغ پیسه ای که می توانید در کمک هزینه دریافت کنید، به اینکه چند نفردرمنزل بودوباش میکنند، درآمد ودارایی، کرایه منزل و مساحت منزل بستگی دارد.

درخواست کمک مخارج مسکن از طریق صندوق بیمه های همگانی انجام میشود. به همراه فورمه درخواست خود برگه کرایه منزل و مدرک درآمدهای شما ضمیمه میشوند.

اگر وضعیت درآمد یا مسکن شما تغییر کند مهم است که با صندوق بیمه های همگانی تماس گرفته که کمک درستی دریافت کنید. اگر چنانچه مبلغی بیش از حد دریافت کرده باشید، مجبور میشوید که آنها را پس بپردازید.

دراینجا فلم های اطلاعاتی ازطرف صندوق بیمه های همگانی هست برای شما که مایلید درباره کمک مخارج مسکن بیشتر بدانید.

کمک مخارج مسکن برای فامیل ها

کمک مخارج مسکن برای جوانان

اگرشما درپروگرام استقراری اداره کارشرکت میکنید، میتوانید معاش استقراری تقاضاکنید. اگرشما طفل دارید ویا تنها درمنزل خود بودوباش میکنید میتوانید کمک های مالی دیگری هم دریافت کنید.

اگر مریض شوید و نتوانید کار کنید به شما غرامت مخارج مریضی تعلق میگیرد. غرامت مخارج مریضی را از صندوق بیمه های همگانی درخواست میکنید. غرامت مخارج مریضی غرامتی است موقتی که به خاطر از دست دادن درآمد کاری خود دریافت میکنید تا شما سالم شوید و بتوانید به کار خود باز گردید. مبلغی که دریافت میکنید بستگی به عایده شما دارد. چه مقرراتی به شما مربوط میشود بستگی به این دارد که شما بیکار باشید، در استخدام باشید و یا کارفرما باشید.

اگر شما یک کارمند هستید، کارفرمای شما برای شما ۱۴ روز اول مریضی عایده مریضی می پردازد. سپس می توانید غرامت مریضی درخواست کنید.

برای گرفتن حق مخارج مریضی باید در سویدن بیمه باشید.

تقاگد پولی است که شما هنگامی که شما مسن شده و کار خود را ترک میکنید، دریافت میکنید. تقاعد خود را از چند جای مختلف دریافت میکنید. تقاعد همگانی نام بخشی از تقاعد است که کسانی که کار میکنند و مالیات می پردازند. تقاعد همگانی از طرف آمریت تقاعد پرداخت میشود. آنها مأموریت دارند که درباره تقاعد به شما اطلاعات بدهند.

معاش سالمندان (Äldreförsörjningsstöd)

اگرمبلغ عایدی تقاعد شما کم است یا اصلا ندارید برای اینکه بتوانید از عهده معاش و کرایه منزل برآیید، میتوانید معاش سالمندان دریافت کنید.

حق تقاعد بازماندگان یک حمایت مالی است که درصورت ازدست دادن یک فرد نزدیک به خود آن را دریافت میکنید. حق تقاعد بازماندگان بطوری در نظر گرفته شده تا بخشی از معیشتی را که آن مرحوم کمک میکرده را کفایت دهد.