کار و اطفال

آخرین به روز رسانی 3/5-2023

شما که طفلان خوردسال دارید ممکن است از کار، تحصیلات یا فعالیت های خود در اداره کار در خانه بمانید تا از طفل هنگامی که مریض است یا طفل خوردسال است مراقبت کنید.

وقتی کار کنید، تحصیل میکنید و یا در فعالیت های مربوط به اداره کار شرکت کنید، طفل می تواند به مهد اطفال برود یا در یک مرکز مراقبت روزانه شرکت کند.

غرامت والدین

اگر شما طفلی دارید و یا سرپرستی طفلی را به عهده دارید، برای اینکه با طفل خود درمنزل باشید میتوانید ازصندوق بیمه های عمومی پول دریافت کنید. این پول غرامت والدین نامیده میشود.

شما می توانید کمک غرامت والدین تمام وقت و یا نیمه وقت دریافت کنید. تمام وقت به این معنی است که شما در تمام طول روز با طفل خود در خانه هستید. نیمه وقت بدان معنی است که شما بخاطر بخشی از روز با طفل خود در خانه هستید.

غرامت والدین نیمه وقت

اگر شما برای بخشی از روزغرامت والدین دریافت میکنید. دراین مدت از روز نمیتوانید تحصیل کنید، کار کنید و یا تقاضای کار کنید.

به عنوان مثال، اگر شما برای شش ساعت در یک روز کار کنید، می توانید برای آن روز دو ساعت غرامت والدین دریافت کنید.

به یاد داشته باشید که شما تعداد روزهای محدودی میتوانید از غرامت والدین استفاده کنید. هنگامی که آن روزها به پایان رسید شما دیگر نمیتوانید روزهای بیشتری غرامت والدین دریافت کنید.

اگر طفل شما مریض باشد

همچنان شما میتوانید مزایای والدین را دریافت کنید اگر طفل تان مریض است. این به نام مزایای موقت برای والدین یا مراقبت اطفال، VAB یاد میشود. در آنصورت شما 80 فیصد معاش تانرا میتوانید بگیرید. حد اکثر شما میتوانید 120 روز در سال را رخصت بگیرید.

مراقبت اطفال

اگر والدین هستید و کار یا تحصیل میکنید، طفل شما حق دارد مراقبت اطفال باشد . به عنوان مثال، طفل ممکن است در مهد کودکستان یا در نرسری های روزانه باشد.

اگر شما در اداره کار راجستر شده اید، طفل شما در طول زمان فعالیت هایی که در برنامه عمل شما وجود دارد، به محل مراقبت از طفل احتیاج دارد.

اگر شما در رخصتی اولیا هستید و با خواهر یا برادر کوچکتر طفلتان درمنزل هستید، طفل حق دارد سه ساعت درروز یا ۱۵ ساعت درهفته به محل مراقبت اطفال برود.

در جای که زندگی میکنید برای معلومات بیشتر با شهرداری تان به تماس شویید.