حقوق و مکلفیت ها

آخرین به روز رسانی 10/5-2023

Föräldrabalken یا “قانون والدین” مهمترین قانون در ارتباط به کودک و خانواده میباشد. در این قانون حقوق کودک در ارتباط با والدین اش و همچنان مکلفیت های والدین در برابر کودک شان بیان شده است.

حقوق والدین و کودک در بخش مراقبت.

هم کودک و هم شما به عنوان سرپرست کودک حق دارید تا در بارۀ مراقبت از کودک معلومات بدست بیآورید و پیرامون سوالات مربوط به آن موضعگیری نمائید. موضوع فوق میتواند به این معنی باشد که شما به یک ترجمان نیاز دارید.

حقوق والدین در مکتب

همه کارمندان مکتب مکلفیت دارند تا برای توسعۀ محتوی فعالیت های مکتب با سرپرست های کودکان همکاری نمایند.

حداقل باید یک بار در جربان یک تَرم تحصیلی سرپرست های کودکان توسط معلم برای یک جلسۀ ارزیابی و همچنان ارزبابی وضعیت مکتب دعوت شوند.

نظر به قانون föräldrabalken یا "قانون والدین" کودکان حق دارند تا از مراقبت، امنیت و تربیت خوب برخوردار باشند. برخورد با کودک باید با احترام نسبت به خودش و همچنان شخصیت او صورت بگیرد. کودکان نباید مورد تنبه بدنی و دیگر اشکال برخورد تحقیرآمیز قرار بگیرند.

تحصیل اجباری

تحصیل اجباری متوجه تقریباَ همه کودکانی که در سویدن سکونت دارند، میگردد. تحصیل اجباری به این معنی است که شاگرد در صورتی نداشتن عذر معقول برای غیرحاضری، باید در فعالیت های که از طرف مکتب سازماندهی میشود حصه بگیرد. شخصی که مسئولیت سرپرستی کودکی را به عهده دارد که او دارای مکلفیت تحصیل اجباری میباشد، باید از انجام دادن تحصیلات اجباری توسط کودک اطمینان حاصل نماید.

وظیفۀ پرداخت نفقۀ اولاد

وظیفۀ پرداخت نفقۀ اولاد برای والدین تا زمانی که اولاد شان هژده ساله نشده باشد، اعتبار دارد. اگر شخصی بعد از 18 سالگی هنوز هم به مکتب میرود در آن صورت والدین اش مکلف به پرداخت نفقۀ اولاد در زمانی که او به مکتب میرود، میباشند. البته تا زمانی که شخص به 21 سالگی برسد.

در مواردی چون مراقبت، مسکن و معاشرت باید منفعت کودک تعین کننده باشد. به خواسته های کودک باید با در نظر داشت سن و سال و پختگی او همیشه توجه صورت بگیرد. هرگاه منفعت کودک ایجاب می نماید سرپرستی کودک تو سط والدین به شکل مشترک صورت بگیرد.

سرپرستی طفل

سرپرستی طفل به این مفهوم است که سرپرستان، معمولاً والدین، مسئولیت قانونی طفل را بعهده دارند. این بدان معنی است که شما حق و مسوولیت دارید که از طفل مراقبت نمایید. طبق قانون، اطفال باید تا سن 18 سالگی دارای سرپرست باشند.

سند اثبات پدر بودن

زمانیکه یک کودک (تا 18 سال) اجازه اقامت دریافت می کند باید نسبت پدری توسط پدر تایید شود، در صورتیکه وی با مادر ازدواج نکرده باشد. این بدون درنظرداشت اینکه پدر در سویدن با خانواده زنده گی می کند یا نه اعمال می شود. در بسیاری از کمون ها کمیته خدمات اجتماعی موضوعات مرتبط به پدری را پیش می برد، اما کمیته های محلی و یا هیت منصفه کمون نیز می تواند به این موضوع بپردازد. به کمون تان مراجعه نمایید تا بدانید که در محل زنده گی تان به این موضوع چگونه پرداخته می شود.

سرپرستی کودک به شکل مشترک

حضانت مشترک، یا سرپرستی مشترک، به این مفهوم است که هر دو والدین مسئولیت قانونی اطفال شان را بعهده دارند. آنها باید مشترکاً در موضوعات مربوط به طفل شان تصمیم بگیرند.هر یک از والدین وظایف یکسان دارند. حتا اگر آنها با هم زندگی نکنند. همچنان اگرسرپرست طفل هستید،حق دارید در مورد طفل تان معلومات دریافت نمایید.این بدان معنی است که شما میتوانید معلومات در مورد طفل تان را از کودکستان، مکتب، مراکز خدمات صحی، نهاد های خدمات اجتماعی، پولیس و دیگر مقامات دریافت نمایید.

سرپرستی کودک به شکل جداگانه

حضانت یا سرپرستی تک نفری به این معنی است که یکی از والدین سرپرستی طفل را به تنهایی عهده دار بوده و تمام تصامیم مربوط به طفل را اتخاذ مینماید. اگر ازدواج کرده اید، شما به گونه خودکار در سرپرستی طفل سهیم میباشید. اگر ازدواج نکرده اید، باید در اداره رفاه اجتماعی )شعبۀ قانون خانواده( یک فورم را در مورد اینکه پدر طفل کی هست تکمیل نمایید. سپس شما در سرپرستی مشترک طفل شریک خواهید بود.

سرپرست

برای کودکانی که بدون والدین شان و یا کدام بزرگسالی دیگر به سویدن میآیند یک سرپرست تعین میگردد. سرپرست مسئولیت روابط شخصی کودک و همچنان وظیفۀ مراقبت از منافع کودک را به جای قیم و سرپرست او به عهده دارد.

حقوق خانواده

اگر شما خواهان اخذ طلاق هستید و به توافق نرسیده اید که چی کس باید سرپرستی طفل را عهده دار شود، میتوانید با شعبۀ قانون خانواده در شهرداری های مربوطۀ تان تماس بگیرید. آنها میتوانند به شما کمک نمایند. اگر شما به توافق نرسید این مسئله جنبه قانونی گرفته و به محکمه ابتدائیه راجع میشود. قبل از این که محکمه حکم صادر نماید که چی کس باید سرپرستی طفل را عهده دار شود و طفل در کجا باید زندگی نماید از شعبۀ قانون خانواده میخواهد تا موضوع را بررسی کند.

در سویدن از نگاۀ قانون استفاده از خشنونت ذهنی و جسمی علیۀ کودکان ممنوع میباشد. این ممنوعیت شامل حال والدین در هنگام پرورش کودک و همچنان در مکتب میگردد.

قرار دادن کودک درمعرض دیدن یا شنیدن برخی جرائم دریک رابطه نزدیک غیرقانونی است. به طور مثال کودک نباید لت و کوب، تهدید یا تجاوزات جنسی بین والدین، خواهر و برادر یا بستگان خود را ببیند یا بشنود. این به این معنی است که خشونت بین والدین نیز خشونت علیه کودک به شمار می رود. این جرم به نام نقض آرامش کودک نامیده میشود و مجازات آن می تواند حبس باشد. کودکانی که در روابط نزدیک شاهد جرم بوده و قربانی جرم هستند، میتوانند حق دریافت غرامت داشته باشند.

خشنونت جسمی شامل همه انواع خشنونت در برابر جسم میباشد. ضربات خفیف، کشیدن موی و یا هم به چندک گرفتن نیز شامل خشنونت جسمی میگردد.

خشنونت ذهنی میتواند تهدید کردن، ترساندن،طرد کردن از اجتماع و یا زندانی کردن کودک باشد. خشنونت ذهنی میتواند همانند خشنونت جسمی رشد و حس احترام بخود را در کودک صدمه بزند.

هرگاه شما هراس دارید که یک کودک ممکن است متضرر شود، میتوانید با اداره امور اجتماعی در تماس شوید. هرگاه شما شاهد اعمال خشنونت علیۀ یک کودک بوده اید میتوانید در این مورد با پولیس به شماره تیلفون 11414 در تماس شوید.