حقوق دان ها

آخرین به روز رسانی 8/12-2022

​در سویدن، حرفه حقوق دان یک حرفه ی تنظیم شده میباشد. این به این معنی است که اگر یک حقوق دان دارای دیپلوم تحصیلات عالی خارجی میخواهد مثل یک کسیکه دارای دیپلوم تحصیلات عالی سویدنی میباشد کار نماید، باید او این را بدست بیاورد.

برای بعضی گروپ های حرفوی مثلا قضات، وکلا و څارنوالان، داشتن دیپلوم سویدنی حتمی میباشد. در سویدن دیپلوم حقوق دان را میتوان بعد از چهار ونیم سال تحصیل مکمل بدست آورد.

تحصیلات تکمیلی

برای حقوقدانان و وکلای خارجی که خواهان تحصیلات تکمیلی هستند دو گزینه وجود دارد.

دیپلوم سویدنی در رشته حقوق

اگر کسی میخواهد دیپلوم سویدنی حقوق دان را بدست آورد، باید به یکی از پروگرام ها در رشته ی حقوق در سویدن تقاظای شمولیت را نماید. در حال حاضر میتوان در در رشته حقوق در شش پوهنتون سویدن تحصیل نمود. اینها عبارت اند از پوهنتون ستوکهولم، پوهنتون یوتیبوری، پوهنتون اوپسالا، پوهنتون لوند، پوهنتون اومیو و پوهنتون اوریبرو. اگر کسی شامل این پروگرام میشود، میتواند بعدا تقاظای آنرا نماید که تحصیلات خارجی او هم حساب گردد.

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی در سویدن تدریس می شود. تحصیلات تکمیلی شامل کمک هزینه تحصیلی بوده و 1 تا 2 سال طول می کشد.