وبسایت ها حاوی معلومات، مشوره و حمایت

آخرین به روز رسانی 13/12-2023

تیرافیم (Terrafem) دارای تجربه چند ساله در زمینه حمایت از زنان و دختران که در معرض خطر خشونت قرار دارند، است. مسئولین آن به زبان های مختلف صحبت میکنند.

یونیزون بیشتر از 130 خانه های رفاهی خانمها، خانه های مسکونی و تجارت های حمایه وی دیگر که برای یک جامعه خالی از خشونت کار میکنند، جمع آوری میکند.

خط تلفون برای آرامش زنان یک خط حمایتی تلفنی ملی برای زنانی که در معرض تهدید و خشونت قرار می گیرند.

Killfrågor.se یک چت روم حمایت است که در آنجا پسران و تراجنسیتی بین سن 10 الی 18 ساله میتوانند بطور ناشناس با داوطلبان چت کنند.

1000 گزینه میتواند به کسانی که پائین 25 ساله هستند و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته یا میگیرند، کمک و همکاری فراهم کند.

انجمن FPES یعنی انجمن بیان کامل شخصیت سویدن، صدای افراد تحول جنسی در جامعه است. این انجمن در زمینه آگاهی عامه از مسائل تحول جنسی میکوشد.

ROKS دارای کم و بیش ۱۲۰ سازمان های عضو است که به زنان، دختران و اطفال که قربانی خشونت مردان گردیده و همچنان به زنان دارای روابط همجنس گرایانه کمک و محافظت فراهم میکنند.

کودکان و نوجوانان تا ۱۸ سال می تواانند ناشناس و رایگان به بریس‏(BRIS) (‏انجمن حمایت از حقوق کودکان‏) مراجعه کنند زمانی که نیازبه پشتیبانی یک فرد بزرگسال دارند.

در اینجا شما میتوانید در مورد سکس،صحت،روابط با افراد و خیلی چیز های دیگر مطالعه نموده و فلم ها را تماشا کنید.

یک سازمانی که خانه های امن را برای زنان و دخترانی که در معرض اعمال خشونت قرار دارند عرضه نموده و از طریق تیلفون حمایت و راهنمایی ها را ارائه میدارد. آنها به زبان های متعدد صحبت میکنند.