رخصتی ناخوشی (sjukskrivning)

آخرین به روز رسانی 13/11-2023

اگرناخوش شوید حق دریافت غرامت دارید. اگرکارمند یا متقاضی شغل و یا در رخصتی والدین هستید مقررات مختلفی اعمال میشود. بستگی به اینکه چه مدتی ناخوش هستید قوانین متفاوتی وجود دارد.

اگر ناخوش شوید و نیاز به رخصتی ناخوشی داشته باشید ، ممکن است شما حق دریافت مزایای ناخوشی ازصندوق بیمه های همگانیی را داشته باشید. غرامت ناخوشی یک مددمعاش موقت است که جایگزین درآمد از دست رفته ازکاراست تا زمانی که سالم شوید و بتوانید شروع به کار کنید.

سطح غرامت ناخوشی بستگی به درآمد شما دارد. قوانین مربوط به غرامت ناخوشی متفاوت است بستگی دارد به اینکه شما بیکار باشید یا دروظیفه بوده و یا ازخود شرکت داشته باشید.

وقتیکه شما برای دریافت پیسه روزانه مریضی ازآمریت صندوق بیمه های همگانی تقاضا می کنید ، همراه با تقاضای خود ، باید یک تصدیق داکتر ارائه دهید که نشان دهد چرا شما نمی توانید کارکنید. سپس آمریت صندوق بیمه های همگانی ارزیابی می کند که آیا الزامات پیسه روزانه مریضی برآورده شده است یا خیر.

برای اینکه حق دریافت پیسه روزانه مریضی (sjukpenning) را داشته باشید، باید حداقل یک چهارم مدت زمانی را که بایستی کارمیکردید ناخوش بوده، تقاضای وظیفه کرده یا دررخصتی والدین بوده باشید. شما باید درسویدن نیزبیمه باشید.

ارزیابی کردن حق گرفتن غرامت مریضی

اس گ ای (SGI)

 مبلغی که دریافت میکنید براساس (Sjukpenninggrundade inkomst) یا ( SGI) معاش مریضی شما بر مبنای درآمد شما محاسبه میشود. SGI شما بستگی به میزان عایدی سالانه یا دریافت مدد معاش شما دارد. برای بدست آوردن SGI نیاز به درخواست ندارید. ادارۀ صندوق بیمۀ اجتماعی در پیوند با درخواست شما برای معاش مریضی، در مورد SGI یا معاش مریضی شما بر اساس درآمد و عاید تان، ارزیابی نموده و تصمیم می گیرد.

در صورت که استخدام شده هستید ومریض می شوید، باید مریضی خود را به کارفرمای خود گزارش دهید. برای ۱۴ روز اول، کارفرمای شما به شما معاش مریضی می پردازد. معاش مریضی ۸۰٪ حقوق عادی شماست. کارفرمای شما از معاش مریضی مبلغی بنام روز بدون استحقاق(karensavdrag) کسر میکند. کارفرما می تواند از شما یک تصدیق داکتربخواهد که نشان دهد چرا شما قادر به کار کردن نیستید، اما بعضاً در هفت روز اول مریضی شما به تصدیق داکتر نیازی ندارید.

پس از روز چهاردهم شما میتوانید از اداره بیمه اجتماعی معاش مریضی درخواست کنید. ساده ترین راه برای انجام این کاراز طریق ویب سایت اداره بیمه اجتماعی است.

بعنوان یک کارجو ، ممکن است در صورت مریض شدن ازحق غرامت مریضی نیز برخوردار شوید و به همین دلیل نمی توانید تقاضای وظیفه کرده یا کار کنید. منحیث یک کارجو ممکن است ازابتدای دوره مریضی حق دریافت غرامت مریضی را داشته باشید. سپس شما باید ازطریق خدمات سلف سرویس آمریت بیمه اجتماعی سویدن مریضی خود را اطلاع دهید.

شما باید به عنوان متقاضی شغل درآمریت کار راجسترباشید تا بتوانید به عنوان یک کارجو ازغرامت مریضی برخوردارشوید.

اگر مریض شوید و نتوانید از کودک تان مراقبت نمایید، می توانید معاش مرخصی والدین را متوقف ساخته و به جای آن معاش مریضی بدست بیآورید. شما حق دریافت معاش مریضی را دارید اگر:

  • شما مریض هستید و شخص دیگری از کودک مراقبت می کند
  • شما دارای معاش مریضی بر اساس عاید سالانه (SGI) هستید.

شما می توانید ۲۵ فیصد، ۵۰ فیصد، ۷۵ فیصد یا ۱۰۰ فیصد معاش مریضی دریافت کنید.

اگرشما شرکت شخصی دارید و مریض شوید، ممکن است شما حق دریافت معاش مریضی داشته باشید. قوانینی که در مورد معاش مریضی اعمال می شود بستگی به نوع شرکت شما دارد و متفاوت است، برای مثال یک شرکت سهامی یا یک شرکت خصوصی غیر سهامی.

تعویض پولی فعالیت (aktivitetsersättning) برای شماست که بین ۱۹ تا ۲۹ سال سن دارید و به دلیل مریضی، آسیب یا معلولیت، بعید است که برای حداقل یک سال قادر به کار تمام وقت باشید. اگر نیاز داشته باشید به دلیل مریضی یا معلولیت، تحصیلات خود را تمدید نمایید، نیز می توانید تعویض پولی برای فعالیت را دریافت کنید.

غرامت مریضی (sjukersättning) غرامتی است برای شما که بین ۱۹ تا ۶۴ ساله هستید و مریضی یا معلولیتی دارید که باعث شود که شما هیچوقت نه حالا و نه در آینده بتوانید کاربکنید.