انجنیران، میخانیک ها و انجنیران تکنالوژی معلوماتی systemvetare

آخرین به روز رسانی 2/2-2023

​​انجنیران، میخانیک ها و انجنیران سیستم کمپیوتردرسویدن حرفه غیرقابل تنظیم هستند. این به این معنی است که دوره های می تواند بسیارمتفاوت باشند. درسویدن تمایزاست بین انجنیران (کالج دانشگاهی) کارشناسی و انجنیران پروگرام ماستری ( کارشناسی ارشد). تحصیلات انجنیران پروگرام ماستری (کارشناسی ارشد) طولانی تر ازتحصیلات انجنیران کارشناسی (کالج دانشگاهی) و بیشترمتمرکز بر توسعه تخنیک است.

تحصیلات تکمیلی

برای برخی از گروه های حرفه ای کورس های متکمل در پوهنتون ها و کالج های سویدن وجود دارند. این کورس ها مستحق کمک وقرض تحصیلی بوده و مدت آن ۱ تا ۲ سال طول میکشد. این کورس هامنحیث مثال برای اقتصاددانان، اینجینرها، نرس ها، مددکاران، پروگرام دان های کمپیوتر، داکترها و استادان وجود دارند.