کار پیدا کردن

آخرین به روز رسانی 4/10-2023

به راه های مختلفی میتوانید درجستجوی کار باشید.

  • شما میتوانید در بانک وظایف (platsbanken) در وب سایت آمریت کارازطریق آگهی های کارهای آزاد کارجستجو کنید.
  • میتوانید با شرکت های نیروی انسانی تماس بگیرید. شرکت های نیروی انسانی پرسنل به شرکت های مختلف کرایه میدهند.
  • میتوانید با شرکت های استخدامی تماس بگیرید. یک شرکت استخدامی برای شرکت هایی که میخواهند پرسنل جدید استخدام کنند پرسنل معرفی میکند.
  • شما میتوانید به اگهی ها در روزنامه ها و در اینترنت پاسخ دهید.
  • میتوانید با کارفرما تماس بگیرید.
  • ازاشخاصی که میشناسید میتوانید پرسان کنید.

شغل ها درسویدن

اگرمطمئن نیستید چه شغلی برای شما مناسب است یا اینکه شغل شما درسویدن چه مفهومی دارد، می توانید ازخدمات کار پیدا کنید (Hitta yrken) کمک بگیرید. کار پیدا کنید ابزاری دیجیتالی است که اداره کار سویدن آنرا تهیه کرده است.

درخدمات کار پیدا کنید (Hitta yrken) معلوماتی هست درباره:

  • شغل های مختلف چه مفهومی دارند.
  • احتمال اینکه در شغل خاصی کار گیر آورد چقدر است.
  • چه تحصیلات و تجربیاتی ضرورت دارد که در شغل های مختلف کار گیر آورد.

فیلم های مختلفی است که کارهای مختلف را توضیح میدهد.