حقوق شما هنگامی که شما کالاها و خدمات را خریداری می کنید

آخرین به روز رسانی 6/12-2022

در سویدن قوانینی وجود دارد که هنگام خرید وفروش کالاها و خدمات از شما حمایت می کنند. منحیث مثال، قوانین به شما حق میدهند که ازکالای خریده شده اعلام ایراد (reklamera) کنید و دربرخی موارد هم پشیمان شوید.

رسید

هنگام خرید در یک فروشگاه شما حق دارید یک رسید دریافت کنید. در صورت خرید آنلاین، شما حق دریافت تأیید سفارش خود را دارید. به خاطر داشته باشید که خوب است که مدرک آنچه را که خریداری کرده اید و چقدر پرداخت کرده اید را ذخیره کنید.

رسید باید شامل معلومات مربوط به تاریخ خرید، قیمت، نام جنس و تعداد جنس باشد. همچنین باید یک نام، شماره سازمان و یک آدرس از شرکت داشته باشد.

اعلام ایراد از جنس

اگرجنس یا خدمات خریده شده ایرادی داشته باشند، حق دارید ازآن اعلام ایراد کنید. اعلام ایراد به مفهوم شکایت ازجنس میباشد. فروشنده باید فرصت این را داشته باشد که اشکال را برطرف کند. معمولا به جای آن کالا جنس جدیدی را دریافت میکنید. هنگامی که خدمتی را میخرید فروشنده باید اشکال آن را برطرف کند.

بدون درنظر گرفتن حق جایگزینی شما این حق را دارید که اعلام ایراد کنید. حتی اجناسی که حراج هستند حق اعلام ایراد دارند. درسویدن شما تا سه سال حق اعلان ایراد دارید.

هرچه سریعتر با فروشنده تماس گرفته و بگویید که اشکال درجنس یا درخدمات خریده شده چیست. اگر دو ماه پس از خرید کالا اعلام ایراد کنید به عنوان زمان معقول حساب میشود. زمان معقول یعنی یک مدت عقلانی.

 • وقتی جنسی خرید میکنید رسید خرید آن را همیشه نگه دارید. چرا که پس دادن جنس راحتتر میشود.
 • اعلام ایراد را کتبی انجام دهید، منحیث مثال ازطریق ایمیل انجام دهید.

یک کپی از اعلام ایراد خود را نگه دارید که بتوانید ثابت کنید که شکایت کرده اید و اینکه چه تاریخی شکایت کرده اید.

خرید رجعی

خرید رجعی به این مفهوم است که اگر شما کالا را نمیخواهید و آن را درعرض مدت زمان معینی ارجاع کنید میتوانید پول خود را پس بگیرید.

قوانینی هست که به شما حق میدهد کالا را ارجاع کنید. خرید رجعی داوطلبانه است ومغازه دار خودش قوانین را تصمیم میگیرد. به این مفهوم که بعضی از مغازه ها مدت یک ماه خرید رجعی دارند و بعضی ها اصلا ندارند.

 • همیشه از مغازه پرسان کنید که چه مقرراتی دارند.
 • همیشه به قبض رسید نگاه کنید روی آن مدت اعلام ایراد نوشته است.
 • قبض خرید را نگه دارید و قبل از خاتمه مهلت اعلام ایراد آن جنس را پس بدهید.

حق تعویض

حق تعویض به این معنی است که شما جنسی را که خریده اید میتوانید پس بدهید و با کالای دیگری انتخاب کنید. درتعویض کالا شما پولی پس نمیگیرید.

هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید شما حق تعویض دارید. ارائه حق تعویض داوطلبانه است و مغازه ها خودشان مقررات خود را تصمیم میگیرند.

 • همیشه ازمغازه دار بپرسید که چه مقرراتی اعمال میشود.
 • روی قبض خرید را نگاه کنید روی آن نوشته تا چه مدتی حق تعویض کالا دارید.
 • قبض خرید را نگه دارید و قبل از خاتمه زمان تعویض کالا را عوض کنید.
 • کالا را به همان شکلی که خریده اید تحویل دهید.

حق پشیمان شدن

هنگامی که از یک مغازه خرید میکنید هیچگونه حق پشیمانی ندارید. و لی اگر کالایی را از راه دور منحیث مثال از انترنت بخرید، یا ازفروشنده تلفنی و یا پستی سفارش دهید، دراینصورت حق پشیمان شدن دارید. حتی اگربا فروشنده ای درخارج از محل مغازه اش قراردادی منعقد کنید هم حق پشیمانی دارید. قرارداد چیزی هست که طرفین کیبی یا شفاهی باهم منعقد میکنند.

هنگام خرید ازراه دور یا خارج از محل کسب و کار فروشنده، شما به مدت ۱۴ روز حق پشیمان شدن دارید.
مهلت پشیمانی پس از تحویل کالا شروع میشود. اگر خدماتی را بخرید از روزانعقاد قرارداد مهلت پشیمانی آغاز میشود. مهلتی پشیمانی مدت زمانی است که شما حق دارید پشیمان شوید. درخرید تلفنی از تاریخی که کتبا قرارداد را امضا میکنید مهلت پشیمانی شروع میشود. شرط کتبی بودن شامل قرارداد های کاغذی و الکترونیکی، منحیث مثال ازطریق ایمیل و اس ام اس میباشند.

 • هنگام خرید ازراه دور یا خارج از محل کسب و کار فروشنده، شما به مدت ۱۴ روز حق پشیمان شدن دارید.
 • مهلت پشیمانی پس از تحویل کالا شروع میشود. اگر خدماتی را بخرید از روزانعقاد قرارداد مهلت پشیمانی آغاز میشود. مهلتی پشیمانی مدت زمانی است که شما حق دارید پشیمان شوید. درخرید تلفنی از تاریخی که کتبا قرارداد را امضا میکنید مهلت پشیمانی شروع میشود. شرط کتبی بودن شامل قرارداد های کاغذی و الکترونیکی، منحیث مثال ازطریق ایمیل و اس ام اس میباشند.
 • قبل از انعقاد قرارداد فروشنده موظف است درمورد مقررات پشیمانی به شما معلوماتی بدهد. اگرفروشنده معلومات کافی نداده باشد مهلت پشیمانی تمدید میشود.
 • حق پشیمانی برای همه خرید ها صدق نمیکند. منحیث مثال درمورد خرید سفر و کالای سفارش داده شده شامل نمیشود. فروشنده موظف است که هنگام خرید شما را مطلع سازد که حق پشیمانی ندارید.
 • به یاد داشته باشید که پشیمان شدن خودرا کتبا اطلاع دهید، منحیث مثال توسط ایمیل و یک کپی آن را نگه دارید.
 • ازتاریخی که پشیمانی خودرا به خریدار اطلاع داده اید ۱۴ روز مهلت دارید که کالا را پس بفرستید. اگر فروشنده هنگام خرید شما را مطلع کرده باشد شما خودتان باید هزینه پست برگشت آن را تأدیه کنید. بایستی بتوانید ثابت کنید که کالا را به فروشنده پس فرستاده اید. به همین منظور یک کپی از رسید پستی نگه دارید.